Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Autoprezentacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D3AUPR-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 3 semestr, 2 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zadaniem przedmiotu jest nabycie podstawowych umiejętności z zakresu zasad autoprezentacji przed mikrofonem i kamerą. Przedmiot skierowany do studentów i studentek specjalności PR i Marketing Medialny ma na celu oswojenie ich z nowoczesnymi środkami przekazu audiowizualnego, z którymi mogą zetknąć się w swojej przyszłej pracy zawodowej. Na semestr zajęć składają się 3 moduły ćwiczeniowe prowadzone przez trzech różnych wykładowców/specjalistów dotyczące wiedzy z zakresu:

1) emisji głosu,

2) prezentacji w mediach

3) kontaktu z dziennikarzami w sytuacjach kryzysowych.

Pełny opis:

Trzy moduły prowadzone w ramach zajęć z przedmiotu Autoprezentacja zmierzają do nauczenia studentów i studentek właściwych sposobów zachowania oraz wypowiadania się w mediach. Obejmują także korektę zachowań niepożądanych u przyszłych fachowców PR (takich jak unikanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, problemy z dykcją i intonacją, niedostosowanie przekazu się do poziomu odbiorców, etc).

W czasie zajęć studenci uczą się:

1) zasad występu przed kamerą telewizyjną (techniki mowy, samoświadomość wyglądu, język gestów – przekaz niewerbalny),

2) udzielania wypowiedzi/oświadczenia przed mikrofonem i kamerą,

3) osiągania celów informacyjnych w rozmowie radiowej lub/i telewizyjnej oraz technik udzielania wywiadu.

Podczas trzeciego modułu tematycznego omawiane są także różne możliwości reakcji na dociekliwe pytania reporterów oraz metody komunikacji w przypadku sytuacji kryzysowych. Ważnym elementem zajęć jest również budowanie świadomości jakości przekazu werbalnego.

Zajęcia składają się z bloku trzech modułów:

1) emisja głosu, 2) prezentacja przed kamerą i mikrofonem, 3) zachowanie pracowników PR w sytuacji kryzysu medialnego.

Literatura:

Bloch Jagoda, "Bez komentarza, czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy", Warszawa 2010

Kamel Tomasz, "Jak występować publicznie nie tylko w telewizji", Warszawa, 2012

Buksak Lidia, "Myśl i prezentuj inaczej niż inni", Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Po zakończeniu kursu studenci i studentki posiadają wiedzę z zakresu wystąpień publicznych dotyczącą:

- wygłaszania oświadczeń,

- prowadzenia i wystąpień podczas konferencjach prasowych,

- udzielania wywiadów,

- zasad komunikacji kryzysowej.

Ponadto po zaliczeniu przedmiotu studenci posiadają świadomość swoich atutów i braków komunikacyjno-artykulacyjnych w kontekście wystąpień publicznych.

UMIEJĘTNOŚCI

Po zakończeniu kursu studenci potrafią:

- występować przed zróżnicowanymi zgromadzeniami,

- udzielać wywiadów radiowych, telewizyjnych,

- wygłaszać oświadczenia i wypowiedzi przed kamerami TV

Uczestniczący w zajęciach nabywają ponadto praktyczne umiejętności dotyczące takich zagadnień jak: niewerbalny język ciała, ekspresja wypowiedzi, rola intonacji w komunikacji. Potrafią poprowadzić konferencję prasową i tworzyć zespoły realizujące konferencje, itd.

INNE KOMPETENCJE

Po zakończonym cyklu zajęć studenci potrafią napisać samodzielnie krótki tekst informacyjny i wygłosić go przed kamerą; mają świadomość ograniczeń czasowych/tekstowych wynikających ze specyfiki form dziennikarskich, rzutujących na charakter pracy przedstawicieli branży PR, np. ograniczony czas udzielania wypowiedzi czy wywiadu. Studenci nabierają także wiedzy na temat roli obrazu/ tła/scenografii i wynikających stąd zagrożeń dla wiarygodności przekazu podczas wystąpień publicznych, itd.

Metody i kryteria oceniania:

Do metod dydaktycznych w przedmiocie Autoprezentacja, prowadzonym w formie laboratorium, włączono: zajęcia praktyczne, w tym symulacje i metody ćwiczebne, a także pokaz.

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Każdy z prowadzących moduły ustala w porozumieniu ze studentami konkretną formę zaliczenia np. oceniane są wystąpienia przed kamerą, aktywność podczas zajęć oraz ewentualnie jedna praca pisemna związana z programem przedmiotu (w zależności od składu prowadzących w danym roku). Każdy z prowadzących moduł wystawia studentowi osobną ocenę/zaliczenie i przesyła je do koordynatora przedmiotu. Finalną uśrednioną ocenę wpisuje do systemu USOS koordynatorka tego przedmiotu. Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Nie istnieje możliwość poprawiania oceny pozytywnej.

Nie ma także możliwości dosyłania prac w formie nagrań czy prac pisemnych po zakończeniu semestru, jeśli student/ studentka pragnie zaliczyć przedmiot w pierwszym terminie.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kożdoń-Dębecka
Prowadzący grup: Jagoda Bloch, Anna Choszcz-Sendrowska, Monika Kożdoń-Dębecka, Sławomir Matczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kożdoń-Dębecka
Prowadzący grup: Monika Kożdoń-Dębecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)