Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy medialne w badaniach porównawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3SMBP
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy medialne w badaniach porównawczych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi założeniami, teoriami i badaniami w obszarze badań nad systemami medialnymi w perspektywie międzynarodowej.

Pełny opis:

Konwersatorium jest poświęcone dogłębnej analizie teorii i koncepcji systemów medialnych. W tym celu studenci zapoznają się z pojęciem systemu medialnego w obszarze nauk społecznych, rolą wolności słowa i pluralizmy na rynku medialnym czy też otoczeniem zewnętrznym systemu medialnego. Kolejnym celem zajęć jest zrozumienie pojęcia i źródeł wolności słowa, a co za tym idzie, poznanie różnych metodologii badań nad wolnością słowa i mediów. Uwaga zostanie również zwrócona w kierunku metodologii badań pluralizmu na rynku medialnym, z uwzględnieniem wskaźników dla analizy porównawczej mediów na świecie.

Kluczowym celem zajęć jest poznanie koncepcji czterech teorii prasy (Siebert, F.S., Peterson, T., Schramm, W.) oraz jej kontynuacje. Podczas zajęć studenci poszerzą wiedzę w zakresie badań nad mediami i polityką, skupiając się na założeniach D. Hallina i P. Manciniego – trzech modelach systemów medialnych. Ważna jest tutaj aktualizacja założeń, dostosowana do współczesnych systemów medialnych, w tym również w krajach post-komunistycznych.

Celem konserwatorium jest poszukiwanie nowych modeli badań porównawczych systemów medialnych. W tym celu studenci poznają metodologie różnych projektów badawczych oraz poszerzą wiedzę o badania nad kulturą dziennikarską, polityką medialną oraz media publiczne.

Literatura:

- Art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

- Art. 19 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

- Freedom House, Freedom in the World 2023

- Brüggemann, M., S. Engesser, F. Büchel, E. Humprecht and L. Castro (2014). Hallin and Mancini Revisited. Four Empirical Types of Western Media System. Journal of Communication, Vol. 64, no 6, December 2014, 1037–1065.


- Dobek-Ostrowska B. (2007). Współczesne systemy medialne: zewnętrzne ograniczenia rozwoju, [w:] B. Dobek-Ostrowska (red.), Media masowe na świecie. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 15-36.

- Dobek-Ostrowska, B. (2019). Polish Media System in a Comparative Perspective. Media in Politics, Politics in Media. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

- Dobek-Ostrowska, B. (2015). 25 Years After Communism: Four Models of Media and Politics in Cen-tral and Eastern Europe. In: B. Dobek-Ostrowska and M. Głowacki (eds.), Democracy and Media in Central and Eastern Europe 25 Years On. Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH.

- Donders, K. (2021). Public Service Media and the Law: Theory and Practice in Europe. London, New York: Routledge.

- Głowacki, M., and Kuś, M. (2019). Media accountability meets media polarization: a case study from Poland. In S. Fengler, T. Eberwein, M. Karmasin (eds.), Media Accountability in the Era of Post-Truth Politics. London and New York: Routledge.

- Głowacki, M. (2020). Pasts, Presents and Futures of Public Service Media: The Challenges of Adapta-tion and Change in the Age of Data. Communication Today, Vol. 11/2: 105–117.

- Hallin, D., Mancini, P. (2007). Systemy medialne. Trzy modele mediów i polityki w ujęciu porównawczym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- IREX, Media Sustainability Index 2023.

- Jakubowicz, K. (2013). Media i demokracja w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

- Jakubowicz, K. (2011). Nowa ekologia mediów. Konwergencja a metamorfoza. Warszawa: Wydawnictwo Poltext, s. 185-219.

- Jakubowicz, K. (2007). Media publiczne. Początek końca czy nowy początek? Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

- Media Pluralism Monitor 2023.

- Mrozowski M. (2010). System medialny struktura i zasady działania, [w:] Z. Bauer, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków: Universitas.

- Peruško, Z. (2013). Rediscovering the Mediterranean Characteristics of the Croatian Media System. East European Politics and Societies, Vol. 27, No. 4, 709-7262

- Reporters Without Borders, Press Freedom Index 2023.

- Siebert, F.S., Peterson, T., Schramm, W. (1956). Four Theories of The Press. University of Illinois.


- Urbaniak, P. (2011). System odpowiedzialności mediów jako przejaw samoregulacyjnych mechanizmów kształtowania rynku medialnego, Studia Medioznawcze, nr 2 (45).

Efekty uczenia się:

Student zdobywa wiedzę, niezbędną do zrozumienia specyfiki systemu medialnego, jego miejsca w systemie krajowym i międzynarodowym oraz jego otoczenia zewnętrznego. Student posiada wiedzę na ewolucji badań nad systemami medialnymi w aspekcie historycznym, kulturowym i społecznym. Student ma wiedzę o strukturach i instytucjach społecznych funkcjonujących w systemie medialnym.

Student potrafi łączyć, porządkować oraz analizować różne procesy historyczne, fakty i zdarzenia dotyczące systemów medialnych w perspektywie międzynarodowej.

Student posiada umiejętność rozpoznawania celów i metodologii projektów badawczych dedykowanych badaniom porównawczym systemów medialnych.

Student wykazuje gotowość do odpowiedzialnego przygotowania się do swojej pracy w aspekcie wykonywania zawodu w różnych systemach medialnych. Student posiada kompetencje umożliwiające analizy porównawcze systemów medialnych w różnych wymiarach jego funkcjonowania.

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- prasówka nt. zmian w różnych systemach medialnych

- aktywność studenta na zajęciach

- analiza literatury przedmiotu

- dyskusja

- przygotowanie prezentacji i jej przedstawienie

- zaliczenie kolokwium

- oceny pozytywne nie mogą być poprawiane

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Jacek Mikucki
Prowadzący grup: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Jacek Mikucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Jacek Mikucki
Prowadzący grup: Katarzyna Gajlewicz-Korab, Jacek Mikucki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)