Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat dziennikarski cz. 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3WDZW-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat dziennikarski cz. 2
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

CELE ZAJĘĆ:

• zapoznanie studentów z różnymi gatunkami dziennikarskimi zarówno prasowymi jaki i radiowymi oraz telewizyjnym

• nauczenie podstaw zbierania materiałów dziennikarskich i pisania tekstów prasowych

• zapoznanie ze słownictwem dziennikarskim i specyfiką pracy redakcyjnej

• nauczenie redagowania tekstu prasowego

• ćwiczenie kreatywności

WIEDZA PRZEKAZYWANA NA ZAJĘCIACH z tego przedmiotu wprowadza systematycznie studentów w temat, uczy podstaw we wszystkich gatunkach dziennikarskich, przygotowuje do dalszych zajęć w ramach specjalizacji dziennikarskich: prasowej, radiowej, telewizyjnej

Pełny opis:

WSZYSTKIE ZAJĘCIA MAJĄ CHARAKTER PRAKTYCZNY.

W ramach realizowanych ćwiczeń studenci:

• analizują konstrukcję i kompozycję wybranych tekstów prasowych z prasy krajowej i zagranicznej ,

• redagują teksty na zajęciach,

• piszą teksty prasowe na zadane lub wymyślone przez siebie tematy; prace są omawiane wspólnie lub recenzowane przez wykładowców

UWAGI:

• wszystkie prace muszą powstawać na bieżąco; nie ma możliwości oddawania prac dopiero w sesji egzaminacyjnej lub poprawkowej. terminy oddawania prac ustalają wykładowcy. W każdym semestrze student przygotowuje 3-4 prace

• na zajęciach prace są czytane wspólnie, omawiane, redagowane; niektóre prace wykładowca przerabia bez udziału studenta, któremu przedstawia wyniki

• poszczególne tematy są wprowadzane zgodnie ze stopniem trudności – studenci zaczynają od krótkich informacji, kończą cykl zajęć reportażem. Każdy tekst ma zadana objętość, podawaną w liczbie znaków, włącznie ze spacjami.

• każdy nowy temat wprowadzany jest według schematu: wprowadzenie teoretyczne do gatunku (jego miejsce w dziennikarstwie i sposoby realizacji), analiza danego gatunku w prasie krajowej i zagranicznej, ćwiczenia krótkie na zajęciach, realizacja samodzielnej pracy w czasie własnym, ocena każdego tekstu, omówienie tekstów na zajęciach,

• wszystkie prace dziennikarskie muszą być przygotowane samodzielnie

• przewidziane są zadania grupowe do realizacji na zajęciach: pomysły dziennikarskie na różne okazje, pomysły akcji dziennikarskich, burze mózgów nt. okładek i serii dziennikarskich.

Literatura:

• Kożdoń-Dębecka M., Łuka W., Sułek-Kowalska B., Tumiłowicz B., Zawiliński S., Podstawy Warsztatu Dziennikarskiego, ID UW,Warszawa 2012,

• Grobel Lawrens, Sztuka Wywiadu, Warszawa 2007

• Adamowski Janusz (red.), O warsztacie dziennikarskim, Warszawa 2004

• Magdoń Andrzej, Reporter i jego warsztat, Kraków 2000,

• Skworz Andrzej, Niziołek Andrzej (red.) Biblia dziennikarstwa, Kraków 2010

* Greenwald Glenn, Snowden, nigdzie się nie ukryjesz, Warszawa 2014

* Fallacci Oriana, Wywiad z władzą, Warszawa, 2012

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

• Zna omówione na zajęciach gatunki dziennikarskie i potrafi je rozróżnić.

• Zna cechy stylu językowego charakterystyczne dla każdego z gatunków.

• Potrafi wymienić nazwiska najlepszych polskich dziennikarzy zajmujących się danym gatunkiem prasowym.

• Wie, jakie czynniki decydują o sile i jakości newsa

• Zna pojęcia: lead, autoryzacja, research, background, deadline; zasada odwróconej piramidy, zasada pięciu klasycznych pytań, itp..

• Wie, że w tekstach informacyjnych należy prezentować racje wszystkich stron konfliktu.

• Zna strukturę redakcji prasowej, podstawowe zadania poszczególnych jej funkcyjnych członków oraz słownictwo branżowe, jakim się posługują.

• Wie jak dokumentować temat i gdzie, poza Internetem, szukać źródeł informacji.

• Student ma świadomość konsekwencji pomyłki dziennikarskiej zarówno dla opisywanych osób/ instytucji oraz redakcji i własnej kariery zawodowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

• Potrafi oddzielać informację od komentarza w tekstach dziennikarskich.

• Umie ocenić trafność doboru tytułu i śródtytułów do tekstu.

• Potrafi znaleźć najciekawszą wypowiedź pochodzącą z konferencji tzw. „setkę” potrzebną do wykorzystania w tekście.

• Umie dotrzeć do osobowego źródła informacji i umówić się na wypowiedź lub wywiad.

• Umie analizować wartość warsztatową tekstów publikowanych w prasie.

• Student potrafi przygotowywać teksty pod presją czasu, która jest nieodłącznym elementem pracy dziennikarskiej

INNE KOMPETENCJE:

• Rozumie, że rzetelność dziennikarska jest fundamentem zawodu.

• Wie, że bogactwo językowe to wielki atut w pracy dziennikarskiej.

• Ma świadomość ograniczeń prawnych spoczywających na dziennikarzu np. autoryzacji, czy groźby naruszenia dóbr osobistych.

• Ma świadomość poziomu własnych umiejętności interpersonalnych.

• Zna charakter pracy działów PR i potrafi z nimi współpracować zgodnie z zasadami etyki oraz z korzyścią dla czytelników/ widzów.

• Student powinien rozumieć, na czym polega odpowiedzialność dziennikarza, odpowiedzialność za słowo, za podejmowane działanie interwencyjne, czy pochwałę wyrażoną na łamach. Student musi rozumieć wszelkie konteksty zmierzające do przekupienia dziennikarza.

• Student rozumie, jak ważna jest etyka w tym zawodzie. Dla ciekawego i głośnego tekstu nie można sobie pozwolić na przekłamywanie rzeczywistości, ani tym bardziej na uleganie manipulacji w grach politycznych po którejkolwiek ze stron

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie poddawane są:

• Frekwencja na zajęciach (dopuszczalne dwie nieobecności w semestrze),

• Aktywność na zajęciach,

• Punktualność w oddawaniu prac,

• Wartość merytoryczna oddanych prac,

• Test merytoryczny

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kożdoń-Dębecka
Prowadzący grup: Monika Kożdoń-Dębecka, Stanisław Zawiśliński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)