Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy organizacji i zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1POIZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy organizacji i zarządzania
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie wprowadzić studenta w problematykę organizacji i zarządzania.

Tematyka prezentowana podczas wykładów dotyczy historii w zakresie organizacji i zarządzania, uwzględniającej różne nurty i działające w nich szkoły. Kolejne wykłady poświęcone są przedstawieniu poszczególnych funkcji składających się na zarządzanie:

-procesy decyzyjne i proces planowania

-organizowanie

-sprawy pracownicze

-kierowanie zachowaniami organizacyjnymi

-zarządzanie uczestniczące i Kompleksowe Zarządzanie Jakością (TQM)

-problemy kultury organizacyjnej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie

• przedstawić wiedzę potrzebną do zaliczenia przedmiotu,

• zapoznać studenta z podstawowymi informacjami na temat: czym jest zarządzanie i z podstawową terminologią

• przedstawić historię rozwoju organizacji i zarządzania

• przedstawić poszczególne funkcje zarządzania: planowanie (rodzaje planów, zasady ich sporządzania, metody przydatne w planowaniu), organizowanie (podziały organizacji i problemy związane z organizowaniem tak w ujęciu horyzontalnym jak i wertykalnym, tworzenie struktur organizacyjnych); zarządzanie potencjałem ludzkim w organizacji (tworzenie ram organizacyjnych dla spraw pracowniczych, ocena pracy); kierowanie zachowaniami organizacyjnymi (teorie dot. zachowań pracowników w warunkach pracy i teorie motywacyjne; przywództwo); zarządzanie uczestniczące wraz z problemami jakości w zarządzaniu (TQM i metody przydatne w zarządzaniu jakością); oraz problemy kultury organizacyjnej jako istotnego elementu zarządzania decydującego o efektywności instytucji (czynniki determinujące kulturę organizacyjną, rodzaje kultur, poziomy kultury organizacyjnej).;

* przedstawić zarządzanie czasem;

Literatura:

- J. Bank: Zarządzanie przez jakość. Warszawa 1999.

- L. Buczkowski: Organizacja i metody pracy kierowniczej. T. 1. Zarys teorii. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1983.

- M. Dragićević-Šešić, B. Stojković: Kultura: animacja, zarządzanie, marketing. Warszawa 2010.

- B. Glinka, M. Kostera: Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania. Warszawa 2016.

- Głowacka E.: Studium zastosowania Kompleksowego Zarządzania Jakością (TQM) w bibliotekarstwie i informacji naukowej. Toruń 2000.

- Głowacka E.: Wprowadzenie do QA i TQM w odniesieniu do instytucji biblioteczno-informacyjnych. Dok. elektr. (http://ebib.oss.wroc.pl/2002/30/glowacka.php)

- Głowacka E.: Benchmarking jako narzędzie totalnego zarządzania jakością. TQM w bibliotekach. „Bibliotekarz” 1995, nr 10, s.15-18.

- Głowacka E.: Kultura oceny w bibliotekach. Obszary, modele i metody badań jakości zasobów oraz usług biblioteczno-informacyjnych. Toruń: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2015.

- Głowacka E.: Zarządzanie totalne (TQM) w bibliotekach. ”Bibliotekarz” 1995, nr 5, s. 9-14.

- Ilczuk D.: Ekonomika kultury. Warszawa 2015.

- Kisielnicki J.: Zarządzanie organizacją. Warszawa: Wyższa Szkołą Handlu i Prawa, 1999.

- Klasyczne i nowe metody organizacji i zarządzania. Warszawa 2001

- M. Kostera: Zarządzanie personelem. Warszawa: PWE, 1994

- M. Kostera, M. Śliwa: Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa 2010.

- H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa 2011.

- M. Lewandowski: Innowacje w zarządzaniu instytucjami kultury. Con Arte, 2011.

-M. Lewandowski: Zarządzanie strategiczne w instytucjach kultury. Katowice 2013.

- M. Lisiecki: Metody organizacji i kierowania. Warszawa 1995.

- Z. Martyniak: Prekursorzy nauki organizacji i zarządzania. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: PWE 1993.

- A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod. Kraków 1998.

- M. Sidor-Rządkowska: Kształtowanie nowoczesnych systemów ocen pracowników. Kraków 2000.

- R. Stocki, P. Prokopowicz, G. Żmuda: Pełna partycypacja w zarządzaniu. Warszawa 2012.

- J. A. F. Stoner, C. Wankel: Kierowanie. Warszawa: PWN, 1994 (lub następne wydania).

- Strategie dla kultury. Kultura dla rozwoju. Zarządzanie strategiczne instytucją kultury. Red M. Śliwa. Kraków 2011.

- R. Towse: Ekonomia kultury. Kompendium, Warszawa 2011.

- Zarządzanie. Teoria i praktyka. Red. A. Koźmiński i W. Piotrowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996 (lub następne wydania).

- L. Zbiegień-Maciąg: Identyfikacja kultur znanych firm. Warszawa 2002.

- E.B. Zybert: Kultura organizacyjna w bibliotekach. Nowe i stare idee w zarządzaniu biblioteka. Warszawa 2004.

- E.B. Zybert: Jakość w działalności bibliotek. Oceny-pomiar-narzędzia. Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

1.Posiada ogólną wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania.

2.Ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą poszczególnych funkcji i metod wykorzystywanych w organizacji i zarządzaniu. Zna i rozumie problemy związane z planowaniem, organizowaniem, sprawami pracowniczymi, kierowaniem i kontrolą; podstawowe teorie motywacyjne i przywódcze.

3.Zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu organizacji i zarządzania mające zastosowanie w działalności różnych instytucji.

4.Zna i rozumie problemy dotyczące zarządzania jakością (m.in. TQM).

UMIĘJĘTNOŚCI

1.Potrafi wskazać czynniki i działania składające się na proces planowania,

2.Potrafi rozumieć przydatność zarządzania czasem.

3.Potrafi określić szczegółowe działania organizacyjne niezbędne do realizacji zaplanowanych celów

4.Potrafi dokonywać podziału organizacji, przedstawić struktury organizacyjne, przeanalizować problemy związane z organizowaniem oraz specjalizacją horyzontalną i wertykalnej.

5.Potrafi dokonać doboru odpowiednich koncepcji, metod i narzędzi zarządzania właściwych dla danej instytucji

6.Jest w stanie zidentyfikować zasady TQM

7. Potrafi dokonać oceny metod przydatnych w procesie ewaluacji pracownika

8.Potrafi gospodarować czasem i realizować terminowo zadania.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

1.Ma świadomość znaczenia organizacji i zarządzania dla prawidłowego funkcjonowania różnych instytucji

2.Potrafi prawidłowo określić priorytety w odniesieniu do poszczególnych funkcji organizacji i zarządzania

3.Potrafi zrozumieć znaczenie kultury organizacyjnej dla efektywności pracy

4.Potrafi krytycznie odnosić się do prezentowanych rozwiązań organizacyjnych i problemów oraz metod stosowanych w zarządzaniu

5. Jest przygotowany do pracy w grupie w zakresie projektowania i wdrażania wybranych elementów systemów zarządzania

6.Jest przygotowany do tworzenia i uczestniczenia w pracy zespołów interdyscyplinarnych w środowisku organizacji i poza nim oraz rozumie znaczenie aspektów ekonomicznych, społecznych, politycznych, środowiskowych i zarządczych podejmowanych działań

Metody i kryteria oceniania:

Test.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 5 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Grabowska
Prowadzący grup: Dorota Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)