Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media polonijne za granicą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D4MPZG
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media polonijne za granicą
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia prezentują panoramę mediów polonijnych za granicą. W pierwszej kolejności omówiona zostanie prasa polonijna i jej znaczenie dla emigracji polskiej. Na podstawie wybranych tytułów dokonana zostanie jej analiza pod względem tematyki patriotycznej, społecznej, politycznej, obyczajowej, rozrywkowej itp. Nie mniej istotne będzie zapoznanie się z: relacjami prasowymi z wydarzeń lokalnych, ogłoszeniami, zapowiedziami, wywiadami. Uwaga studentów zostanie skierowana na poznanie i prezentację ówczesnych sylwetek polonijnych oraz specyfiką poszczególnych tytułów prasowych. Na zajęciach zostanie także omówiona radiofonia polonijna w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech, Kairze i Watykanie. Ukoronowaniem konwersatorium będzie prezentacja polonijnych stacji telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia:

Media polonijne we Francji

1. Radio

1.1. Audycje dla ludności polonijnej w radiu francuskim 1945-1985

1.2. Paryskie Radio „Solidarność” – zapomniany epizod w radiofonii

2. Prasa polonijna we Francji

2.1. „Narodowiec” i jego wkład w utrzymanie języka polskiego na obczyźnie

2.2. „Kultura Paryska”

Media polonijne w Niemczech

1. Historia mediów polonijnych w Niemczech

2. Media polonijne w Niemczech po 2004 roku

3. Analiza polonijnego czasopisma Moje Miasto

5. Analiza wyników ankiety „Popularność mediów polonijnych w Niemczech po 2004 roku”

6. Magazyn kulturalny „Zarys” (2001-2007): rocznik literacko-kulturalny Polonii niemieckiej

7. Wielokulturowe oblicze prasy polskiej w Niemczech

8. Niemieckie polonica prasowe

Prasa polonijna w Szwajcarii

1. Prasa polonijna w Szwajcarii: problemy badawcze i zarys dziejów :

2. Stan badań i problemy badawcze prasy polonijnej w Szwajcarii

3. Ogólne uwagi o prasie szwajcarskiej Polonii

4. Prasa narodowa, kulturalna, religijna

5. Prasa socjalistyczna

Media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii

1. Źródła informacji o mediach polskojęzycznych w Wielkiej Brytanii

2. Współczesne media polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii

3. Polskie stacje radiowe w Wielkiej Brytanii

4. Internetowe media polonijne w Wielkiej Brytanii

5. Środowisko dziennikarzy współczesnych mediów polskojęzycznych w Londynie.

6. "Świat" - tajna polska rozgłośnia w Londynie

Sekcja Polska Radia Watykańskiego

1. Aktywność nadawcza i programowa Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego

2. Początki nadawczości w języku polskim

3. Powojenny rozwój działalności sekcji polskiej

4. Wzmożona aktywność programowa sekcji za pontyfikatu Jana Pawła II

5. Reforma mediów watykańskich i jej wpływ na działalność sekcji

Wizerunek mediów polonijnych na podstawie wybranych miast w Stanach Zjednoczonych

1. Problemy polskiej prasy w USA

2. Wizerunek – polonia amerykańska – media polonijne

3. Wybrane polonijne media w Stanach Zjednoczonych

4. Wybrane tytuły prasowe

- „Nowy Dziennik”

- „Nowy Świat”

- „Dziennik Związkowy”

5. Polonijne stacje radiowe

- Radio wpna 1490am.

- Radio Polskich Rozmaitości

- Polskie Radio Chicago

6. Polonijne rozgłośnie katolickie

7. Sekret żywotności polonijnej prasy i radia w USA

8. Polonijne stacje telewizyjne

Prasa polonijna i polonijna radiofonia w metropolii nowojorskiej

1. Prekursorzy polonijnej radiofonii w Nowym Jorku

- Program Kazimierza i Florentyny Jarzębowskich

- Program Bolesława i Zenobii Rosolaków

- „Polskie Dzwony”

- Programy muzyczne typu „polka show”

2. Nowojorskie radiowe rozgłośnie polonijne – próba charakterystyki

- Polska Godzina Radiowa (1934–1949) i jej kontynuatorka Głos Polonii (1949–1991)

