Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2MAKR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Makroekonomia
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: fot, pras, rek, wyd)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje podstawowe zagadnienia z zakresu teorii ekonomii, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych pojęć, najważniejsze typy regulacji ekonomicznej, systemy gospodarowania, polityka fiskalna oraz globalne rachunki gospodarcze, inflacja, wzrost gospodarczy, budżet, inflacja, teorie cyklu koniunkturalnego, teoria pieniądza.

Pełny opis:

Wykład wprowadza słuchaczy w problematykę teorii ekonomii na poziomie aktywności państwa, polityki ekonomicznej, sektora prywatnego i publicznego, działalności władz monetarnych, wyboru celów gospodarczych w skali kraju i regionu.

Literatura:

Wykład ma charakter autorski i w znacznym stopniu opiera się na krajowych publikacjach książkowch, w zakresie właściwym dla słuchaczy nieekonomicznych kierunków studiów.

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent uzyskuje wiedzę w zakresie podstawowych pojęć makroekonomicznych, stosowanych w teorii ekonomii, w perspektywie całości gospodarki i państwa, jako ważnego podmiotu polityki ekonomicznej. Dowiaduje się między innymi jakie są podstawowe cele makroekonomiczne, w jaki sposób ocenia się stopień ich realizacji, na czym polega polityka fiskalna i monetarna, jakie jest znaczenie inwestycji, jakie są wyjaśnienia zagadnienia cyklu koniunkturalnego, jakie są podstawowe założenia ekonomii zrównoważonego rozwoju, jakie funkcje w gospodarce pełni pieniądz.

Umiejętności – powinien czytać teksty ekonomiczne publikowane w mediach ze zrozumieniem, prawidłowo oceniać użycie adekwatnej terminologii, samodzielnie formułować wnioski, rozumieć zagadnienia funkcjonowania państwa w aspekcie procesu gospodarowania.

Kompetencje – przedmiot tworzy podstawę dla umiejętnego, opartego na kompetencji samodzielnego rozumienia i redagowania tekstów ekonomicznych, a także wyszukiwania źródeł dla pozyskania wiedzy ekonomicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – metoda podawcza (elementy konwersatoryjne)

Egzamin pisemny/ustny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kowalski
Prowadzący grup: Tadeusz Kowalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)