Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki i formaty we współczesnych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3GFWM-DFO
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gatunki i formaty we współczesnych mediach
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot realizowany jest w formie analizy przekazów medialnych w odniesieniu do wzorców gatunkowych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przyswojenie wiedzy o gatunkach i formatach medialnych obecnych w polskich mediach, więc zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne.

Przedmiot, zgodnie z założeniem, ma formę konwersatorium, co oznacza, że wymagać będzie aktywnej obecności i zaangażowania studentów.

Pełny opis:

Przedmiot jest kontynuacją wykładu dotyczącego gatunków dziennikarskich. Podczas konwersatorium dokonywana będzie analiza wybranych przekazów medialnych w kontekście realziacji wzorca lub zauważalnych zmian w tym obszarze. Przybliżone zostaną także techniki manipulacji informacją.

Drugi element to praca na własnym projektem dotyczącym analizy wybranego przekazu medialnego. Przedstawione zostaną przykładowe analizy oraz podstawowe zasady konstrukcji takiego badania. Studenci będa projektowali własną analizę, prowadzili badania pilotażowe oraz wyciągali wnioski z przeprowadzonej obserwacji.

Literatura:

W. Godzic, A. Kozieł, J.Szylko-Kwas (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Warszawa 2015

W. Godzic, Z. Bauer (red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Warszawa 2015

Ślawska. M. Sztuka mediów. O świadomości gatunkowej dziennikarzy prasowych, Katowice 2019.

M. Wojtak, Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019

K. Wolny-Zmorzyński, (red.), Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji, Toruń 2021

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

• posiada wiedzę o gatunkach i formatach obecnych w polskich mediach,

• potrafi samodzielnie określić normę gatunkową oraz stopień jej realizacji w poszczególnych przekazach,

• opisuje przekazy realizowane jako formy synkretyczne.

Umiejętności

• potrafi dokonać analizy przekazu medialnego,

• porównać ofertę w ramach mediów tradycyjnych i poszczególnych mediów elektronicznych,

• posiada umiejętność oceny gatunków w odniesieniu do norm gatunkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie w grupach dwuosobowych.projektu Jego celem jest analiza przekazu medialnego w odniesieniu do gatunków dziennikarskich. Studenci zobowiązani są do zaprerzentowania swojego projektu oraz wyników analizy podczas zajęć.

Drugi element to kolokwium, podczas którego student musi dokonać samodzielnej analizy materiału medialnego.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności. Każda kolejna nieobecność musi być usprawiedliwiona na pierwszych zajęciach. Liczba nieobecności powyżej 50% uniemożłiwia zaliczenie przedmiotu.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szylko-Kwas
Prowadzący grup: Joanna Szylko-Kwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)