- Radio Dwóch Edwardów

- Radio Zbliżenia (1989–2004)

- Radio Most (1991–2004)

- Nasze Radio (1994–2001)

- Polskie Radio Nowy Jork WRKL 910 AM (1999–2011)

- Radio Rytm (2002–2010)

3. Polonijne rozgłośnie internetowe

- Polskie Radio NYC i Polskie Radio USA

- Radio Młodych Polaków w Ameryce – RAMPA

4. Specyficzność i perspektywy rozwoju polonijnego radia w Nowym Jorku

- Swoistość polonijnej radiofonii

- Polonijne programy – cechy wspólne

- Polonijne programy radiowe – różnice

- Perspektywy rozwoju

Wybrane funkcje mediów polskich za granicą w rozwoju komunikacji społecznej na Litwie, Białorusi, Ukrainie i Łotwie

1. Media polskie na Litwie.

2. Media polskie na Łotwie

3. Media Polskie na Ukrainie.

4. Media Polskie na Białorusi.

Czasopisma polonijne w Rosji

Prasa polonijna w Australii

• "Wiadomości Polskie" w Sydney

Prasa polonijna w Kanadzie

Prasa polonijna w Argentynie

Prasa, radiofonia oraz polonijne serwisy elektroniczne w innych krajach

1. Polskie Radio Kair

2. Polska prasa drukowana oraz serwisy elektroniczne w Irlandii

Literatura:

Adamowski J. W., Aktywność nadawcza i programowa Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego – próba analizy, „Kultura – Media – Teologia” 48(2021), ss. 7–23

Andrzejewski M., Prasa polonijna w Szwajcarii : problemy badawcze i zarys dziejów, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 25(1986), ss. 69-94.

Andrzejewski M., Prasa polonijna w Szwajcarii. Problemy badawcze i zarys dziejów, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 25(1986), ss. 69-94.

Babiński G., Polonia w USA: na tle przemian amerykańskiej etniczności, Kraków 2009.

Bajor A., Jan Kowalik – badacz i bibliograf prasy polonijnej, w: Kultura książki i prasy polonijnej: dziedzictwo narodowe i światowe, red. M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki, Katowice 2009, ss. 145–157.

Borejsza J., Z dziejów polskiej prasy emigracyjnej (1863–1865), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 4(1965), ss. 50–104.

Brożek A., Polonia amerykańska 1854–1939, Warszawa 1977.

Drohojowski J., Polacy w Ameryce, Warszawa 1976.

Fiebig J., Prasa polonijna w Kanadzie, „Zeszyty Prasoznawcze” 4(1963), ss. 85-100

Francić M., „Gazeta Nowoyorska. Organ polski w Ameryce” z roku 1874, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 25(1986), ss. 5–22.

Gawlikowski L., Pracownicy Radia Wolna Europa. Biografie zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2015.

Gerasik J., Tygodnik „Ogniwo” w łańcuchu prasy polonijnej w Nowym Jorku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 25(2022), ss. 33-56.

Goban-Klas T., Prasa lokalna i środowiskowa w Stanach Zjednoczonych: w cieniu gigantów, Wrocław 1989.

Goban-Klas T., Społeczeństwo medialne, Warszawa 2005.

Golka B., System medialny Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2004.

Habielski R., Druga wielka emigracja 1945 – 1990, Życie społeczne i kulturalne emigracji, t.. III, Warszawa 1999.

Habielski R., Machcewicz P., Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975, Wrocław 2018.

Habielski, R., Polski Londyn, Wrocław 2004.

Homola-Skąpska I., Polska prasa w obozach jeńców we Włoszech w czasach i wojny światowej, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 13(2010), ss. 117-131.

Jaroszek M., Wizerunek mediów polonijnych na podstawie wybranych miast w Stanach Zjednoczonych, „Łódzkie Studia Teologiczne” 30(2021), ss. 77-115.

Jędrzejczak J., Mówi Polskie Radio Kair, „Archiwum Emigracji. Studia – Szkice – Dokumenty”, 4(2001), ss. 7-27

Jędrzejewski S., Radio Renesans, Warszawa 1997.

