Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy zarządzania informacją i wiedzą

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D3EZIW
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy zarządzania informacją i wiedzą
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot wprowadza do problematyki zarządzania informacją i wiedzą w środowisku organizacyjnym.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest omówieniu najważniejszych koncepcji zarządzania informacją i wiedzą oraz ich wykorzystania zarówno w środowisku organizacyjnym jak i w indywidualnej przestrzeni informacyjnej.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest omówieniu najważniejszych koncepcji zarządzania informacją i wiedzą oraz ich wykorzystania zarówno w środowisku organizacyjnym jak i w indywidualnej przestrzeni informacyjnej. Studenci poznają zasady badania i projektowania strategii zarządzania informacją w środowisku organizacyjnym oraz ich uwarunkowania. Nacisk położony jest na identyfikację zasobów informacji i wiedzy w organizacjach oraz narzędzia, w szczególności informatyczne, wykorzystywane w zarządzaniu nimi.

Literatura:

Lektury podawane są na bieżąco na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- zna w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę zarządzania informacją i wiedzą oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między wybranymi faktami, obiektami i zjawiskami, właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach w zakresie informatologii

- zna koncepcje zarządzania informacją i wiedzą oraz metody badawcze, w tym właściwe dla analizy i projektowania strategii i narzędzi zarządzania informacją w podmiotach z różnych sektorów

Umiejętności

- umie formułować i analizować problemy badawcze związane z zarzadzaniem informacja i wiedzą w zakresie specyficznym dla nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w obszarze informatologii, oraz prezentować i interpretować wyniki badań własnych

- umie współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, w tym poprzez kierowanie pracami zespołu

- umie dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze systemów zarządzania informacją i wiedzą w podmiotach z różnych sektorów

Inne kompetencje

- absolwent przestrzegania zasad etycznych w działalności informacyjnej, w tym stosowania tych zasad w zakresie planowanych funkcjonalności projektowanych rozwiązań informacyjnych

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą zaliczenia jest aktywność na zajęciach i zespołowe przygotowanie wybranego tematu do prezentacji i dyskusji na zajęciach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)