Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-Z1ZARZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: LM-ZAOCZNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci poznają zasady funkcjonowania organizacji i sposoby zarządzania nimi.

Pełny opis:

Wykład:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy na temat przedmiotu i rozwoju nauk o zarządzaniu oraz wiedzy na temat podstawowych teoretycznych i praktycznych problemów zarządzania organizacjami oraz związku nauk o zarządzania z innymi dyscyplinami nauki.

Ćwiczenia:

Założeniem zajęć jest pokazanie zastosowania w praktyce wiedzy, modeli, teorii, które studenci mogli poznać na wykładzie.

Tematyka zajęć:

1. Zarządzanie jako proces podejmowania decyzji;

2. Funkcje i role kierownicze, cechy menedżera, style zarządzania;

3. Rodzaje otoczenia organizacji;

4. Podstawy analizy strategicznej;

5. Struktury organizacyjne;

6. Strategie zarządzania organizacjami;

7. Kluczowe czynniki sukcesu przedsiębiorstwa;

8. Zarządzanie zasobami ludzkimi;

9. Zarządzanie operacyjne;

10. Podstawy zarządzania projektami;

11. Kultury organizacyjne;

12. Społeczna odpowiedzialność biznesu i etyka w biznesie;

Literatura:

Literatura podstawowa:

Koźmiński A, Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011;

R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006;

Literatura uzupełniająca:

M. Adamiec, B. Kożusznik, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Aktor-Kreator-Inspirator., Kraków, AKADE, 2000;

A.K. Koźmiński, Zarządzanie w warunkach niepewności. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 2004; Testament Druckera, MT Biznes Warszawa 2009;

G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza Strategiczna Przedsiębiorstwa

M. Trocki, B. Grucza, K. Ogonek, Zarządzanie projektami, Warszawa, PWE, 2009

Efekty uczenia się:

Wiedza:

• Potrafi wymienić funkcje i role kierownicze;

• Rozumie możliwości doskonalenia organizacji, jakie daje znajomość teorii i naukowych metod organizacji i zarządzania;

• Zna podstawowe strategie zarządzania przedsiębiorstwem;

• Rozumie specyfikę zarządzania projektami;

• Rozumie pojęcie kultury organizacyjnej i specyfikę zarządzania w wielokulturowym środowisku;

• Rozumie koncepcję Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i jej rosnące znaczenie w zarządzaniu oraz zasadność etycznego biznesu;

Umiejętności:

• Student potrafi dokonać analizy otoczenia przedsiębiorstwa oraz oceny sektora w jakim działa przedsiębiorstwo;

• Potrafi dobrać strukturę organizacyjną do określonego typu organizacji;

• Potrafi dokonać oceny kluczowych czynników sukcesu przedsiębiorstwa i analizy SWOT;

• Potrafi zdefiniować kompetencje pracowników na określonych stanowiskach i sporządzić opis stanowiska pracy oraz dobrać sposoby motywowania pracowników w zależności od charakteru wykonywanej pracy;

• Potrafi opisać poszczególne etapy projektu na wybranym przykładzie;

• Potrafi zdefiniować cele społeczne przedsiębiorstwa

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia: konwersatorium, analiza przypadków,

Zaliczenie na podstawie zadań wykonywanych na zajęciach, kolokwium i obecności na zajęciach.

Wykład: egzamin pisemny.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Agnieszka Gaczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)