Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analityka mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D3AM
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analityka mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 3 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z narzędziami monitoringu mediów w czasie rzeczywistym. Zajęcia mają charakter praktyczny (laboratorium). W ich ramach studenci prowadzą monitoring mediów elektronicznych, m.in. analizując wizerunki marek, celebrytów czy oddźwięk bieżących zjawisk społecznych, rozpoznawać trendy rynkowe oraz sporządzać na tej podstawie raporty.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z narzędziami monitoringu mediów w czasie rzeczywistym. Zajęcia mają charakter praktyczny (laboratorium). W ich ramach studenci prowadzą monitoring mediów elektronicznych, m.in. analizując wizerunki marek, celebrytów czy oddźwięk bieżących zjawisk społecznych, rozpoznawać trendy rynkowe oraz sporządzać na tej podstawie raporty.

Zajęcia prowadzone są we współpracy z partnerem biznesowym WDIB, firmą Newspoint. Zajęcia 1-3 prowadzone są przez analityków Newspoint, którzy szkolą studentów w zakresie obsługi panelu służącego do analizy mediów w czasie rzeczywistym. W ramach zajęć 4-7 studenci dokonują samodzielnych analiz i przygotowują raporty na podstawie zebranych danych.

Literatura:

Brak

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- podstawową wiedzę koncepcyjną z zakresu analityki mediów, niezbędną dla realizacji działań w obszarze architektury informacji (K_W02)

- metody, formy i uwarunkowania psychologiczne komunikowania się z użytkownikami informacji w zależności od kontekstu i zgłaszanej potrzeby informacyjnej (K_W08)

- potrafi stosować odpowiednią wiedzę i terminologię w procesie analizy mediów (K_U01)

- potrafi identyfikować, analizować i oceniać potrzeby i zachowania użytkowników informacji różnego typu (K_U03)

- potrafi wypełniać zawodowe zobowiązania społeczne związane z analizowaniem informacji pojawiających się w mediach(K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła; projekt.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tafiłowski
Prowadzący grup: Piotr Tafiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Tafiłowski
Prowadzący grup: Piotr Tafiłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)