Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały i teksty PR

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3MITP-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Materiały i teksty PR
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci poznali podstawy public relations, rozumieją, jak przebiega komunikowanie w firmach, instytucjach i organizacjach, a także, na czym polega rola specjalistów public relations. Potrafią określać publiczności i interesariuszy organizacji, uporządkować ich, a także wiedzą, przy pomocy jakich narzędzi i technik można docierać do różnych grup, w tym do mediów.

Studenci rozróżniają media masowe, społecznościowe, własne, pozyskane, zakupione, udostępnione, umieją określić różnice między public relations, a innymi dyscyplinami komunikowania stosowanymi w instytucjach, organizacjach i firmach. Są w stanie opracowywać materiały i teksty na podstawie przekazanych zaleceń, a także dotrzymywać oczekiwanych terminów.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest zapoznanie studentek i studentów z różnymi formami wypowiedzi pisemnych stosowanych w public relations i poprawa ich kompetencji w przygotowaniu materiałów i tekstów PR. Wprowadzeniem do zadań warsztatowych będzie rozpoznanie publiczności i adresatów działań PR, określenie ich potrzeb komunikacyjnych, dobór metod, narzędzi i technik komunikowania (komunikacja interpersonalna, za pośrednictwem mediów: własnych, pozyskanych, zakupionych, udostępnionych, tradycyjnych, internetowych, społecznościowych), dopasowanych do określonego nadawcy (klienta). Prowadzący przedyskutuje z uczestnikami programy i aplikacje z obszaru generatywnej sztucznej inteligencji, które mogą pomóc w wykonaniu zlecanych zadań pisarskich (jak ChatGPT, Bard, Claude 2 itp.), a także wiążące się z nimi dylematy etyczne, prawne i warsztatowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma charakter warsztatowy, a jego uczestnicy będą wykonywali zadania (głównie pisarskie) z tygodnia na tydzień. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji komunikacyjnych studentów w obszarze materiałów i tekstów public relations. Formuła zajęć zakłada wybranie przez każdego uczestnika jednego klienta (instytucji, firmy, organizacji, osoby etc.), dla którego będą opracowane różne formy wypowiedzi stosowane w public relations.

Jak dowodzą badania w środowisku praktyków i teoretyków public relations, umiejętność sprawnego wypowiadania się, przede wszystkim w formie pisemnej, jest podstawową kwalifikacją specjalisty public relations na wszystkich etapach kariery i pomaga w osiągnięciu jej kolejnych szczebli. W każdej organizacji (instytucji publicznej, jednostce samorządowej, przedsiębiorstwie, placówce kulturalnej, edukacyjnej, stowarzyszeniu, fundacji etc.) odbywa się przekazywanie informacji i komunikatów bezpośrednio i za pomocą różnych narzędzi, również z wykorzystaniem multimediów, obrazu, wideo, co wiąże się z koniecznością ich wcześniejszego zaplanowania, opracowania i zredagowania. Takie zadania są zwykle wykonywane na rzecz organizacji, firmy, stowarzyszenia czy instytucji przez specjalistów public relations, którzy mogą je wypełniać jako zatrudnieni pracownicy, członkowie albo jako zewnętrzni doradcy.

Skuteczne komunikowanie przy pomocy materiałów i tekstów public relations oznacza nie tylko sprawność językową i warsztatową w pisaniu, ale również umiejętność wskazania odbiorców (interesariuszy) zainteresowanych danym tematem czy zagadnieniem oraz dobrania odpowiednich form wypowiedzi dla poszczególnych grup adresatów. Dlatego wprowadzeniem do zajęć będzie ocena dotychczasowego sposobu komunikowania klienta z otoczeniem, a następnie zasugerowanie zestawu technik, narzędzi i materiałów, które należy stosować w komunikowaniu z interesariuszami.

