Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacja i komunikacja międzykulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2IKM
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Informacja i komunikacja międzykulturowa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pobudzenie krytycznej i popartej wiedzą refleksji nad rozumieniem wpływu zasad społecznych, religii i polityki na zachowania informacyjne i komunikacyjne. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą jakie odzwierciedlenie w życiu codziennym mają narzucone normy religijne, społeczne, kulturowe i polityczne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pobudzenie krytycznej i popartej wiedzą refleksji nad rozumieniem wpływu zasad społecznych, religii i polityki na zachowania informacyjne i komunikacyjne. Zdobyta na zajęciach wiedza będzie przydatna nie tylko w toku studiów, ale także w codziennym życiu. Zajęcia pozwolą na zapoznanie się z teorią i praktyką: pokażą jakie odzwierciedlenie w życiu codziennym mają narzucone normy religijne, społeczne, kulturowe i polityczne.

W trakcie zajęć poruszane będą następujące zagadnienia:

• Dostęp do informacji w aspekcie praw człowieka

• Informacja i sprawiedliwość społeczna

• Kultura, polityka, religia krajów Bliskiego Wschodu i Azji Południowo-Wschodniej

• Dostęp do informacji w tych krajach (wolność słowa, wolność wypowiedzi)

• Potrzeby informacyjne i aktywność informacyjna społeczeństw tych krajów

• Nacjonalizm i tożsamość postkolnialna

• Stereotypy

• Komunikacja międzykulturowa

• Kompetencje międzykulturowe

• Wielokulturowość

• Ludność rdzenna (ang. indigenous peoples)

• Wpływ kultury na naukę i funkcjonowanie w środowisku międzynarodowym

Literatura:

Literatura:

• Wybrane fragmenty z:

Antons, C. (Ed.). (2019). Routledge Handbook of Asian Law. London, New York: Routledge.

Cheng, T., & Chu, J. (Eds.). (2018). Routledge Handbook of Democratization in East Asia. London, New York: Routledge.

Laungani, P. D. (2007). Understanding cross-cultural psychology. Eastern and Western perspectives. London: Sage.

Owen, N. G. (Ed.). (2016). Routledge Handbook of Southeast Asian History. London, New York: Routledge.

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ z 10 grudnia 1948 r.

Zhao, Y. et al. (Ed.). (2011). Handbook of Asian Education: A Cultural Perspective. New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Student/-ka zdobędzie podstawową wiedzę o krajach położonych w obszarów odmiennych kulturowo i ich obecnej sytuacji politycznej i społecznej.

2. Student/-ka ma pogłębioną refleksję na temat wpływu zasad społecznych, religii i polityki na zachowania informacyjne i komunikacyjne w tych krajach.

3. Student/-ka ma wiedzę nt. dostępu do informacji i zarządzania ją w tych krajach.

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Student/-ka potrafi zidentyfikować i przeanalizować różne prądy kulturowe, religijne i społeczne w krajach położonych w obszarach odmiennych kulturowo.

2. Student/-ka potrafi krytycznie przeanalizować wpływ zasad społecznych, religii i polityki na zachowania informacyjne i komunikacyjne w tych krajach.

3. Student/-ka potrafi przeanalizować współzależność praw, religii i kultury w tych krajach.

4. Student/-ka potrafi wyodrębnić prądy myślowe i religie w tych krajach.

5. Student/-ka wie, jak komunikować się z i czego oczekiwać od przedstawicieli kultur omawianych na zajęciach.

KOMPETENCJE:

1. Student/-ka jest świadomy co oznacza pojęcie ‘kompetencje międzykulturowe’ i nie powinien mieć problemu ze zrozumieniem i współpracą z osobami reprezentującymi odmienne kultury.

2. Student/-ka potrafi w sposób krytyczny przeanalizować dyskurs medialny dotyczący kultury i społeczeństw zamieszkujących obszary odmienne kulturowo.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania: Obecność○ oraz przygotowanie do zajęć (lektura zadanych tekstów) i dyskusja na zajęciach (60%); praca indywidualna - przygotowanie posteru lub infografiki na wybrany temat (40%).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zuzanna Wiorogórska
Prowadzący grup: Zuzanna Wiorogórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)