Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy organizacji wiedzy (2)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D3SOW
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy organizacji wiedzy (2)
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do projektowania ontologii oraz do zagadnień związanych z Siecią semantyczną i modelem danych powiązanych.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone są projektowaniu ontologii dziedzinowych. W ich trakcie omówione zostaną również podstawowe zagadnienia związane z Siecią semantyczną oraz modelem danych powiązanych. Obejmują one następujące zagadnienia:

- Semantyczna sieć i model danych powiązanych jako nowy paradygmat sieci WWW;

- definicja i podział ontologii;

- bazy i grafy wiedzy;

- populacja ontologii;

- SPARQL;

- modelowanie konceptualne dziedziny systemu informacyjnego;

- ekspresja modelu dziedziny z wykorzystaniem ontologii jako systemu organizacji wiedzy (RDF, RDFS, OWL).

Literatura:

- Allemang, D., & Hendler, J. A. (2011). Semantic Web for the working ontologist: Effective modeling in RDFS and OWL (2nd ed). Morgan Kaufmann/Elsevier.

- Berners-Lee, T. (n.d.). The next web. Retrieved September 23, 2023, from https://www.ted.com/talks/tim_berners_lee_the_next_web

- Erxleben, F., Günther, M., Krötzsch, M., Mendez, J., & Vrandečić, D. (2014). Introducing Wikidata to the Linked Data web. In P. Mika, T. Tudorache, A. Bernstein, C. Welty, C. Knoblock, D. Vrandečić, P. Groth, N. Noy, K. Janowicz, & C. Goble (Eds.), The Semantic Web – ISWC 2014 (Vol. 8796, pp. 50–65). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-11964-9_4

- Fensel, D., Şimşek, U., Angele, K., Huaman, E., Kärle, E., Panasiuk, O., Toma, I., Umbrich, J., & Wahler, A. (2020). Knowledge graphs: Methodology, tools and selected use cases. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-37439-6

- Noy, N. F., & McGuinness, D. L. (n.d.). Ontology development 101: A guide to creating your first ontology. https://protege.stanford.edu/publications/ontology_development/ontology101.pdf

- Olivé, A. (2007). Conceptual modeling of information systems. Springer Berlin Heidelberg.

- Singhal, A. (2012, May 16). Introducing the Knowledge Graph: Things, not strings. Google. https://blog.google/products/search/introducing-knowledge-graph-things-not/

- Wikidata: SPARQL tutorial—Wikidata. (n.d.). Retrieved September 23, 2023, from https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:SPARQL_tutorial

- Wood, D., Zaidman, M., Ruth, L., & Hausenblas, M. (2014). Linked data: Structured data on the web. Manning. https://doi.org/10.1007/978-3-540-39390-0

Efekty uczenia się:

Wiedza: Absolwent zna i rozumie

- w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę przedmiotową oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między wybranymi faktami, obiektami i zjawiskami, właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii (K_W01).

- koncepcje zarządzania informacją i wiedzą oraz metody badawcze, w tym właściwe dla analizy i projektowania strategii i narzędzi zarządzania informacją w podmiotach z różnych sektorów (K_W04).

- metody badawcze właściwe dla informatologii, wykorzystywane w analizie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych (K_W07).

Umiejętności: Absolwent potrafi

- wykorzystać metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwe dla informatologii, do analizy potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także oceny i kształcenia ich kompetencji informacyjnych (K_U02).

- formułować i analizować problemy badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w obszarze informatologii oraz prezentować i interpretować wyniki badań własnych (K_U05).

- dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno- komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze systemów zarządzania informacją i wiedzą w podmiotach z różnych sektorów (K_U11).

Kompetencje społeczne: Absolwent jest gotów do

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i uwarunkowań technologicznych (K_K06).

Metody i kryteria oceniania:

1. Wykonywanie zadań cząstkowych (do 60%):

- błędne wykonanie 0-3 zadań – 60%;

- niewykonanie 1-2 zadań lub błędne wykonanie 4 zadań – 50%;

- niewykonanie 3-4 zadań lub błędne wykonanie 5-6 zadań – 40%

- niewykonanie 5-6 zadań lub błędne wykonanie 7-8 zadań – 30%;

- niewykonanie 7-8 zadań lub błędne wykonanie 9-10 zadań – 20%;

- niewykonanie 9-10 zadań lub błędne wykonanie 11-12 zadań – 10%;

- niewykonanie 11-12 zadań lub błędne wykonanie 13-14 zadań – 0%.

2. Obecność na zajęciach (do 20%):

- wszystkich - 20%;

- jedna nieusprawiedliwiona nieobecność - 10%;

- dwie nieusprawiedliwione nieobecności - 5%;

- powyżej dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności – 0%.

3. Aktywność na zajęciach (do 20%):

- aktywność na 4 i więcej zajęciach - 20%;

- aktywność na 3 zajęciach - 10%;

- aktywność na 2 zajęciach - 5%;

- aktywność na 1 i mniej zajęciach – 0%.

Oceny końcowe:

5: 91-100%;

4,5: 81-90%;

4: 71-80%;

3,5: 61-70%;

3: 50-60%

2: poniżej 50%.

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)