Kacpura Z., Kowalski A., Prasa Polonii i polskiej emigracji politycznej (Zarys monograficzny), Warszawa 1975

Kalczyńska M., Media Polonii niemieckiej w obszarze komunikacji społecznej, w: Nowe media, nowe w mediach, red. I. Borkowki, A. Woźny, Wrocław 2001, ss…………...

Kalczyńska M., Paszek L., Niemieckie polonica prasowe. Deutsche Presspolonica, Opole 2004

Kalembka S., Prasa demokratyczna Wielkiej Emigracji. Dzieje i główne koncepcje polityczne (1832-1863), Toruń 1977.

Kijewska-Trembecka M., Zakopane – Chicago. „Tygodnik Podhalański” jako łącznik społeczności górali w Chicago z krajem, Kraków 2017.

Kordas M., Polacy w Ameryce, t. 1, Warka 2017.

Kubiak H., Polonia amerykańska. Przeszłość i współczesność, Warszawa 1988.

Kultura książki i prasy polonijnej. Dziedzictwo narodowe i światowe, red. M. Kalczyńska, D. Sieradzka, Z. Małecki, Katowice 2009.

Kuźmina D., Zasoby Polonijnej Biblioteki Cyfrowej: czasopisma polonijne w Rosji, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 23(2020), ss. 141-160.

Lencznarowicz J., Prasa i społeczność polska w Australii 1928-1980, Kraków 1994.

Leonowicz-Bukała I., Media polonijne w USA, Rzeszów 2012.

Lewandowska S., Prasa polskiej emigracji wojennej 1939 – 1945, Warszawa 1993.

Lisowska-Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym. Przewodnik dla studentów, Kraków 2006.

Listoś A., Polska prasa drukowana oraz serwisy elektroniczne w Irlandii, „Acta Universitatis Lodziensis” 13(2010), ss. 443-449.

Metody badania wizerunku w mediach: czym jest wizerunek, jak i po co należy go badać, red. T. Gackowski, M. Łączyński, Warszawa 2009.

Migała J., Polskie programy radiowe w Stanach Zjednoczonych, Warszawa 1984.

Nagiel H., Dziennikarstwo polskie w Ameryce i jego trzydziestoletnie dzieje, Chicago 1984.

Nowak-Lewandowska R., Migracje Polaków w dobie rozszerzenia Unii Europejskiej, w: Konkurencyjność rynku pracy i jego podmiotów, red. D. Kopycińska, Szczecin 2005, ss. 41 – 50.

Orzechowski E., Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych, Wrocław1989.

Osada S., Prasa i publicystyka polska w Ameryce, Pittsburgh 1930.

Paczkowski A., Prasa i społeczność polska we Francji w latach 1920-1940, Wrocław 1979.

Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870–1939, Warszawa 1977.

Paczkowski A., Prasa polonijna w latach 1870–1939, Warszawa 1977.

Paczkowski A., Prasa polska we Francji (1918— 1940), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 8(1969), ss. 521-536.

Pamuła S., Metoda analizy zawartości prasy i jej zastosowanie w wybranych tygodnikach, Częstochowa 1996.

Piątkowska – Stepaniak W., Curyło B., Polonijny Nowy Jork – Polonijny Sztokholm, w: Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej, red. M. Nadolski, W. Rybczyński, Pułtusk 2006, ss. 75 – 108.

Piątkowska-Stepaniak W., Powstanie „Nowego Dziennika. Polish Daily News”, „Studia Polonijne” 21(2000), ss. 97–119.

Piekoszewski J., Problemy Polonii amerykańskiej, Warszawa 1981.

Polskie media na Wschodzie. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Fundację „Wolność i Demokracja”. Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, red. M. Lipińska, Warszawa 2013.

Pszenicki K., Tu mówi Londyn. Historia Sekcji Polskiej BBC, Warszawa 2009.

Pszenicki K., Tu mówi Londyn. Sekcja Polska BBC. Od środkowego Gierka do Solidarności, „Więź” 8–9 (2007), ss. 81–95.

Puacz E., Polonia w USA. Dziś i jutro, Chicago 1976.

Rubene D., Rola polskojęzycznych mediów lokalnych w krzewieniu kultury polskiej w Łatgalii (na Łotwie), „Acta Universitatis Lodziensis” 29(2015), ss. 99-105.