Duża część materiałów i tekstów public relations, omawianych i opracowywanych podczas zajęć jest na tyle uniwersalna, że znajduje zastosowanie niemal w każdej organizacji czy firmie. Dotyczy to np. informacji dla mediów, materiałów przeglądowych, backgrounderów, sylwetek, biogramów, wywiadów, pytań i odpowiedzi, raportów branżowych, sprawozdań finansowych, tekstów wypowiedzi publicznych, pism oficjalnych (odpowiedzi, zaproszeń, polemik etc.), materiałów do blogów, mediów społecznościowych, internetu, użycia słowa w komunikacji wizualnej (infografiki, podpisy, teksty do wideo), wykorzystania badań opinii, sondaży (w tym internetowych) w komunikowaniu z mediami i innymi interesariuszami. Dlatego pełny zestaw materiałów i tekstów, opracowanych podczas zajęć będzie stanowił świadectwo kompetencji zdobytych przez uczestników, a także portfolio, którym studenci będą mogli się wylegitymować w trakcie poszukiwania stażu albo stałej posady.

Warsztatowa formuła zajęć oznacza też ścisłe przestrzeganie standardów profesjonalnych PR, w tym przede wszystkim terminowe przedkładanie prac. Przedmiot „Materiały i teksty PR” jest kolejnym etapem profesjonalnego rozwoju studentów I stopnia, przydatnym w pracy zawodowej i podczas praktyk w branży public relations, a także ma być zachętą do wzmacniania kompetencji.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia warsztatowe z aktywnym udziałem studentów, polegające na przygotowaniu przez poszczególnych studentów rozmaitych materiałów i tekstów przydatnych w praktyce PR. Studenci przygotują wskazane materiały dla wybranego klienta, czyli instytucji, organizacji, stowarzyszenia, firmy, a nawet osoby. Klient może później skorzystać z tekstów, opracowań, dokumentów i materiałów przygotowanych podczas zajęć.

Zdecydowana większość zadań jest wykonywana indywidualnie przez studentów, a ich udział w części warsztatowej jest oczekiwany, a nawet premiowany. Niektóre zadania będą wykonywane w trakcie zajęć, a inne z tygodnia na tydzień (z odpowiednim wyprzedzeniem). Studenci mogą wpływać na przedmiot, sugerować formy wypowiedzi przydatne w PR (np. w obszarze nowych mediów i sztucznej inteligencji) i włączać się do ich prezentowania.

Podstawową metodą dydaktyczną jest dyskusja moderowana przez prowadzącego z udziałem studentów, uzupełniona o konieczne wprowadzenia do tematu, prezentujące teorię, wzorce i przykłady w formie prezentacji na bazie praktyki komunikowania organizacji i instytucji. Prowadzący skorzysta z polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu, profesjonalnych opracowań, zaleceń warsztatowych ekspertów w branży. Będzie także udzielał studentom indywidualnych konsultacji podczas zajęć, cotygodniowych dyżurów i przez e-mail. Komunikacja między studentkami i studentami a prowadzącym będzie się odbywała przez dysk Google (Classroom), na którym uczestnicy będą zostawiali materiały na 24 godz. przed rozpoczęciem zajęć.

Opóźnienia w przekazywaniu zadania oznaczają niższą ocenę końcową. Powtarzające się i zawinione przez uczestnika niedotrzymywanie wyznaczonych terminów może spowodować niezaliczenie przedmiotu w bieżącym roku akademickim.

Terminy i tematyka zajęć:

1. 3 października 2023 r. – zajęcia organizacyjne, cel, program i tematyka kursu, wybór klienta, aplikacja do instytucji, firmy, organizacji lub stowarzyszenia (list motywacyjny, CV, LinkedIn).

2. 10 października 2023 r. – wykorzystanie sztucznej inteligencji, narzędzi informatycznych, programów do pisania i korekty podczas zajęć, problemy prawne, formalne, etyczne i warsztatowe związane z generatywną sztuczną inteligencją (ChatGPT, Bard, etc.),

3. 17 października 2023 r. – przygotowanie do pisania w public relations, rozpoznanie obszaru (branży) klienta, raporty sektorowe, analiza i ocena metod komunikowania, określenie interesariuszy public relations i adresatów komunikatów (opis klienta).

