Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia fotografii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3HFHS-FPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia fotografii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Sem. pierwszy

W trakcie zajęć słuchacze poznają pierwsze 90 lat istnienia fotografii, z jednej strony jako istotnego wynalazku, stale rozwijanego w

wymiarze warsztatowym, z drugiej jako systemu zapisywania obrazów rzeczywistości i wyimaginowanych wizji artystycznych

Sem. drugi

W trakcie zajęć słuchacze poznają dzieje fotografii światowej i polskiej od zakończenia I Wojny Światowej do końca pierwszej dekady XXI

wieku, zarówno o użytkowym jak i o artystycznym charakterze

Pełny opis:

Sem. pierwszy

Celem przedmiotu jest ukazanie drogi jaką przeszła fotografia, od niezwykle pracochłonnych i kosztownych technologii pierwszych trzech

ćwierci XIX wieku, po burzliwy rozwój po wynalezieniu filmu celuloidowego i skonstruowaniu aparatu dla każdego. Przykłady dokonań

fotografów z analizowanego okresu, mają uzmysłowić jak wiele ważnych tematów podejmowano, mimo niewygodnych technologii, i w jak

wielu dziedzinach fotografia znalazła swoje miejsce. W czasie wykładu ukazane będzie szersze tło pozwalające słuchaczom na osadzenie

analizowanych nurtów fotografii w rzeczywistości społeczno-politycznej, technologicznej i kulturowej tamtego okresu. Poznają wiele

przykładów, które będą potwierdzały, że w fotografii już wszystko było, ale i też że ciągle pojawiają się odkrywcy i oryginalni wizjonerzy

ukazujący nowe drogi rozwoju

Sem.drugi

Celem przedmiotu jest zaznajomienie z dokonaniami fotografii w ostatnich 70 latach XX wieku i na początku XXI wieku oraz ukazanie jej

roli w życiu społecznym i kulturze, na tle przemian technicznych, społeczno-politycznych, obyczajowych i kulturowych w analizowanym

okresie na świecie i w Polsce. Ze szczególnym uwzględnieniem jej wpływu na poznawanie świata, zdobywanie wiedzy o nim i jego

mieszkańcach oraz na kształtowanie gustów. Przybliżone będą nowe technologie zmieniające sposób realizowania fotografii i wpływające

na jej odchodzenie od przypisywanego jej bycia lustrem rzeczywistości. Zanalizowane będą nurty artystyczne i zmieniająca się estetyka

fotografii użytkowej oraz zostaną wskazane najważniejsze osobowości fotografii z omawianego okresu

Literatura:

Sem. zimowy

Boris von Brauchitsch – Mała historia fotografii. Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 2004

Michel Frizot (redakcja) – A New History of Photography. Konemann, Koln, 1998

Zenon Harasym – Stare fotografie. Poradnik kolekcjonera. Arkady, Warszawa, 2005

- Juliet Hacking (redakcja) - Historia fotografii. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2014

Francoise Heilbrun (redakcja) – A History of Photography. The Musee d'Orsay collection 1839-1925. Flammarion, Paris, 2009

Ian Jeffrey – Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii. Universitas, Kraków, 2009

Hans Michael Koetzle – Słynne zdjęcia i ich historie, 1827-1926 Część I. Taschen, Koln, 2003

Henryk Latoś – Z historii fotografii wojennej. Wydawnictwo MON, Warszawa, 1985

Ignacy Płażewski – Dzieje polskiej fotografii 1839-1939. Książka i Wiedza, Warszawa, 2003

Naomi Rosenblum – Historia fotografii światowej. Wydawnictwo Baturo, Bielsko-Biała, 2005

Zbigniew Tomaszczuk – Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii. CAK, Warszawa, 1998

sem. letni

Gerry Badger – The Genius of Photography. How photography has changed our lives. Quadrille, London, 2007

Boris von Brauchitsch – Mała historia fotografii. Wydawnictwo Cyklady, Warszawa, 2004

Charlotte Cotton – The photograph as contemporary art. Thames & Hudson, London, 2009

Urszula Czartoryska – Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy teoretyczne. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2005

Urszula Czartoryska – Fotografia – mowa ludzka. Perspektywy historyczne. Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2006

Michel Frizot (redakcja) – A New History of Photography. Konemann, Koln, 1998

- Juliet Hacking (redakcja) - Historia fotografii. Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 2014

Ian Jeffrey – Jak czytać fotografię. Lekcje mistrzów fotografii. Universitas, Kraków, 2009

Hans Michael Koetzle – Słynne zdjęcia i ich historie, 1928-1991 Część II. Taschen, Koln, 2003

Henryk Latoś – Z historii fotografii wojennej. Wydawnictwo MON, Warszawa, 1985

Reinhold Misselbeck (koncepcja) - 20th Century Photography. Museum Ludwig Cologne. Taschen, Koln, 1996

Daniela Mrazkova – Pribeh fotografie. Mlada fronta, Praha, 1986

Naomi Rosenblum – Historia fotografii światowej. Wydawnictwo Baturo, Bielsko-Biała, 2005

Zbigniew Tomaszczuk – Łowcy obrazów. Szkice z historii fotografii. CAK, Warszawa, 1998

Matthew S. Witkovsky – Foto : Modernity in Central Europe 1918-1945. Thames & Hudson, New York, 2007

Efekty uczenia się:

Semestr pierwszy

Po ukończeniu zajęć student:

Wiedza

1. zna rodzaje technik i technologii z pierwszych 80 lat fotografii

2. zna relacje między obrazami fotograficznymi a głównymi nurtami intelektualnymi XIX wieku i początku XX

3. zna przemiany jakie zaszły w fotografii od jej wynalezienia po okres międzywojnia XX wieku,j i jej wpływ na życie społeczne

4. zna początki zastosowania fotografii w prasie, nauce propagandzie, dokumentacji, budzeniu poczucia wspólnoty narodowej, turystyce,

życiu prywatnym a także jako niezależnego medium artystycznego

5. zna główne idee i tematy fotograficzne oraz najważniejszych fotografów

Umiejętności

1. umie rozpoznać historyczne techniki i technologie fotograficzne

2. umie wskazać najwartościowsze dzieła i ich wpływ na współczesną fotografię

3. umie powiązać historyczne obrazy fotograficzne z szerszym tłem kulturowym z którego obrazy te wynikają

Semestr drugi

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. zna dokonania fotografii z ostatnich 70 lat XX wieku i z początku XXI wieku, oraz najważniejsze nurty ideowe i najważniejszych autorów

2. zna intensywny rozwój medium fotografii i jej głęboki zakorzenienie zarówno w ikonosferze publicznej przez reportaż, reklamę i

ilustrację i w ikonosferze prywatnej poprzez sztukę, fotografię rodzinną i pamiątkową

3. zna rolę fotografii w przekonywaniu i urabianiu opinii oraz wyznaczaniu trendów kulturowych

4. zna fotograficzne techniki i technologie stosowane w XX wieku

Umiejętności

1. umie wartościować dzieła fotograficzne odnosząc je do czasu powstania i panujących wtedy tendencji

2. umie wykorzystać wiedzę a historii fotografii dla wybrania właściwych narzędzi dla obserwowania świata i budowania własnej, autorskiej

wypowiedzi fotograficznej

Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne 60%, pisemna analiza historycznych zdjęć 20%, obecność na zajęciach 20%

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Zygmuntowicz
Prowadzący grup: Andrzej Zygmuntowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)