Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3TIME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student pozna podstawowe zasady budowy i funkcjonowania sprzętu IT oraz oprogramowania wykorzystywanego w mediach online.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów.

Student poznaje podstawy zapisu cyfrowego, formami zapisu informacji w postaci binarnej/bitowej (z naciskiem na multimedia), jednostki w jakich są wyrażane. Wiedza obejmuje również kodowanie znaków w systemie dwójkowym. Kurs obejmuje omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt i oprogramowanie).

Przedstawiono budowę i podstawy działania komputera, jako zestawu oraz w rozbiciu na jego elementy wraz z ich diagnozowaniem i benchmarkowaniem. Opisano sposoby komunikacji komputera z urządzeniami peryferyjnymi, wraz z wprowadzeniem do funkcjonowania kat rozszerzającym jego możliwości.

Kurs obejmuje także przedstawienie kierunków rozwoju technologi, jak prace nad superkomputerami lub komputerami kwantowymi. Wiedza obejmuje także podstawowe zagadnienia związane z komunikacją sieciową, jak serwery, hosting oraz technologie łączności.

Kurs prezentuje zarys usług w chmurze wraz z ich wadami i zaletami. Student zapozna się także z podstawami oprogramowania wykorzystywanego w IT, takiego jak systemy operacyjne, edytory mediów, programy wspomagające zarządzanie, podstawy baz danych, bezpieczeństwa cyfrowej komunikacji oraz oprogramowanie użytkowe wspomagające codzienne korzystanie z IT.

Literatura:

• Wojciechowski: ECDL. Usługi w sieciach informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

• Aho A.V., J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003.

• Czyżewski A.: Dźwięk Cyfrowy – Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001

• W. Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA, Warszawa 2005. s. 227 – 269.

• W.Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

• M. Molski, S. Opala, Elementarz Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, MIKOM, Warszawa 2002.

• Nowakowski Z.: Technologia informacyjna bez tajemnic, Mikom, Warszawa 2002.

• Ostapowicz Marcin, Krystaliczny dźwięk, Chip, luty 2007.

• Ostrowska T.M.: Relacyjne systemy bazodanowe. Podstawy projektowania i eksploatacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.

• Publikacje z serii Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy:

• Sokół M.: ABC języka HTML, Helion, Gliwice 2002.

• Sokół M.: Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik, Helion, Gliwice 2005.

• Świderk Grzegorz, Łukasz Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004

• Z. Nowakowski: ECDL. Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2001.

Na platformie COME znajdują sie zaktualizowane źródła wiedzy, z którymi student zapoznaje się na bieżąco podczas studiowania prezentowanej tematyki.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

 zna aktualny stan i uwarunkowania zastosowań i rozwoju IT w odniesieniu do mediów,

 zna formy zapisu informacji multimedialnych w postaci cyfrowej (multimedia) jej kompresji, archiwizacji, obróbki,

 zna funkcje i terminologię narzędzi IT codziennego użytku odnośnie sprzętu, łączności cyfrowej i oprogramowania,

 zna istotę programowania komputerów,

 zna istotę sieci komputerowych,

 zna zasady konstrukcji bazy danych, programowe narzędzia IT,

 zna problemy bezpieczeństwa teleinformatycznego (hakerzy, wirusy, nieuczciwi pracownicy, firewall, identyfikacja, bezpieczeństwo cyfrowej łączności bezprzewodowej, kryptografia, podpis elektroniczny).

Umiejętności:

 wyboru odpowiednich technologii informacyjnych do pracy dziennikarza,

 definiowania zagrożeń i ich ograniczania w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego

Inne kompetencje:

 umiejętność precyzowania wymagań w zakresie infrastruktury i funkcji sprzętu oraz oprogramowania komputerowego,

umiejętność krytycznej oceny dostępnych rozwiązań teleinformatycznych dla mediów.

Metody i kryteria oceniania:

Test na platformie elektronicznej.

Skala ocen. Punkty / Oceny: 00-12 (2); 12,5-15 (3); 15,5-16,5 (3+); 17-18,5 (4); 19-19,5 (4+); 20-20,5 (5); 21 (6). Brak możliwości poprawiania oceny pozytywnej.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalik
Prowadzący grup: Krzysztof Kowalik
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów.

Student poznaje podstawy zapisu cyfrowego, formami zapisu informacji w postaci binarnej/bitowej (z naciskiem na multimedia), jednostki w jakich są wyrażane. Wiedza obejmuje również kodowanie znaków w systemie dwójkowym. Kurs obejmuje omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt i oprogramowanie).

Przedstawiono budowę i podstawy działania komputera, jako zestawu oraz w rozbiciu na jego elementy wraz z ich diagnozowaniem i benchmarkowaniem. Opisano sposoby komunikacji komputera z urządzeniami peryferyjnymi, wraz z wprowadzeniem do funkcjonowania kat rozszerzającym jego możliwości.

Kurs obejmuje także przedstawienie kierunków rozwoju technologi, jak prace nad superkomputerami lub komputerami kwantowymi. Wiedza obejmuje także podstawowe zagadnienia związane z komunikacją sieciową, jak serwery, hosting oraz technologie łączności.

