Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język wypowiedzi medialnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3JWME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język wypowiedzi medialnej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się językiem

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii kultury języka i stylistyki, charakterystyki odmian stylowych (także gatunków dziennikarskich) i socjalnych współczesnej polszczyzny oraz jej tendencji rozwojowych. Zajęcia ćwiczeniowe są poświęcone kształceniu praktycznych umiejętności studentów w sprawnym posługiwaniu się językiem. Do osiągnięcia tej sprawności służy wyrobienie nawyku oceny środków leksykalnych i gramatycznych ze względu na ich poprawność oraz funkcje pełnione w tekście. Głównym celem zajęć jest rozwijanie świadomości językowej studentów

Literatura:

Bańko M., Słownik wyrazów trudnych i kłopotliwych, Warszawa 2010.

Bąba S., Twardy orzech do zgryzienia, czyli o poprawności frazeologicznej, Poznań 1986.

Bąba S., Walczak B., Na końcu języka. Poradnik leksykalno-gramatyczny, Warszawa-Poznań 1992.

Współczesny język polski, pod red. J. Bartmińskiego, Lublin 2001.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Kłosińska, Warszawa 2014.

Fras J., Dziennikarski warsztat językowy, Wrocław 1999.

Grzenia J., Słownik nazw własnych, Warszawa 1998.

Jadacka H., Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka, K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja. Warszawa 2009.

Klebanowska B., Kochański M., Markowski A., O dobrej i złej polszczyźnie, Warszawa 1985 (i wyd. nast.).

Markowski A., Język polski. Poradnik prof. Markowskiego, Warszawa 2007.

Miodek J., Słownik ojczyzny-polszczyzny, Wrocław 2000.

Podracki J., Słownik skrótów i skrótowców, Warszawa 1999.

Podracki J., Polszczyzna płata nam figle, Warszawa 1991.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.

Polszczyzna w komunikowaniu publicznym, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, G. Majkowskiej, Warszawa 1999.

Słownik gramatyki języka polskiego, pod red. W. Gruszczyńskiego, J. Bralczyka, Warszawa 2002.

Walczak B., Między snobizmem i modą a potrzebami języka, czyli o wyrazach obcego pochodzenia w polszczyźnie, Poznań 1987.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2018 (zwłaszcza część: Hasła problemowe).

Wielki słownik ortograficzny PWN, pod red. E. Polańskiego (zwłaszcza część: Zasady pisowni i interpunkcji), Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Opanowanie wiadomości z zakresu kultury języka polskiego oraz nauki o języku, niezbędnych do oceny poprawności wypowiedzi.

UMIEJĘTNOŚCI

Rozwijanie świadomości językowej studentów. Umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi dziennikarskich w mowie i piśmie.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin. W przypadku zajęć zdalnych ekwiwalentem obecności na wykładzie jest uzyskanie przez słuchacza określonej przez prowadzącego liczby punktów na platformie.

W ocenie końcowej z przedmiotu uwzględniane są oceny cząstkowe uzyskiwane podczas zajęć ćwiczeniowych.

Praktyki zawodowe:

Nie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Pawelec
Prowadzący grup: Anna Dąbkowska, Krzysztof Kaszewski, Grażyna Majkowska, Radosław Pawelec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)