Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy typografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1PT
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy typografii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Konwersatorium będzie poświęcone zapoznaniu studentów z teoretycznymi podstawami projektowania oraz zasadami tworzenia

estetycznych i funkcjonalnych publikacji oraz edytorskiego wyposażenia książki (kompozycja wydawnicza) w ujęciu historycznym i

współczesnym. Zdobyta na zajęciach wiedza pozwoli im zrozumieć konkretyzację edytorską tekstu i jej wpływ na recepcję książki.

Konwersatorium jest elementem składowym modułu, w skład którego wchodzą także trzy inne przedmioty - "Pismo tradycja i

współczesność", "Historia druku" oraz "Estetyka książki i prasy", a także przygotowuje do zajęć praktycznych "Projektowanie publikacji"

oraz "Publikacje cyfrowe".


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Konwersatorium zapoznaje z definicjami, zasadami oraz podstawowymi pojęciami typografii w ujęciu historycznym i współczesnym.

Pełny opis:

Zajęcia poświęcone typografii w ujęciu historycznym i współczesnym, podczas których omawiane są różne definicje typografii oraz zasady

kształtowania publikacji od problematyki makrotypografii (projektowanie układu publikacji, jej formy i materiał) po typografię detalu

(mikrotypograficzne wyposażenie książki), aż do procesów przygotowania publikacji do druku. Podejmowane będą także zagadnienia

morfologii książki.

Literatura:

Lektury obowiązkowe

Tomaszewski A., Architektura książki dla redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, Warszawa 2018.

Bierkowski T., O typografii, Gdańsk 2008.

Hochuli J.: Detal w typografii. Kraków 2009.

Houston K., Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski. Kraków 2017.

Jury D., Co to jest typografia?. Warszawa 2021.

McLuhan M., Galaktyka Gutenberga, przeł. A. Wojtasik, Warszawa 2017.

Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków 2012.

Mrowczyk J. Niewielki słownik typograficzny. Gdańsk 2008.

Repucho E., Bierkowski T., Typografia dla humanistów : o złożonych problemach projektowania edycji naukowych. Warszawa 2018.

Repucho E., Wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia w projektowaniu książki – wybrane aspekty, „Acta Poligraphica” 2013, nr 2, s. 35-48, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2013_02_Repucho.pdf

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 1997.

Socha K., Na czym polega piękno książki? Estetyczne podstawy projektu typograficznego, [w:] O miejsce książki w historii sztuki, pod red. A. Gronek, Kraków 2015, s. 379-390.

Socha K., Publikacje dotyczące typografii wydane w języku polskim na początku XXI wieku – przegląd subiektywny, „Acta Poligraphica” 2013, nr 2, s. 49-75, [online] http://www.cobrpp.com.pl/actapoligraphica/uploads/pdf/AP2013_02_Socha.pdf

W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych. Warszawa 2010.

Lektura uzupełniająca:

Ambrose G., Harris P., Layout- zasady, kompozycja, zastosowanie, Warszawa 2008.

Ambrose G., Harris P., Pre-press. Poradnik dla grafików, Warszawa 2010

Ambrose G., Harris P., Typografia, Warszawa 2008.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Elam K., Geometria w projektowaniu. Studia z proporcji i kompozycji. Kraków 2019.

Elam K., Siatki, czyli zasady kompozycji typograficznej. Kraków 2019.

Febvre L., Martin H.J., Narodziny książki, Warszawa 2014.

Felici J., Kompletny przewodnik po typografii. Zasady doskonałego składania tekstu. Gdańsk 2007.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław, 1980.

Heller S., Ilić M., Anatomia projektu. Współczesne projektowanie graficzne – wpływy i inspiracje, Warszawa 2008.

Kolesár Z., Mrowczyk J., Historia projektowania graficznego, Kraków 2018.

Magdzik S., Jakucewicz, Podstawy poligrafii, Warszawa1997.

Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1981.

Marszałek L.: Podstawowe wiadomości z edytorstwa i księgarstwa. Warszawa 1988.

Pizarro F.G., Stwórz i złóż : wprowadzenie do typografii, Kraków 2019.

Poligrafia: procesy i technika / J. Panák [et al. ; tł. Dorota Paciukanis, Teresa Piotrowska-Małek, Mirosława Sulima]. Warszawa 2005.

Projekt Książka, „Dwutygodnik.com”, [online] http://www.dwutygodnik.com/cykl/10-projekt-ksiazka.html

Richaudeau F. : Podręcznik typografii i łamania kolumn czyli sztuki drukarskiej. Warszawa 1997.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Voelker U., Porządek w projektowaniu : siatki w projektowaniu graficznym - teoria i praktyka. Kraków 2020.

Willberg H. P., Forssman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2006.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

zjawiska i procesy dotyczące rynku książki na przestrzeni dziejów, a zwłaszcza zagadnienia związane z zasadami tworzenia estetycznych i funkcjonalnych publikacji w ujęciu historycznym i współczesnym (K_W01, K_W03, K_W05);

Absolwent potrafi:

stosować reguły i narzędzia typograficzno-edytorskie w zakresie kształtowania publikacji; rozpoznać oraz krytycznie analizować i interpretować zrealizowane edycje pod kątem ich społecznego i kulturowego statusu (K_U02, K_U03, K_U09)

Absolwent jest gotów do:

rozpoznania i rozstrzygania dylematów zawiązanych z zawodem wydawcy oraz różnymi praktykami wydawniczymi; identyfikuje się z potrzebą tworzenia wysokich standardów w działalności wydawniczej, postrzega ją jako element ochrony i wzbogacenia dziedzictwa kulturowego (K_K02,K_K03, K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Metody oparte na słowie: wykład, opowiadanie, opis, dyskusja, praca z tekstem.

Metody oparte na praktycznej działalności studentów (samodzielne wykonywanie prezentacji, projektów).

Metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja nad zagadnieniami problemowymi.

Student otrzyma aktualistyczną ocenę końcową na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego obejmującego wiedzę zdobytą przez niego w trakcie

zajęć.

Student będzie także podlegał ocenie dyspozycyjnej, która wyrażać będzie jego przygotowanie do zajęć i gotowość krytycznej analizy

omawianych problemów.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczone są co najwyżej dwie nieobecności).

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Chamera-Nowak
Prowadzący grup: Agnieszka Chamera-Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)