Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Media i polityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D4MEPO-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Media i polityka
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu medioznawstawa i polityki. Student na zajęciach zdobywa wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych i postpolitycznych i ich prezentowania przez różne media; wykorzystywania medioznawczych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania obrazów i wizerunków instytucji i procesów politycznych w mediach.

Pełny opis:

Przedmiot prezentuje wiedzę o podstawowych definicjach i teoriach z zakresu medioznawstawa i polityki. Student na zajęciach zdobywa wiedzę na temat opisu, analizowania i uogólniania zjawisk politycznych i postpolitycznych i ich prezentowania przez różne media; wykorzystywania medioznawczych w działalności badawczej i praktycznej; porównywania obrazów i wizerunków instytucji i procesów politycznych w mediach.

Analizowane zjawiska obejmować będą mediatyzację polityki i polityzację mediów, zjawiska dezinformacji, propagandy, plemienność mediów, kwestie polityk historycznych, wykorzystywania mediów społecznościowych przez polityków.

Literatura:

K. Bąkowicz, Wprowadzenie do definicji i klasyfikacji zjawiska fake newsa. „Studia Medioznawcze” 20/2019

M. Castells, Sieci oburzenia i nadziei. Ruchy społeczne w erze internetu,

D. Dayan, E. Katz: Wydarzenia medialne. Historia transmitowana na żywo. Warszawa 2008

B. Dobek-Ostrowska, Komunikowanie polityczne i publiczne

J. Ebner, Coraz ciemniej. Ekstremiści w sieci, Warszawa 2020

T. Garton Ash, Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, 2018

T. Goban-Klas, Media i terroryści, 2009

K. Jakubowicz, Media a demokracja w XXI wieku, 2013

J. Keane, Media a demokracja, 1992

M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, Kraków2008

E. Noelle-Neumann, Spirala milczenia, Poznań 2004

Z. Oniszczuk, Mediatyzacja polityki i polityzacja mediów. Dwa wymiary wzajemnych relacji, „Studia Medioznawcze”, 2011(4)

W. Sobera, R. Smolak, Komunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu, „Studia Medioznawcze” 2018, 1(72)

K. Strittmatter, Chiny 5.0. Jak powstaje cyfrowa dyktatura

L. Szot, Między wolnością a upolitycznieniem mediów publicznych, „Przegląd Politologiczny” 2020, 2

CEJSH, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/search/page.action

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z obszaru medioznawstwa.

2. Posiada wiedzę o procesach związanych z mediatyzacją polityki i polityzacją mediów.

3. Zna wskazaną literaturę przedmiotu.

Umiejętności

1. Potrafi analizować procesy komunikowania się polityków z otoczeniem.

2. Potrafi analizować przekazy medialne pod kątem ich perswazyjności i prawdziwości (fact-checking).

3. Sprawnie posługuje się opanowaną terminologią.

Inne kompetencje

1. Zna i rozumie znaczenie badań nad procesami komunikacji w polityce.

2. Potrafi w sposób rzetelny dokonywać oceny mocnych i słabych stron polityków w ich procesach komunikowania się z otoczeniem.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęcia (dopuszczalne dwie nieobecności), aktywny udział w dyskusjach nad omawianym materiałem, zaliczenie pisemne

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)