Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy komunikacji marketingowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3PKM-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy komunikacji marketingowej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot przedstawia podstawowe uwarunkowania, modele oraz techniki komunikacji marketingowej. Wprowadzenie stanowi opis zjawiska współćzesnej marketingowej orientacji rynkowej ze szczególnym naciskiem na zjawisko konsumpcji. Wykład omawia podstwowe pojęcia takie jak marka, branding, marketing, SWOT, 4P, a także ówne narzędzia komunikacji marketingowej ze szczególnym naciskiem na rolę mediów w tym procesie. Studenci w grupach aplikują teorię w praktykę przygotowując podstawowe analizy marketingowe w oparciu o studium przypadku. Podsumowanie przedmiotu stanowi omówienie najnowszych trendów w komunikacji marketingowej np. neuromarketingu.

Pełny opis:

Wykład obejmuje:

zagadnienia strategii komunikacji marketingowej, funkcje, narzędzia, kanały komunikacji, najnowsze trendy w marketingu związane z transformacją cyfrową.

Komunikacja marketingowa, w tym zintegrowana komunikacja marketingowa omawiane jest w kontekście:

• strategii (marka i jej pozycjonowanie, analiza otoczenia) ze szczególnym naciskiem na rolę mediów

• efektywności

• celów społecznych i biznesowych.

Wykład łączy ujęcie teoretyczne z odniesieniami do praktyki i studiów przypadku.

Literatura:

J. Wiktor, Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu, PWN, 2013

Ph. Kotler, K.L. Keller, Marketing, Rebis, 2012

A.J. Kukuła (red.), Współczesne uwarunkowania promocji i reklamy, Difin, 2013

Artykuły prasy branżowej oraz zagraniczna literatura marketingowa z czasopism naukowych

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę na temat podstawowych mechanizmów współczesnej komunikacji marketingowej, portafi operować pojęciem marki,reklamy oraz składowych marketing mix i aplikować je do obserwowanych zjawisk rynkowych. Student potrafi krytycznie przedstawić podstawowe uwarunkowania społeczne, ekonomiczne, psychologiczne komunikacji marketingowej, uzasadnić wpływy marketingu na zjawisko konumpcji oraz omówić je naprzykładach.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny oraz projekty grupowe

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Prowadzący grup: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Prowadzący grup: Alicja Waszkiewicz-Raviv
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)