Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przetwarzanie danych tekstowych - bazy danych MySQL

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D3PPDT
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie danych tekstowych - bazy danych MySQL
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą zagadnień związanych z tworzeniem, modyfikowaniem i wyszukiwaniem danych w bazach MySql.

Pełny opis:

1. Algorytmy i struktury danych.

2. Tworzenie baz. Struktura tabel.

3. Wprowadzanie i modyfikacja rekordów.

4. Wyszukiwanie, wybór rekordów.

5. Pola typu varchar, int, data.

6. Concat.

7. Export, import.

Literatura:

1. An Introduction to Database System / L.C.Date. Adison-Wesley Pub. Comp., również WNT – W-wa, (seria: Klasyka Informatyki), 2000

2. Bazy danych / pod red. Stanisława Kozielskiego [et al.]. Warszawa : 2006.

3. Bazy danych i język SQL / Jerzy G. Isajew. - Warszawa : B.B.-H. Expertus, 2002.

4. Bazy danych i systemy ekspertowe / Emma Kusztina, Oleg Zaikin ; Stargardzka Szkoła Wyższa Stargardinum. Stargard Szczeciński ; Pruszcz Gdański : 2009.

5. Bazy danych w Internecie krok po kroku / Jim Buyens ; [tł. Piotr Kresak]. - Warszawa: RM, 2000.

6. Bazy danych w zastosowaniach praktycznych / pod red. Adama Pelikanta ; Wyższa Szkoła Informatyki w Łodzi. Łódź : 2007.

7. Database Management Systems / Ramakrishnan, Gehrke. WCB/McGraw-Hill, 2001

8. Fundamentals of Database Systems / R.Elmasri, S.Navathe. Adison-Wesley Pub. Comp.,(4th Edition), 2002

9. Hurtownie danych : podstawy organizacji i funkcjonowania / Matthias Jarke ; tł. Jakub Wróblewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2003.

10. Implementacja systemów baz danych / H.Garcia-Molina. WNT, 2003 (seria: Klasyka Informatyki)

11. Linux. Bazy danych / Fred Butzen, Dorothy Forbes ; przeł. Piotr Jakubowski, Maciej Ogrodniczuk, Witold Sikorski. - Warszawa : Zakład Nauczania Infromatyki "MIKOM", 1999.

12. Mining social - driven data / Mikołaj Morzy. Poznań : 2009.

13. Ochrona baz danych / Sybilla Stanisławska-Kloc ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków: Zakamycze, 2002.

14.Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci www : podręcznik dla bibliotekarzy i dokumentalistów / Wiesław Gliński, Henryk Rybiński. - Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2004.

15. Wprowadzenie do baz danych / John Petersen ; [tł. Krzysztof Jurczyk]. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2003.

16. Wprowadzenie do systemów baz danych / R.Elmasri. Wyd. Helion, (4th Edition), 200517. Współczesne zasoby informacyjne / Andrzej Wasiak. Białystok : 2007.

Efekty uczenia się:

K1A_W4 - Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową z zakresu systemów zarządzania bazami danych.

K1A_U2 - Posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie tworzenia, modyfikacji i edycji baz danych.

K1A_U4 - Potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla baz dachi w typowych sytuacjach profesjonalnych

K1A_K3 - Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

WIEDZA:

Zagadnienia teoretyczne związane z projektowaniem SBD.

UMIEJĘTNOŚCI:

Organizacja i przetwarzanie danych przy pomocy języka SQL.

POSTAWY:

Krytyczne podejście do odzwierciedlania rzeczywistości przy pomocy BD.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)