Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Innowacje, odkrycia i wynalazki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D4IOW
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Innowacje, odkrycia i wynalazki
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest ukazanie zarysu rozwoju cywilizacyjnego świata w szerokim chronologicznie i przestrzennie ujęciu problemowym, począwszy od starożytnej Mezopotamii, w której narodziła się koncepcja opartej na piśmie cywilizacji miejskiej. Punktem wyjścia do rozważań są dzieje cywilizacji europejskiej w ostatnich pięciu stuleciach (początek epoki nowożytnej) i rola innowacji, odkryć i wynalazków dokonanych w tej epoce w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Problematyka zajęć nie ogranicza się do kwestii nauki i techniki, obejmuje także zagadnienia społeczne, gospodarcze i kulturalne.

Pełny opis:

Zajęcia mają za zadanie uzasadnić ogromną rolę wydarzeń z przeszłości w kształtowaniu dzisiejszego obrazu świata, podkreślając przy tym zadziwiającą przedsiębiorczość i „skłonność do innowacyjności” mieszkańców Europy i Ameryki Północnej. Punktem wyjścia do rozważań są dzieje cywilizacji europejskiej w ostatnich pięciu stuleciach (początek epoki nowożytnej) i rola innowacji, odkryć i wynalazków dokonanych w tej epoce w kształtowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Kilkanaście wybranych z tak wielkiego zakresu przekrojowych tematów ma uświadomić współzależność rozwoju cywilizacyjnego różnych części globu (starożytnej Mezopotamii, Egiptu, Chin, Grecji i Rzymu, prekolumbijskiej Ameryki), ukazać wędrówkę idei i kumulację dorobku. Problematyka zajęć nie ogranicza się do kwestii nauki i techniki, obejmuje także zagadnienia społeczne, gospodarcze i kulturalne. Zjawiska prezentowane na zajęciach będą miały charakter problemowy, przekrojowy, według terminologii Fernanda Braudela „strukturalny”, a więc z naciskiem na kategorię ”długiego trwania”, z uwzględnieniem kontrowersyjnych kwestii i historiograficznych sporów, a także spraw związanych z przeszłością stanowiących właśnie temat publicznej dyskusji.

Literatura:

Wybrane fragmenty z:

- N. Davies, Europa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999

- P. Rietbergen, Europa. Dzieje kultury, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

- A Briggs, P. Clavin, Europa dwóch stuleci 1789-1989, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 2000

- R. Cameron, Historia gospodarcza świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2001

- D.J. Boorstin, Odkrywcy. Dzieje ludzkich odkryć i wynalazków, Książka i Wiedza, Warszawa 2000

- H. Samsonowicz, Północ-Południe, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

- P. Kennedy, Mocarstwa świata: narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500-2000, Książka i Wiedza, Warszawa 1995

- K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 2000

- J. Baszkiewicz, Władza, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

- J. Żarnowski, Społeczeństwa XX wieku, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

- M. Howard, Wojna w dziejach Europy, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 2007

- B. Orłowski, Technika, Ossolineum, Wrocław-Warszawa... 1999

- B. Orłowski, Powszechna historia techniki, Mówią Wieki, Warszawa 2010

- H. Chołaj, Kolumb, Europa i świat, Książka i Wiedza, Warszawa 1995

- J.-P. Vernant, Źródła myśli greckiej, wyd. „Słowo-Obraz-Terytorium”, Gdańsk 1996

- H.G. Gadamer, Dziedzictwo Europy, Wyd. Spacja, Warszawa 1992

- T. Bieńkowski, J. Dobrzycki, Kierunki rozwoju nauki, PWN, Warszawa 1989

- R. Temple, Geniusz Chin, Ars Polona, Warszawa 1994

- D. Strinati, Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka, Poznań 1999

- Kłoskowska, Kultura masowa, PWN, Warszawa 1980

- L. Benevolo, Miasto w dziejach Europy, Volumen, Warszawa 1995

- A. Gurevich, Jednostka w dziejach Europy, Volumen, Warszawa 1995

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student orientuje się w podstawowych zagadnieniach dziejów cywilizacji (ze szczególnym uwzględnieniem roli Europy)

- rozumie współzależności historyczne w czasie i w przestrzeni oraz główne koncepcje historiozoficzne i antropologiczne usiłujące je opisać

- zna przykłady zjawisk „długiego trwania” i dostrzega ich rolę w kształtowaniu dzisiejszego obrazu świata

Umiejętności:

- jest w stanie przygotować i poprowadzić dyskusję na temat specyfiki największych cywilizacji w dziejach świata z uwzględnieniem różnorodnych punktów widzenia

- potrafi zaprezentować syntetyczne omówienie znaczenia wybranych innowacji, odkryć i wynalazków dla rozwoju cywilizacyjnego w szerokiej perspektywie dziejowej

Metody i kryteria oceniania:

Obecność (dopuszczalna maks. 1 nieobecność) i aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Kurkowski
Prowadzący grup: Jarosław Kurkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)