Siomkajło A., Dyskretny urok cenzury emigracyjnej, w: II Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczyźnie, Kraków 2010, ss. 143 – 176.

Skrzypek J., Czasopiśmiennictwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej pod koniec XIX wieku (1866–1900). Przegląd bibliograficzno materiałowy, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 3(1963), ss. 126–169.

Skrzypek J., Ze źródeł do dziejów prasy polonijnej, „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego” 8(1969), ss. 589-610.

Smołka L., Centrala prasowa Związku Polaków w Niemczech (1923-1939), „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej” 17(1978), ss. 33-60.

Szymczuk W., Prasa mniejszości polskiej na Ukrainie, Toruń 2012.

Talko L., Audycje dla ludności polonijnej w radiu francuskim 1945-1985, „Studia Polonijne” 10(1985), ss. 323-332.

Topolska M. B., Fenomen prasy niepodległościowej Wielkiej Brytanii w latach 1945 – 1990, w: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Niepodległościowe uchodźctwo polskie w Europie i na świecie i jego rola w pomocy Krajowi po układzie jałtańskim 1945 – 1990, red. M. B. Topolska, T. Wolsza, W. Gliński, Warszawa 2009, ss. 249 – 258.

Topolska M.B., Prasa emigracyjna i ośrodki wydawnicze w Wielkiej Brytanii na tle światowym, w: Mobilizacja uchodźctwa do walki politycznej 1945 – 1990, red. Kliszewicz L., Londyn 1995, ss. 311 – 351.

Wasilewski, K., Polonijna prasa wydawana w Stanach Zjednoczonych w latach 1870–1924 w dostępie cyfrowym, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 21(2018), ss. 115-135.

Wierzbiański B., „Nowy Dziennik” a Polonia w USA, „Studia Polonijne” 10(1986), ss. 133–148.

Wierzewski W., Kiedy pisanie pozwalało zaistnieć. Wspomnienia z lat działalności dziennikarskiej w prasie polonijnej w Ameryce, 1981–2002, w: Wspomnienia dziennikarzy polskich na emigracji z lat 1945–2002, red. W. Piątkowska-Stepaniak, Opole 2003, ss. 289–310.

Więckowski M., Prasa polska w Argentynie 1913-1985, „Studia Polonijne” 10(1986), ss. 61-79

Wojdon J., Poznański czerwiec 1956 roku w prasie polonijnej w Stanach Zjednoczonych, „Pamięć i Sprawiedliwość” 28(2016), ss. 135–159.

Efekty uczenia się:

• Wiedza

Po ukończeniu zajęć student:

- zna specyfikę wybranych mediów polonijnych oraz główne kierunki badań nad tematyką polonijną

- zna cechy charakterystyczne dyskursu naukowego i popularyzatorskiego w odniesieniu do mediów polonijnych

- zna powiązania badanych zjawisk w mediach polonijnych

- zna sposoby wyszukiwania i systematyzowania informacji dotyczące mediów polonijnych

- posiada podstawową wiedzę pozwalającą na analizę i interpretację poszczególnych tytułów prasy polonijnej

-dostrzega powiązania badań i analiz związanych z tematyką mediów polonijnych z dziedzinami pokrewnymi medioznastwu i historii emigracji polskiej

• Umiejętności

Po ukończeniu zajęć student:

- potrafi wskazać podstawowe media polonijne

- potrafi określić i ocenić krytycznie stan swojej wiedzy na temat mediów polonijnych za granicą

- definiuje, objaśnia i stosuje poprawnie w mowie i w piśmie podstawowe terminy fachowe właściwe mediom polonijnym

- dostrzega rolę mediów polonijnych na rzecz łączności emigracji polskiej z rodakami w ojczyźnie

• Inne kompetencje

Po ukończeniu zajęć student:

- ma świadomość znaczenia krzewienia patriotyzmu przez media polonijne wśród diaspory polskiej na emigracji

- docenia i szanuje rolę mediów polonijnych

Metody i kryteria oceniania:

Nie ma kolokwium. O zaliczeniu decyduje wykonanie wszystkich aktywności przydzielonych podczas zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Czarnowski
Prowadzący grup: Robert Czarnowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)