Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pismo tradycja i współczesność

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1PTIW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pismo tradycja i współczesność
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia poświęcone typografii w ujęciu historycznym i współczesnym, podczas których omawiane są różne definicje typografii oraz zasady

kształtowania publikacji od problematyki makrotypografii (projektowanie układu publikacji, jej formy i materiał) po typografię detalu

(mikrotypograficzne wyposażenie książki), aż do procesów przygotowania publikacji do druku. Podejmowane będą także zagadnienia

morfologii książki.

Tryb prowadzenia:

w sali

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

znaczenie i rolę pisma w kulturze i nauce na przestrzeni dziejów; podstawową terminologię związaną z pismem w kontekście historycznym i współczesnym; zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego dotyczące krojów pisma (K_W01, K_W02, K_W03, K_W06)

Absolwent potrafi:

właściwie dobierać źródła oraz informacje dotyczące kultury pisma; przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację funkcjonowania instytucji, obiektów i usług związanych z pismem na przestrzeni dziejów z zastosowaniem typowych metod pozwalających na ocenę ich znaczenia i oddziaływania w procesie historyczno-kulturowym; przedstawić merytoryczną argumentację oraz dokonać syntetycznego podsumowania ukazującego pismo jako inspirację dla współczesnych projektantów książek i innych publikacji; (K_U01, K_U03, K_U04, K_U07)

Absolwent jest gotów do:

aktywnego uczestnictwa w działaniach na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego (ze szczególnym uwzględnieniem dziedzictwa piśmienniczego); uczestnictwa w życiu kulturalnym jako współtwórca różnego rodzaju publikacji oraz kompetentny czytelnik. (K_K02, K_K04)

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chamera-Nowak, Mikołaj Ochmański
Prowadzący grup: Agnieszka Chamera-Nowak, Mikołaj Ochmański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)