Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy organizacji wiedzy (1)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2SOW
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy organizacji wiedzy (1)
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Na moduł składają się przedmioty poświęcone projektowaniu dwóch typów systemów organizacji wiedzy - taksonomii i tezaurusów. Treści programowe obejmują metodologię projektowania i zarządzania systemami organizacji wiedzy oraz zagadnienia publikowania w środowisku sieciowym

Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Celem kursu jest zapoznanie studentów z teorią i metodologią konstrukcji systemów organizacji wiedzy na przykładzie taksonomii internetowych. Podczas ćwiczeń studenci będą realizowali projekty badawcze, których celem będzie z jednej strony badanie funkcjonujących systemów organizacji, z drugiej - opracowanie założeń metodycznych oraz zaprojektowanie systemu organizacji wiedzy na potrzeby danego systemu informacyjnego.

Treści zajęć obejmują zagadnienia

1. Systemy organizacji wiedzy - typologia i budowa

2. Sieciowe systemy organizacji wiedzy

3. Taksonomie internetowe:

4. Charakterystyka funkcjonalna taksonomii

5. Metodyka konstrukcji taksonomii

6. Analiza spójności

7. Publikowanie taksonomii

Literatura:

1. Roszkowski, M. (2012). Obiekty cyfrowe: taksonomie, tworzenie kolekcji, punkty dostępu. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/322246656_Obiekty_cyfrowe_taksonomie_tworzenie_kolekcji_punkty_dostepu

2. Hedge, H. (2010). The Accidental Taxonomist. Information Today, Inc.

3. Lambe, P. (2007). Organising Knowledge : Taxonomies, Knowledge and Effectiveness. Chandos Publishing.

4. Roszkowski, M. (2017). Ontologie. In M. Skalska-Zlat & A. Żbikowska-Migoń (Eds.), Encyklopedia Książki (Vol. 2, pp. 297–299). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

5. Sosińska-Kalata, B., & Roszkowski, M. (2016). Organizacja informacji i wiedzy. In W. Babik (Ed.), Nauka o informacji (pp. 305–358). Warszawa: Wyd. SBP.

6. Roszkowski, M. (2019). Zarządzanie systemem organizacji wiedzy – problem formalnej spójności. In W. Babik (Ed.), Zarządzanie informacją (pp. 605–628). Wyd. SBP.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie

K_W01 - w pogłębionym stopniu zakres i specyfikę przedmiotową oraz teorie wyjaśniające złożone zależności między wybranymi faktami, obiektami i zjawiskami, właściwymi dla nauk o komunikacji społecznej i mediach w

zakresie informatologii

K_W04 - koncepcje zarządzania informacją i wiedzą oraz metody badawcze, w tym właściwe dla analizy i projektowania strategii i narzędzi zarządzania informacją w podmiotach z różnych sektorów

K_W07 - metody badawcze właściwe dla informatologii, wykorzystywane w analizie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych

Umiejętności: absolwent potrafi

K_U02 - wykorzystać metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwe dla informatologii, do analizy potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi

produktami i usługami informacyjnymi, a także oceny i kształcenia ich kompetencji informacyjnych

K_U05 - formułować i analizować problemy badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w obszarze informatologii oraz prezentować i interpretować wyniki badań własnych

K_U11 - dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze systemów zarządzania informacją i wiedzą w podmiotach z różnych sektorów

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do

K_K06 - odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i uwarunkowań technologicznych

Metody i kryteria oceniania:

obecność - dozwolone są dwie nieusprawiedliwione nieobecności

aktywność i przygotowanie do zajęć

realizacja projektów przygotowywanych w trakcie kursu

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)