4. 24 października 2023 r. – komunikat dla mediów jako narzędzie public relations, struktura i hierarchia tematów, jak przekazać dobre wiadomości, ćwiczenia praktyczne.

5. 31 października 2023 r. – komunikaty o zmianach kadrowych, awansach, przeniesieniach i zwolnieniach, sylwetki, wypowiedzi szefów, ekspertów, menedżerów, współpracowników instytucji, niezależnych autorytetów.

6. 7 listopada 2023 r. – informacje o wynikach finansowych, sprawozdania okresowe przedsiębiorstw (spółek giełdowych), komunikaty o zbiórkach, kwestach (III sektor), podsumowania i rozliczenia projektów.

7. 14 listopada 2023 r. – przekazywanie złych wiadomości: komunikowanie kryzysowe, zwolnienia pracowników i szefów, wypadki, zamknięcia (przeniesienia) zakładów, sytuacje kryzysowe, komunikaty reaktywne.

8. 21 listopada 2023 r. – korespondencja z klientami, partnerami, VIP-ami (na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym) – raporty, notatki ze spotkań, sprawozdania, pisma, oficjalne zaproszenia.

9. 28 listopada 2023 r. – wypowiedzi publiczne, prezentacje, przemówienia szefów instytucji podczas seminariów, otwarć, szkoleń, oficjalnych uroczystości, rocznic, także z udziałem gości i VIP-ów.

10. 5 grudnia 2023 r. – materiały dla pracowników, członków, zwolenników, fanów, emerytów, wykorzystanie intranetu, publikacje, biuletyny i magazyny wewnętrzne (głównie elektroniczne), custom publishing.

11. 12 grudnia 2023 r. – backgroundery, materiały przekrojowe (branżowe), zestawienia faktograficzne, informacyjne i problemowe (fact sheets, white papers).

12. 19 grudnia 2023 r. – listy gratulacyjne i jubileuszowe, pisma okolicznościowe, życzenia świąteczne, rocznicowe (dla pracowników, partnerów, VIP-ów etc.).

13. 9 stycznia 2024 r. – listy pytań i odpowiedzi, tzw. Q & A (branżowe, edukacyjne, na strony internetowe, także jako element zestawu informacyjnego, np. kryzysowego).

14. 16 stycznia 2024 r. – wykorzystanie badań opinii w public relations: analiza dostępnych raportów i wyników, zaplanowanie własnych badań (wywiady, sondaże, sondy, ankiety – bezpośrednie, internetowe, telefoniczne), współpraca z firmą badawczą.

15. 23 stycznia 2024 r. – ćwiczenia z pisania i redagowania (podczas zajęć): układ tekstu, zasada odwróconej piramidy, sprawność warsztatowa i edytorska; podsumowanie pierwszego semestru, planowanie zajęć w II semestrze – propozycje tematów, narzędzi i materiałów PR do przygotowania.

16. 20 lutego 2024 r. – pisanie na strony internetowe – specyfika w porównaniu z tradycyjnym PR, nowe media i media społecznościowe w praktyce komunikowania.

17. 27 lutego 2024 r. – prowadzenie blogu (instytucjonalnego, firmowego i osobistego), blog jako uzupełnienie innych działań, synergia blogu z mediami własnymi, podstawy CMS.

18. 5 marca 2024 r. – serwisy internetowe, biuletyny elektroniczne, wykorzystanie e-maili w komunikowaniu z różnymi grupami (pracownikami, klientami, branżą, mediami etc.).

19. 12 marca 2024 r. – media społecznościowe (SM) w praktyce public relations, różne typy SM i ich zastosowania; korzyści z użycia SM i oczekiwane efekty.

20. 19 marca 2024 r. – wykorzystanie Facebooka w praktyce komunikowania w różnych sektorach, FB jako narzędzie PR, czy każda organizacja i instytucja musi korzystać z FB?

21. 26 marca 2024 r. – mikroblogi w PR (głównie X/Twitter, a także Mastodon, Bluesky), zastosowania w różnych sektorach, dla instytucji i menedżerów; X/TT w kontaktach z mediami i środowiskami opiniotwórczymi (politycy, urzędnicy, naukowcy, eksperci etc.).

