Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy psychologii poznawczej w architekturze informacji i UX

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2EPPAI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy psychologii poznawczej w architekturze informacji i UX
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii i koncepcji psychologicznych istotnych z punktu widzenia projektowania interfejsów serwisów informacyjnych i aplikacji cyfrowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapewnienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i behawioralnej, która umożliwia rozumienie zachowania użytkowników serwisów i aplikacji informacyjnych oraz czynników wpływających na to, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z interfejsem usług cyfrowych.

Pełny opis:

Na zajęciach są omawiane i analizowane wybrane teorie psychologiczne i ich zastosowanie w kształtowaniu architektury informacji serwisów informacyjnych i procesów interakcji między użytkownikiem i systemem informacyjnym oraz testowaniu wrażeń użytkowników. Studenci poznają podstawowe informacje i teorie wyjaśniające, dotyczące procesów spostrzegania, pamięciowych i myślenia, cech osobowości, zasad podejmowania decyzji, komunikowania perswazyjnego, skutecznej i uczciwej interakcji online, krytycznej analizy otoczenia społeczno-kulturowego dla cyfrowych usług informacyjnych.

Literatura:

Keltner, Dacher, Oatley, Keith, Jenkins, Jennifer (2021). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN

Nahai, Nathalie (2018). Sieci wpływu. Psychologia perswazji online. Warszawa: PWN

Nęcka, Edward, Orzechowski, Jarosław, Szymura, Błażej, Wichary, Szymon (2020). Psychologia poznawcza. Wydanie nowe. Warszawa: PWN (iBUK Libra)

Weinschenk, Susan M. (2021). 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wyd. II. Gliwice: Helion

Yablonski, Jon (2021). Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług. Gliwice: Helion

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent

- zna metodologię badawczą psychologii poznawczej w zakresie właściwym dla architektury informacji

- zna główne tendencje rozwojowe psychologii poznawczej w zakresie właściwym dla architektury informacji

- zna w pogłębionym stopniu teorie psychologii poznawczej wykorzystywane w projektowaniu aplikacji i usług informacyjnych właściwe dla architektury informacji

- zna metody badawcze psychologii poznawczej wykorzystywane w analizie potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników właściwych dla architektury informacji

Umiejętności - absolwent

- umie wykorzystywać metody badawcze psychologii poznawczej wykorzystywane w projektowaniu aplikacji i usług informacyjnych, właściwym dla architektury informacji

- umie wykorzystać metody badawcze psychologii poznawczej w badaniu potrzeb i zachowań informacyjnych użytkowników, w tym ich interakcji z cyfrowymi produktami i usługami informacyjnymi

- umie prowadzić debaty na tematy z zakresu psychologii poznawczej związane z obszarem architektury informacji

- umie samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie

Inne kompetencje - absolwent

- jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, w tym jej braków, oraz krytycznej oceny odbieranych treści

Metody i kryteria oceniania:

Wykład konwersatoryjny, projekty zespołowe, dyskusje grupowe.

Na ocenę końcową z konwersatorium składa się ocena uzyskanej z prezentacji projektu zespołowego (80%) i z aktywności w dyskusjach grupowych na zajęciach (20%). Dopuszcza się jedną nieobecność w semestrze.

Przedmiot kończy się egzaminem ustnym.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Sosińska-Kalata
Prowadzący grup: Barbara Sosińska-Kalata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Skrócony opis:

Przedmiot stanowi wprowadzenie do teorii i koncepcji psychologicznych istotnych z punktu widzenia projektowania interfejsów serwisów informacyjnych i aplikacji cyfrowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapewnienie studentom podstawowej wiedzy z zakresu psychologii poznawczej i behawioralnej, która umożliwia rozumienie zachowania użytkowników serwisów i aplikacji informacyjnych oraz czynników wpływających na to, jak użytkownicy wchodzą w interakcje z interfejsem usług cyfrowych. Na zajęciach są omawiane i analizowane wybrane teorie psychologiczne i ich zastosowanie w kształtowaniu architektury informacji serwisów informacyjnych i procesów interakcji między użytkownikiem i systemem informacyjnym oraz testowaniu wrażeń użytkowników. Studenci poznają podstawowe informacje i teorie wyjaśniające, dotyczące procesów spostrzegania, pamięciowych i myślenia, cech osobowości, zasad podejmowania decyzji, komunikowania perswazyjnego, skutecznej i uczciwej interakcji online, krytycznej analizy otoczenia społeczno-kulturowego dla cyfrowych usług informacyjnych.

Literatura:

Keltner, Dacher, Oatley, Keith, Jenkins, Jennifer (2021). Zrozumieć emocje. Warszawa: PWN

Nahai, Nathalie (2018). Sieci wpływu. Psychologia perswazji online. Warszawa: PWN

Nęcka, Edward, Orzechowski, Jarosław, Szymura, Błażej, Wichary, Szymon (2020). Psychologia poznawcza. Wydanie nowe. Warszawa: PWN (iBUK Libra)

Weinschenk, Susan M. (2021). 100 rzeczy, które każdy projektant powinien wiedzieć o potencjalnych klientach. Wyd. II. Gliwice: Helion

Yablonski, Jon (2021). Prawa UX. Jak psychologia pomaga w projektowaniu lepszych produktów i usług. Gliwice: Helion

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)