Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje informacyjne w miejscu pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2KIMP
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kompetencje informacyjne w miejscu pracy
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy i identyfikacji kompetencji informacyjnych pracowników różnego typu organizacji oraz z metodami organizacji szkoleń w tym zakresie.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami analizy i identyfikacji kompetencji informacyjnych pracowników różnego typu organizacji oraz z metodami organizacji szkoleń w tym zakresie.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

- kompetencje informacyjne - podstawowe definicje

- kompetencje informacyjne w miejscu pracy - ich rola i ważność

- wiedza i kompetencje międzykulturowe w miejscu pracy

- diagnozowanie poziomu kompetencji informacyjnych w miejscu pracy

- projekty szkoleń rozwijających kompetencje informacyjne w miejscu pracy.

Literatura:

Cheuk, B. (2008). Delivering Business Value Through Information Literacy in the Workplace. Libri, 58(3), pp. 137-143.

Lloyd, A. (2010). Information Literacy Landscapes. Information literacy in education, workplace and everyday contexts. Oxford, Cambridge, New Delhi: Chandos Publishing.

Meyer, E. (2016). The Culture Map. Decoding How People Think, Lead, and Get Things Done Across Cultures. New York: Public Affairs.

Szydło, J. et al. (2020). Management of Multicultural Teams. Białystok - Cluj Napoca: Oficyna Wydaw. Politechniki Białostockiej.

Weiner, S. (2011). Information Literacy and the Workforce. A Review. Education Libraries, 34(2), pp. 7-14.

Efekty uczenia się:

Wiedza [zna]:

K_W04: koncepcje zarządzania informacją i wiedzą oraz metody badawcze, w tym właściwe dla analizy i projektowania strategii i narzędzi zarządzania informacją w podmiotach z różnych sektorów

K_W07: metody badawcze właściwe dla informatologii, wykorzystywane w analizie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także ocenie i kształceniu ich kompetencji informacyjnych

Umiejętności [potrafi]:

K_U02: wykorzystać metody badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności właściwe dla informatologii, do analizy potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi, a także oceny i kształcenia ich kompetencji informacyjnych

K_U03: dobierać właściwe źródła i informacje z nich pochodzące oraz dokonywać ich oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji, w zakresie problemów właściwych dla architektury informacji, z poszanowaniem prawa, w tym prawa autorskiego

K_U05: formułować i analizować problemy badawcze nauk o komunikacji społecznej i mediach, w szczególności w obszarze informatologii oraz prezentować i interpretować wyniki badań własnych

K_U07: prowadzić debaty na tematy z obszaru architektury informacji i zagadnień powiązanych, w tym dotyczących społecznych, ekonomicznych i kulturowych kontekstów zasobów, produktów, usług i środowisk informacyjnych

K_U09: współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach, w tym poprzez kierowanie pracami zespołu

K_U11: dobierać właściwe metody i narzędzia, w szczególności zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, do definiowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów w obszarze systemów zarządzania informacją i wiedzą w podmiotach z różnych sektorów

Kompetencje społeczne [jest gotów do]:

K_K02: uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych właściwych dla architektury informacji oraz właściwego doboru ekspertów i zasięganiu ich opinii w przypadku trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu

K_K03: wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego

K_K06: odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych i uwarunkowań technologicznych

Metody i kryteria oceniania:

Aktywny udział w dyskusji na oraz wykonywanie zadań na zajęciach (20%); praca indywidualna (40%); praca grupowa (40%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)