Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka komunikowania i usług informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2EKUI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka komunikowania i usług informacyjnych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje wprowadzenie do etyki komunikowania oraz etyki informacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem komunikowania w internecie. W ramach przedmiotu omawiane będą problemy i dylematy etyczne związane ze świadczeniem usług informacyjnych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje omówienie wybranych teorii i koncepcji komunikowania, istotnych z punktu widzenia etyki, m.in. teoria relewancji D. Sperbera i D. Wilson, teoria sfery publicznej J. Habermasa, czy pragmatyki językowej Grice'a. Wśród omawianych problemów etycznych znajdą się następujące: informacja jako towar versus informacja jako komunikacja społeczna, etyka w projektowaniu interfejsów: dark patterns, dezinformacja, manipulacja, mowa nienawiści, wykluczenie społeczne oraz zagadnienia ochrony prywatności użytkowników usług informacyjnych.

Literatura:

Anna Cegieła, Słowa i ludzie. Wprowadzenie do etyki słowa, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2014.

Randy Bobbitt, Exploring Communication Ethics. A Socratic Approach, Routledge, 2020, rozdz. Ethical Issues in Cyberspace and Social Media, in: s. 260 -281.

Krzanowski, R. (2015). Etyka informacji. Próba zarysu podstawowych problemów.

https://filozofiainformatyki.wordpress.com/2015/01/23/23-spotkanie-

%EF%BF%BCetyka-informacji/

Dark Commercial Patterns, "OECD Digital Economy Papers", October 2022 No. 336

Marek Tokarz, Teoria relewancji, Filozofia Nauki Rok VIII, 2000, Nr 1(29)

Studia Pragmalingwistyczne, R. 7 2015 wybrane artykuły:

Mirosław Karwat: Demagogiczne schematy krytyki przeciwników

Jadwiga Linde-Usiekniewicz: teoria relewancji jako narzędzie opisu

mowy nienawiści

Ewa Rudnicka: Czy stereotypy mieszkają w słowniku? Czy to etyczne? − o stereotypowości opracowań leksykograficznych;

Agata Rytel: Gra w etykiety − część pierwsza. Jak z feminizmu zrobiono genderyzm

Agata Rytel: Gra w etykiety − część druga. O sposobach usuwania nienawistnych etykiet przyklejonych do gender

Efekty uczenia się:

Studenci znają problemy i wyzwania etyczne komunikacji społecznej i praktyk informacyjnych.

Studenci są przygotowani do namysłu nad problemami i dylematami etycznymi w działalności informacyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

Metoda seminaryjna,

Zaliczenie: obecność na zajęciach, lektura tekstów i udział w dyskusji na ich temat, esej pisemny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)