Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

User Experience

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2UE
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: User Experience
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie koncepcji projektowania zorientowanego na użytkownika (User Experience, UX), metod i technik projektowania, doświadczeń użytkownika oraz stosowania badań na różnych etapach projektu. Treści programowe obejmują zarówno badanie użytkowników jak i elementy projektowania prototypów interfejsów graficznych serwisów internetowych.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną tematy:

• historia projektowania UX i użyteczności;

• cele i założenia projektowania UX;

• architektura informacji;

• angażowanie użytkowników;

• rola badań w procesie projektowania UX produktów interaktywnych; metody i techniki wykorzystywane do badania potrzeb użytkowników produktów interaktywnych;

• metody i techniki wykorzystywane do badań ewaluacyjnych produktów interaktywnych;

• metody i techniki wykorzystywane do badań optymalizacyjnych produktów interaktywnych;

• tworzenie makiet i prototypów serwisów internetowych i aplikacji mobilnych;

• miejsce i rola UX w zespole;

• etyka w projektowaniu UX;

• przyszłość i wyzwania projektowania UX.

Literatura:

Mościchowska I., Rogoś-Turek, B., „Badania jako podstawa projektowania User Experience”, PWN 2016

Kuang, C., Fabricant, R., „User Friendly – Jak niewidoczne zasady projektowania zmieniają nasze życie, pracę i rozrywkę”, Karakter 2022

Norman, D., „Dizajn na codzień”, Karakter 2018

Eyal, R., Hoover, R. „Skuszeni. Jak tworzyć produkty kształtujące nawyki konsumenckie”, Helion 2016

Szóstek, A. „Strategia Umami. Jak połączyć biznes z projektowaniem doświadczeń i wyróżnić się na rynku”, MT-biznes 2022

Efekty uczenia się:

Wiedza

• student zna koncepcję projektowania zorientowanego na użytkownika w stopniu pogłębionym;

• student zna terminologię z zakresu projektowania zorientowanego na użytkownika;

• student zna metody i techniki badania użyteczności produktów interaktywnych;

• student zna metody i techniki projektowania interfejsów użytkownika z wykorzystaniem badań użytkowników.

Umiejętności

• student potrafi sprawnie posługiwać się terminologią z zakresu projektowania zorientowanego na użytkownika;

• student potrafi posługiwać się metodami i technikami badania użyteczności produktów interaktywnych prezentowanymi podczas zajęć;

• student potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badania użyteczności do celu badań;

• student potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, w tym poprzez kierowanie pracami zespołu.

Inne kompetencje

• student jest gotów do oceny i rozwijania wiedzy w zakresie projektowania zorientowanego na użytkowników;

• student jest świadomy znaczenia koncepcji projektowania zorientowanego na użytkownika dla użyteczności projektowanych produktów interaktywnych;

• student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i uwarunkowań technologicznych.

Metody i kryteria oceniania:

- Zadanie indywidualne

- Projekt grupowy

- Prezentacja projektu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Gil
Prowadzący grup: Andrzej Gil
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)