22. 9 kwietnia 2024 r. – Instagram, TikTok i inne media społecznościowe i ich rola w różnych branżach, dostosowanie materiałów i tekstów w SM do potrzeb interesariuszy.

23. 16 kwietnia 2024 r. – multimedialne informacje (SM i www) dla różnych grup: dziennikarzy, blogerów, pracowników, sąsiadów, branży, aktywistów, klientów, partnerów biznesowych.

24. 23 kwietnia 2024 r. – inne narzędzia komunikowania oparte o internet: podcasty, webcasty, fotocasty, seminaria i szkolenia przez internet (webinary).

25. 30 kwietnia 2024 r. – komunikacja wizualna a pisanie w PR – wykorzystanie ilustracji, zdjęć; teksty i podpisy pod własne albo pozyskane fotografie, rysunki etc.

26. 7 maja 2024 r. – dziennikarstwo danych, przedstawianie statystyk, wielkości liczbowych, trendów, dynamiki i porównań za pomocą infografik i innych narzędzi.

27. 14 maja 2024 r. – zastosowanie programów i mediów społecznościowych do dzielenia się filmami, ilustracjami, muzyką etc.: Pinterest, Snapchat, Flickr, inne.

28. 21 maja 2024 r. – teksty PR i podpisy do filmów, wideo (YouTube), filmów korporacyjnych, edukacyjnych, aplikacje do tego celu.

29. 28 maja 2024 r. – przykłady dobrych praktyk w użyciu internetu i SM w branżach wybranych przez studentów.

30. 4 czerwca 2024 r. – ćwiczenia z przygotowania materiałów podczas zajęć: tekst, dobór materiałów wizualnych i wideo, sprawność warsztatowa i edytorska.

31. 11 czerwca 2024 r. – przegląd portfolio, uzupełnienia i poprawki, podsumowanie zajęć i osiągniętych celów, oceny dla uczestników zajęć.

Prowadzący zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji tematyki i kolejności zajęć w zależności od zainteresowań, oczekiwań i propozycji studentek i studentów, osiąganych efektów, sugestii praktyków PR, sytuacji rynkowej i postępu technologicznego. Ewentualne zmiany nie spowodują zwiększenia obciążeń dla uczestników: można oczekiwać, że łącznie wykonają około 26-28 prac w ciągu dwóch semestrów.

Literatura:

1. J. Foster (2012). Writing Skills for Public Relations. Style and technique for mainstream and social media. Kogan Page, London, Philadelphia, New Delhi.

2. S. Kuehn, A. Lingwall (2018). The Basics of Media Writing. A Strategic Approach. Sage, CQ Press, Thousand Oaks, London, New Delhi, Singapore.

3. C. Marsh, D. Guth, B. P. Short (2016). Strategic Writing. Multimedia Writing for Public Relations, Advertising and More. Routledge, New York, London.

4. D. Newsom, J. Haynes (2011). Public Relations Writing: Form & Style. Wadsworth Publishing, Australia...

5. D. Wilcox (2009). Public Relations Writing and Media Techniques. Pearson, Allyn & Bacon, New York.

6. E. Wilcz-Grzędzińska, T. Wróblewski (2011). Pisać skutecznie. Strategie dla każdego autora. Ossolineum, Wrocław.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu „Materiały i teksty public relations” student posiada wiedzę, umiejętności warsztatowe i inne kompetencje do przygotowania form wypowiedzi używanych w public relations, a także do ich dopasowania do potrzeb publiczności i interesariuszy klienta (instytucji, organizacji, stowarzyszenia):

(WIEDZA)

1. Zna formy wypowiedzi stosowane w praktyce public relations, w różnych sektorach (publicznym, biznesie, organizacjach pozarządowych i społecznych), zna okoliczności, w których należy używać konkretnych materiałów w komunikowaniu z otoczeniem.

