Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Aspekty prawne działalności wydawniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-PW-Z1APDW
Kod Erasmus / ISCED: 15.9 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0329) Dziennikarstwo i informacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Aspekty prawne działalności wydawniczej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: PW-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z regulacjami prawa wydawniczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, elementów prawa prasowego oraz zagadnień związanych z ograniczeniami wolności słowa.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu omawiane będą następujące zagadnienia: przedmiot prawa autorskiego i pojęcie utworu; treść prawa autorskiego i okresy ochronny różnych typów utworów; wyjątki od prawa autorskiego i domena publiczna; prawa wydawcy: pokrewne prawa autorskie dla pierwszych wydań i wydań krytycznych; prawa pokrewne dla wydawców prasy online; typy umów wydawniczych: umowy licencyjne i umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich; ochrona utworów w Internecie; prawne ograniczenia wolności słowa.

Literatura:

Ryszard Markiewicz, Ilustrowane prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska 2018.

Prawo autorskie w praktyce. O prawach twórców i odbiorców utworów

red.Ewelina Szatkowska, Wolters Kluwer Polska 2023.

Jakub Doliński, Tłumaczenie w prawie autorskim,Wolters Kluwer Polska 2020

Prawo autorskie a działalność wydawnicza, red. Adrian Niewęgłowski Natalia Tomasiak Cezary Zapała, Lublin 2018

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie: rolę prawa autorskiego na rynku wydawniczym; podstawową terminologię i zasady ochrony prawa autorskiego, w tym w szczególności problematykę przejścia prawa autorskiego.

Student potrafi posługiwać się pojęciami z zakresu prawa autorskiego oraz wolności słowa i jej ograniczeń w zastosowaniu do działalności wydawniczej. Potrafi rozróżnić podstawowe typy umów i licencji wydawniczych i rozpoznać potencjalne sytuacje naruszenia dóbr osobistych w działalności wydawniczej.

Student ma świadomość tego jakie znaczenie ma ochrona prawa autorskiego i dóbr osobistych w działalności wydawniczej oraz ma świadomość zagrożeń wynikających z ich nieposzanowania.

Metody i kryteria oceniania:

Metody: metoda seminaryjna, dyskusja, metoda wyjaśniania i analizy przypadków.

Zaliczenie na podstawie obecności na zajęciach, znajomości lektur podanych na poszczególne zajęcia, udziału w dyskusji i pisemnego testu końcowego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Teresa Święćkowska
Prowadzący grup: Teresa Święćkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)