Kurs prezentuje zarys usług w chmurze wraz z ich wadami i zaletami. Student zapozna się także z podstawami oprogramowania wykorzystywanego w IT, takiego jak systemy operacyjne, edytory mediów, programy wspomagające zarządzanie, podstawy baz danych, bezpieczeństwa cyfrowej komunikacji oraz oprogramowanie użytkowe wspomagające codzienne korzystanie z IT.

Literatura:

• Wojciechowski: ECDL. Usługi w sieciach informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

• Aho A.V., J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003.

• Czyżewski A.: Dźwięk Cyfrowy – Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001

• W. Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA, Warszawa 2005. s. 227 – 269.

• W.Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

• M. Molski, S. Opala, Elementarz Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, MIKOM, Warszawa 2002.

• Nowakowski Z.: Technologia informacyjna bez tajemnic, Mikom, Warszawa 2002.

• Ostapowicz Marcin, Krystaliczny dźwięk, Chip, luty 2007.

• Ostrowska T.M.: Relacyjne systemy bazodanowe. Podstawy projektowania i eksploatacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.

• Publikacje z serii Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy:

• Sokół M.: ABC języka HTML, Helion, Gliwice 2002.

• Sokół M.: Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik, Helion, Gliwice 2005.

• Świderk Grzegorz, Łukasz Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004

• Z. Nowakowski: ECDL. Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2001.

Kurs odbywa się na platformie COME, gdzie obejmuje aktualizowane źródła wiedzy, z którymi student zapoznaje się na bieżąco podczas studiowania prezentowanej tematyki.

Uwagi:

Wszystkie materiały źródłowe są aktualizowane na platformie e-learningowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kowalik
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: https://kampus.come.uw.edu.pl
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów. Tematyka: formy informacji, korzystanie ze współczesnych urządzeń IT i oprogramowania.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze stanem i uwarunkowaniami rozwoju IT w odniesieniu do mediów.

Student poznaje podstawy zapisu cyfrowego, formami zapisu informacji w postaci binarnej/bitowej (z naciskiem na multimedia), jednostki w jakich są wyrażane. Wiedza obejmuje również kodowanie znaków w systemie dwójkowym. Kurs obejmuje omówienie zasad działania podstawowych, współczesnych narzędzi IT (sprzęt i oprogramowanie).

Przedstawiono budowę i podstawy działania komputera, jako zestawu oraz w rozbiciu na jego elementy wraz z ich diagnozowaniem i benchmarkowaniem. Opisano sposoby komunikacji komputera z urządzeniami peryferyjnymi, wraz z wprowadzeniem do funkcjonowania kat rozszerzającym jego możliwości.

Kurs obejmuje także przedstawienie kierunków rozwoju technologi, jak prace nad superkomputerami lub komputerami kwantowymi. Wiedza obejmuje także podstawowe zagadnienia związane z komunikacją sieciową, jak serwery, hosting oraz technologie łączności.

Kurs prezentuje zarys usług w chmurze wraz z ich wadami i zaletami. Student zapozna się także z podstawami oprogramowania wykorzystywanego w IT, takiego jak systemy operacyjne, edytory mediów, programy wspomagające zarządzanie, podstawy baz danych, bezpieczeństwa cyfrowej komunikacji oraz oprogramowanie użytkowe wspomagające codzienne korzystanie z IT.

Literatura:

• Wojciechowski: ECDL. Usługi w sieciach informatycznych, MIKOM, Warszawa 2001.

• Aho A.V., J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Algorytmy i struktury danych, Helion, Gliwice 2003.

• Czyżewski A.: Dźwięk Cyfrowy – Wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowania, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001

• W. Gogołek, Technologie Informacyjne Mediów, ASPRA, Warszawa 2005. s. 227 – 269.

• W.Gogołek, Wprowadzenie do informatyki dla humanistów, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.

• M. Molski, S. Opala, Elementarz Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych, MIKOM, Warszawa 2002.

• Nowakowski Z.: Technologia informacyjna bez tajemnic, Mikom, Warszawa 2002.

• Ostapowicz Marcin, Krystaliczny dźwięk, Chip, luty 2007.

• Ostrowska T.M.: Relacyjne systemy bazodanowe. Podstawy projektowania i eksploatacji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2002.

• Publikacje z serii Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy:

• Sokół M.: ABC języka HTML, Helion, Gliwice 2002.

• Sokół M.: Podstawy obsługi komputera. Ilustrowany przewodnik, Helion, Gliwice 2005.

• Świderk Grzegorz, Łukasz Madurski, Multimedia. Obróbka dźwięku i filmów, Helion 2004

• Z. Nowakowski: ECDL. Użytkowanie komputerów, MIKOM, Warszawa 2001.

Kurs odbywa się na platformie COME, gdzie obejmuje aktualizowane źródła wiedzy, z którymi student zapoznaje się na bieżąco podczas studiowania prezentowanej tematyki.

Uwagi:

Wszystkie materiały źródłowe są aktualizowane na platformie e-learningowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)