Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Komunikacja w nowych mediach

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2KWNM-PRM
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Komunikacja w nowych mediach
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (PRMM)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podczas wykładu zostaną omówione zagadnienia dotyczące komunikowania się w nowych mediach.

Pełny opis:

1. Nowe media – historia, rozwój, charakterystyka, specyfika.

2. Konwergencja mediów i jej konsekwencje dla procesów komunikacyjnych.

3. Teorie mediów instytucjonalnych na gruncie nowych mediów.

4. Badania nowych mediów.

5. Podstawy efektywnej komunikacji bezpośredniej i zapośredniczonej cyfrowo.

6. Storytelling i content marketing - wykorzystanie w budowaniu efektywnej strategii komunikacyjnej.

7. Komunikacja w Internecie – narzędzia Web 1.0 i Web 2.0..

8. Blogosfera i komunikacja na blogach.

9. Komunikacja w mediach społecznościowych

10. Wideo w komunikowaniu się online.

Literatura:

1. Wojcik K., Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, WK, Warszawa 2015.

2. Keen A., Jak internet niszczy kulturę, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

3. Szpunar M., Kultura cyfrowego narcyzmu, