Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura informacji inteligentnego miasta

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-M-API-D2AIIM
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Architektura informacji inteligentnego miasta
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-DZIENNE II STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami dot. modelowania współczesnych przestrzeni miejskich. Omówione zostaną takie podejścia jak smart city, creative city, resilient city, digital city. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązania wspierające współpracę różnych grup interesariuszy w kreowaniu rozwiązań na potrzeby miejskie oraz konkretnych rozwiązań technologicznych wdrażanych w miastach. W ramach zajęć studenci poznają terminologię specjalistyczną w j. angielskim, właściwą dla przedmiotu.

Pełny opis:

Nowy model zarządzania miastem doprowadził do powstania wielu koncepcji, takich jak: miasto światowe lub miasto globalne, miasto sieciowe, miasto cyfrowe, miasto wszechobecne, miasto informacyjne, miasto wiedzy, miasto kreatywne i – wreszcie – miasto inteligentne, dla którego to Internet Rzeczy zapewnia ramy działania.

Koncepcja inteligentnego miasta jest używana jako parasol dla szerokiego spektrum rozwiązań i programów, obejmujących wiele technologii, ponieważ jest używana jako termin ogólny do opisu ekosystemów miejskich opartych na ICT.

„Inteligentne miasto” to wciąż pojęcie rozmyte, wywodzące się raczej z marketingu niż z nauki, w związku z czym brak jest szeroko akceptowanej, akademickiej definicji tego terminu. Dla niektórych jednak istnieją trzy koncepcyjne wymiary inteligentnego miasta: technologia, ludzie i społeczność, co oznacza, że ​​miasto staje się inteligentne, gdy „inwestycje w kapitał ludzki/społeczny i infrastrukturę IT napędzają zrównoważony wzrost i poprawiają jakość życia poprzez partycypacyjne zarządzanie”. Jednak ostatecznym celem każdego inteligentnego miasta jest poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska.

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami dot. modelowania współczesnych przestrzeni miejskich. Omówione zostaną takie podejścia jak smart city, creative city, resilient city, digital city. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwiązania wspierające współpracę różnych grup interesariuszy w kreowaniu rozwiązań na potrzeby miejskie oraz konkretnych rozwiązań technologicznych wdrażanych w miastach. W ramach zajęć studenci poznają terminologię specjalistyczną w j. angielskim, właściwą dla przedmiotu.

Literatura:

Korenik, Alicja: Smart cities. Inteligentne miasta w Europie i Azji. Warszawa, CeDeWu, 2019.

Anna Augustyn: Zrównoważony rozwój miast w świetle idei smart city. Białystok : Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, 2020.

Aleksandra Kuzior, Bartosz Sobotka: Społeczny wymiar smart city. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2019.

Efekty uczenia się:

- Student zna podstawowe koncepcje smart city

- Student rozumie konteksty funkcjonowania inteligentnego miasta, w szczególności kontekst społeczny

- Student potrafi zidentyfikować problem z obszaru architektury przestrzeni informacji publicznej inteligentnego miasta i zaproponować dla niego rozwiązanie.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa składa się z następujących składowych:

- Aktywność na zajęciach (20%)

- Projekt grupowy 1 (30 %)

- Projekt grupowy 2 (50 %)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Luterek
Prowadzący grup: Mariusz Luterek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)