Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prasowe z elementami własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-LM-D2PRPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo prasowe z elementami własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot stanowi fragment bloku przedmiotów prawnych, tworzących sekwencję przedmiotową: podstawy prawa (przedmiot poprzedzający), prawo prasowe, prawo autorskie (przedmiot kończący). Celem jest:

1. omówienie materiału normatywnego, wyznaczającego ramy prawne działania mediów, a także dostępu do informacji publicznej (prawa i obowiązki w procesie komunikowania, zakres tajemnic – zwłaszcza dziennikarskiej, ochrona prywatności, prawo do wizerunku, autoryzacja itp.)

2. nauczenie, poprzez analizę kazusów, interpretacji zjawisk i oceny materiałów prasowych z punktu widzenia ich legalności. W efekcie student nabywa umiejętność stosowania prawa w praktyce dziennikarskiej i public relations .

3. nauczenie samodzielnego pisania wniosków o rejestrację dziennika lub czasopisma, sprostowań informacji nieprawdziwej bądź nieścisłej i odpowiedzi na stwierdzenia zagrażające dobrom osobistym, sprawozdań sądowych, tekstów krytycznych, odpowiedzi na krytykę prasową .

Pełny opis:

W ramach zapoznawania studentów z uregulowaniami prawnymi dotyczącymi komunikowania omawiane i analizowane szczegółowo są materiały normatywne dotyczące samych dziennikarzy, jak również pracowników public relations (w tym – rzeczników prasowych), a także wszystkich zainteresowanych otrzymaniem informacji publicznej. Podstawowe omawiane w ramach wykładu akty prawne to: Europejska Konwencja Praw Człowieka i podstawowych wolności, Konstytucja RP, Ustawa prawo prasowe, Ustawa o dostępie do informacji publicznej, Ustawa o radiofonii i telewizji, Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa o ochronie informacji niejawnych, Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz wybrane zagadnienia z kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego.

W ramach ćwiczeń studenci samodzielnie zbierają, analizują i oceniają materiały prasowe z punktu widzenia ich legalności, piszą teksty krytyczne i odpowiedź na krytykę, dokonują autoryzacji tekstów, piszą sprostowania. Muszą też napisać wniosek o rejestrację dziennika lub czasopisma oraz sprawozdanie sądowe z rozprawy, w której uczestniczą.

Nakład pracy studenta w ramach jednego semestru:

Wykład – 60 godzin

Ćwiczenia – 60 godzin

Do obowiązków studenta w ramach ćwiczeń należy zbieranie materiałów prasowych wg kategorii (w oparciu o nadany przez siebie klucz kategoryzacyjny) i interpretacja z punktu widzenia ich legalności (prezentacja stanowiska na forum grupy ćwiczeniowej)

Literatura:

Izabela Dobosz, Prawo prasowe - podręcznik, Oficyna a Wolters Kluwer business,Warszawa 2006

Ewa Nowinska, Wolność wypowiedzi prasowej,Oficyna a Wolters Kluwer business 2007

Jacek Sobczak, Prawo prasowe,Podręcznik akademicki,Muza S.A,Warszawa 2000

Jacek Sobczak, Prawo prasowe. Commentary,Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2008

Michal Zaremba, Prawo prasowe, Ujecie praktyczne, Difin, Warszawa 2007

Prawo mediów, red. Janusz Barta, Ryszard Markiewicz, Andrzej Matlak, Lexis Nexis, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykład i ćwiczenia) student posiada:

Wiedza:

1. zna materiał normatywny wyznaczający ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza i pracownika public relations

2. posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy materiału prasowego (tekstu oraz materiału audiowizualnego) z punktu widzenia legalności

3. zna standardy uczciwości w dziedzinie reklamy

4. zna podstawowe zasady postępowań przygotowawczych i sądowych

5. zna podstawowe instytucje prawa karnego i cywilnego pozwalające na pisanie sprawozdań sądowych i formułowanie wypowiedzi odnoszących się do zagadnień przestępczości

Umiejętności:

1. umie samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem z punktu widzenia zgodności z prawem

2. potrafi samodzielnie sporządzić wniosek o rejestrację dziennika i czasopisma

3. umie autoryzować teksty wypowiedzi i wywiady

4. potrafi napisać sprostowanie i odpowiedź

5. umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach legalności i odpowiedzi na krytykę prasową

6. umie ocenić legalność reklamy z punktu widzenia standardów legalności

7. potrafi napisać prawidłowe z punktu widzenia merytorycznego i językowego sprawozdanie sądowe i relacjonować tematy związane z przestępczością

Inne kompetencje:

1. absolwent zna terminologię prawniczą i umie dostosować język prawniczy do potrzeb mediów

2. absolwent ma wrażliwość (wyczucie) na aspekty prawne zarówno swoich działań, jak i działań innych osób (tak więc umie diagnozować zachowania, teksty i wystąpienia z punktu widzenia prawnego i wdrażać prawidłowe standardy w życie)

3. absolwent umie czytać ze zrozumieniem materiały normatywne i w zakresie prawa mediów- stosować przepisy zgodnie z wykładnią doktrynalną i sądową.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studenta jest poddana weryfikacji na ćwiczeniach i egzaminie końcowym. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w nich oraz wykonanie zleconych przez prowadzącego ćwiczenia zadań (pisanie zleconych tekstów: sprostowania, krytyki, odpowiedzi, wizyta w sądzie i napisanie sprawozdania sądowego, prowadzenie teczki prasowej, w której gromadzone są zbierane przez studenta materiały prasowe, które poddane są analizie z punktu widzenia legalności). Egzamin ma formę ustną (3 pytania) lub pisemną (3-5 tematów opisowych, otwartych)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kononiuk, Barbara Mąkosa-Stępkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Błeszyńska, Tadeusz Kononiuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kononiuk, Barbara Mąkosa-Stępkowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)