Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat specjalizacyjny-wstęp

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3WESP-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat specjalizacyjny-wstęp
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wprowadzenie do zajęć ze specjalizacji w ramach, których student poznaje specyfikę specjalizacji, które znajdują się w ofercie do wyboru

Pełny opis:

Wprowadzenie do zajęć ze specjalizacji w ramach, których student poznaje specyfikę specjalizacji, które znajdują się w ofercie do wyboru. W ramach zajęć prezentowana jest specyfika specjalizacji

radiowej,

telewizyjnej,

dziennikarstwo online

prasowej

multimedialnej.

Dodatkowo realizowane są zajęcia o charakterze warsztatowych w następujących modułach:

logopedia

wystąpienia publiczne

research.

Literatura:

Maj-Osytek M., Komunikacja niewerbalna. Autoprezentacja, relacje, mowa ciała, Warszawa 2014

Orłoś M., Jak występować i zabłysnąć, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

Po zrealizowaniu modułu student

Wiedza:

1. posiada wiedzę na temat podstawowych różnic wynikających ze specyfiki pracy w różnych instytucjach medialnych

2. posiada wiedzę na temat podstawowych zasad wystapień publicznych

Umiejętności:

1. posiada podstawowe umiejętności związane z wystąpieniami publicznymi i zachowaniem przed kamerą

2. posiada umiejętności dotyczące wyszukiwania informacji w sieci

3. posiada umiejętności związane z podstawowymi technikami emisji głosu

Inne kompetencje:

1. rozumie na czym polega związek etyki dziennikarskiej z warsztatem dziennikarskim,

2. zna podstawy etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Student jest zobowiązany do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Obowiązkowo odbywa przeszkolenie z wyszukiwania informacji (research) oraz wystąpień publicznych. Brak obecności, na którymś z wymienionych modułów oznacza niezaliczenie Warsztatu specjalizacyjnego.

Podstawą do wystawienia oceny końcowej jest przygotowanie pracy pisemnej na zajęcia z modułu logopedia.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 48 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Szurmiński
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Karolina Brylska, Anna Dąbrowska, Monika Kożdoń-Dębecka, Marcin Lewicki, Dariusz Łukawski, Magdalena Paul, Łukasz Szurmiński, Stanisław Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Brak protokołu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)