Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła informacji w pracy wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1ZIWPW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła informacji w pracy wydawniczej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Ćwiczenia dotyczą polskich i zagranicznych źródeł informacji (drukowanych i internetowych) niezbędnych dla specjalistów rynku wydawniczo- księgarskiego w Polsce.

W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z najważniejszymi źródłami informacji niezbędnymi dla profesjonalistów pracujących na rynku wydawniczo- księgarskim w Polsce. Zostaną przedyskutowane najważniejsze zagadnienia związane ze współczesnymi źródłami informacji wydawniczej.

Pełny opis:

Na zajęciach zostaną omówione następujące zagadnienia:

Analiza zawartości, struktury i grupy docelowej poszczególnych typów źródeł informacji drukowanej:

-Czasopisma drukowane – polskie (np. istniejące obecnie „Biblioteka analiz”, „Książki magazyn literacki” oraz funkcjonujące w przeszłości „Notes Wydawniczy”)

- Czasopisma drukowane – obce (np. „Publishers Weekly”, „The Bookseller”,

- „Rynek książki w Polsce”, „Ruch wydawniczy w liczbach”, „Rocznik statystyczny GUS”

Elektroniczne źródła informacji:

- Internet – wortale poświęcone polskie (np. ksiazki.pl, wirtualny wydawca etc.)

- Internet – wortale poświęcone obce

Media społecznościowe jako źródło informacji w biznesie wydawniczym

Badania czytelnictwa, badania naukowe jako źródła informacji w biznesie wydawniczym

Dyskusje:

- Listy bestsellerów jako źródła informacji w biznesie wydawniczym

- Dyskusja czy czasopisma profesjonalne mają przyszłość

W ramach zajęć planowane są spotkania z profesjonalistami działającymi na rynku książki:

-Spotkanie z osobą prowadzącą badania marketingowe

-Spotkanie z redaktorem czasopisma profesjonalnego

Literatura:

- Wybierane corocznie (aktualne) materiały z czasopiśmiennictwa dedykowanego rynkowi książki w Polsce czyli z czasopism:

1. „Książki Magazyn Literacki”

2. „Wydawca”

3. „Biblioteka Analiz”

4. „Wiadomości Księgarskie”

5. „Notes Wydawniczy”

- Bieżący rocznik „Ruch wydawniczy w liczbach”;

- Bieżąca edycja Reportu Łukasza Gołębiewskiego Rynek Książki w Polsce;

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

drukowane i elektroniczne źródła informacji o rynku książki oraz mechanizmy ich funkcjonowania; sposoby wykorzystania ich w pracy wydawniczej; poszanowanie własności intelektualnej w zakresie rynku książki (K_W02, K_W05, K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

gromadzić i opracowywać różnego typu informacje potrzebne do efektywnego funkcjonowania instytucji rynku książki; rozpoznać do kogo są adresowe i umiejętnie wykorzystać ich treść; opracować własne materiały i umieścić je w wybranych mediach; nawiązywać i podtrzymywać kontakty interpersonalne w różnych sektorach rynku książki (K_U03, K_U04, K_U06, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

samodzielnego zdobywania wiedzy w zakresie problemów rynku książki w oparciu o różne typy mediów branżowych i analizę ich przydatności; identyfikacji i rozstrzygania dylematów związanych z pracą na rynku książki (K_K01, K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

- aktywność na zajęciach (ochotnicze referaty); 10%

- test końcowy (90%)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Zając
Prowadzący grup: Michał Zając
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)