2. Zna realne przykłady skutecznego komunikowania interpersonalnego, przy pomocy mediów masowych, własnych, społecznościowych, internetowych, pozyskanych i zakupionych, a także reguły wykorzystania różnych mediów zależnie od sytuacji.

3. Jest w stanie przekazywać różne wiadomości o firmie, instytucji lub stowarzyszeniu, opinie i komentarze w imieniu swojego zleceniodawcy.

4. Wie, jak przygotować stosowne materiały, komunikaty i teksty public relations dla wybranej instytucji, organizacji, firmy, włączyć się w dialog przy pomocy mediów społecznościowych, jest w stanie opracować długofalową strategię informacyjną dla klienta i zrealizować ją przy pomocy znanych narzędzi.

5. Zna standardy profesjonalne i etyczne obowiązujące w public relations, rozumie wagę terminowości, dokładności i strategicznego myślenia w przygotowaniu materiałów do komunikowania z publicznościami.

(UMIEJĘTNOŚCI)

1. Umie wykorzystać narzędzia analityczne do określenia potrzeb komunikacyjnych publiczności, a także ocenić dotychczasowe działania (materiały, komunikaty, strony internetowe, wypowiedzi publiczne etc.) swojego klienta.

2. Umie wykorzystać wzorce, punkty odniesienia, źródła informacji, literaturę fachową, serwisy i strony internetowe dla przygotowania skutecznych materiałów public relations dla swojego klienta i jego interesariuszy.

3. Wie, jak przygotować różne materiały i teksty omawiane w ramach zajęć, umie zrobić użytek z przedstawionych reguł, dyskusji nad tekstami, interakcji z innymi uczestnikami i ze wskazówek prowadzącego.

4. Jest w stanie działać pod presją czasu i terminów, a jednocześnie umie przedstawiać kolejne wersje materiałów i tekstów, również w wyniku prowadzonych na bieżąco testów i konsultacji z interesariuszami.

(INNE KOMPETENCJE)

1. Rozumie rolę warsztatu pisarskiego i dziennikarskiego w public relations i w komunikowaniu, jest w stanie uzasadnić potrzebę prowadzenia określonych działań komunikacyjnych wobec szefów firmy, instytucji lub organizacji.

2. Wykazuje gotowość do współuczestniczenia w opracowaniu strategii komunikowania danej organizacji, instytucji lub firmy, umie współdziałać z fachowcami z innych komórek i działów.

3. Dzięki wiedzy i kompetencjom zdobytym podczas zajęć może podnieść swoją wartość na rynku pracy i propagować wysokie standardy profesjonalne.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Z uwagi na warsztatowy i profesjonalny charakter kursu uczestnictwo w zajęciach jest pożądane, a ich opuszczanie i niedotrzymywanie wyznaczonych terminów przekazania prac może skutkować niezaliczeniem przedmiotu.

Studenci będą oceniani na podstawie systematycznego dostarczania zadań indywidualnych (i ewentualnie zespołowych), ich jakości i poziomu warsztatowego, zgodności ze standardami profesjonalnymi, gotowości do poprawy materiałów (nowych wersji), regularnej obecności i aktywności w dyskusjach podczas zajęć.

Prowadzący weźmie też pod uwagę zadania i ćwiczenia podczas zajęć. Nieobecność (i brak szybkiego nadrobienia materiału) wpływa na niższą ocenę.

Po zakończeniu pierwszego semestru studentki i studenci otrzymają opinię prowadzącego, podsumowującą dotychczasową systematyczność, zaangażowanie, aktywność podczas zajęć i poziom warsztatowy prezentowanych materiałów i tekstów.

Ostateczny wynik będzie odzwierciedleniem poniższego zestawu kryteriów i opinii semestralnej. Przy ocenie końcowej waga poszczególnych elementów będzie następująca:

- systematyczne i terminowe dostarczanie wyznaczonych zadań – 25%,

- jakość przedstawionych materiałów indywidualnych – 50%,

- zadania wykonywane podczas zajęć, udział w zajęciach i aktywność w dyskusjach – 25%.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Barlik
Prowadzący grup: Jacek Barlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Ćwiczenia - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)