Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia mediów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2SOME
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia mediów
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi. Celem konwersatorium jest:

 wskazać kluczowe aspekty medialnego zapośredniczenia wspólnoty społecznej;

 wyjaśnić w sposób zrozumiały (poprzez przykłady) najważniejsze teorie, efekty i zjawiska warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa zmediatyzowanego.

 wytłumaczyć rolę i wpływ mediów na kształtowanie interakcji społecznych zachodzących w ramach dyskursu publicznego (społecznego)

Literatura:

1. A. Eliott, Współczesna teoria społeczna, Warszawa 2011;

2. M. Golka, Socjologia kultury, Warszawa 2013;

3. M. Mrozowski, Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001;

4. W. Pisarek, Wstęp do nauki o komunikowaniu, Warszawa 2008;

5. D. McQuail, Teorie komunikowania masowego, Warszawa 2008;

6. T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa 2009;

7. Słownik terminologii medialnej, pod red. W. Pisarka, Kraków 2006;

8. Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, pod red. Z. Bauera, E. Chudzińskiego, Kraków 2010;

9. Brémond Alice, Couet Jean-François, Davie Anne, Kompendium wiedzy o socjologii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu socjologii mediów;

2. Zna i rozumie najważniejsze aspekty i płaszczyzny poszczególnych aspektów oddziaływania mediów na rzeczywistość społeczną, kulturową, ekonomiczną i polityczną

3. Rozpoznaje i identyfikuje najistotniejsze problemy i dylematy związane z funkcjonowaniem mediów we współczesnych społeczeństwa sieciowych – postinformacyjnych – podlegających silnym tendencjom mediatyzacyjnym oraz marketyzacyjnym

UMIEJĘTNOŚCI:

1. Potrafi diagnozować oraz analizować zjawiska społeczno-kulturowo-polityczne relacjonowane i komentowane w zmediatyzowanym dyskursie społecznym

2. Potrafi przeprowadzić logiczny wywód na temat funkcji, zadań, celów oraz sposobów oddziaływania mediów masowych oraz nie-instytucjonalnych (2.0) na uczestników interakcji społecznych.

KOMPETENCJE:

1. Wykorzystuje zdobytą wiedzę i nabyte umiejętności do analitycznego rozpoznawania zjawisk i problemów współczesnego życia społecznego podlegającego silnym procesom mediatyzacji

2. Potrafi diagnozować problemy znajdujące się na styku różnych dziedzin, systemów i dyscyplin podlegających medialnej logice

3. Jest w stanie wskazać i objaśnić różne aspekty kulturowe, polityczne, ekonomiczne oraz społeczne funkcjonowania mediów

Metody i kryteria oceniania:

Lektura, czynny udział w zajęciach (dyskusja), obecności (max 2 nieobecności), zdanie egzaminu (do egzaminu dopuszczone są wyłącznie te osoby, które zaliczą ćwiczenia)

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: Karolina Brylska, Tomasz Gackowski, Marcin Łączyński, Dagmara Sidyk-Furman, Marlena Sztyber
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi. Celem konwersatorium jest:

 wskazać kluczowe aspekty medialnego zapośredniczenia wspólnoty społecznej;

 wyjaśnić w sposób zrozumiały (poprzez przykłady) najważniejsze teorie, efekty i zjawiska warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa zmediatyzowanego.

 wytłumaczyć rolę i wpływ mediów na kształtowanie interakcji społecznych zachodzących w ramach dyskursu publicznego (społecznego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Gackowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest różnym zagadnieniom związanym z wpływem mediów na procesy społeczne – wspólnotowe (socjologiczne) w ramach wielowektorowych relacji, jakie zachodzą między osobami, poszczególnymi grupami społecznymi, wreszcie instytucjami medialnymi, politycznymi, biznesowymi, czy też kulturalnymi. Celem konwersatorium jest:

 wskazać kluczowe aspekty medialnego zapośredniczenia wspólnoty społecznej;

 wyjaśnić w sposób zrozumiały (poprzez przykłady) najważniejsze teorie, efekty i zjawiska warunkujące funkcjonowanie społeczeństwa zmediatyzowanego.

 wytłumaczyć rolę i wpływ mediów na kształtowanie interakcji społecznych zachodzących w ramach dyskursu publicznego (społecznego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)