Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura informacji – kierunki badawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D4AIKI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura informacji – kierunki badawcze
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 4 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma zapewnić orientację w zakresie aktualnie podejmowanej problematyki badań dotyczących architektury informacji i dyscyplin z nią powiązanych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych trendów badawczych w zakresie architektury informacji i jej dyscyplin pokrewnych, w szczególności badania wrażeń użytkowników (UX), interakcji człowieka z komputerem (HCI) i projektowania produktów cyfrowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych trendów badawczych w zakresie architektury informacji i jej dyscyplin pokrewnych, w szczególności badania wrażeń użytkowników (UX), interakcji człowieka z komputerem (HCI) i projektowania produktów cyfrowych.

Literatura:

Literatura podawana jest na bieżąco na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent

- zna w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę architektury informacji oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między wybranymi faktami, obiektami i zjawiskami, właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii

- zna metodologię badawczą architektury informacji właściwą dla nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w zakresie informatologii

- zna główne tendencje rozwojowe architektury informacji

Umiejętności - absolwent

- umie wykorzystywać metody badawcze architektury informacji, w szczególności właściwe dla informatologii,, stosowane w analizowaniu i projektowaniu systemów i usług informacyjnych

- umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Inne kompetencje - absolwent

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, w tym jej braków, oraz krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

Dyskusje grupowe na podstawie wskazanych lektur, zespołowe opracowanie wybranych zagadnień.

Przedmiot kończy egzamin ustny.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot ma zapewnić orientację w zakresie aktualnie podejmowanej problematyki badań dotyczących architektury informacji i dyscyplin z nią powiązanych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest omówienie najnowszych trendów badawczych w zakresie architektury informacji i jej dyscyplin pokrewnych, w szczególności badania wrażeń użytkowników (UX), interakcji człowieka z komputerem (HCI) i projektowania produktów cyfrowych.

Literatura:

Literatura podawana jest na bieżąco na zajęciach.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)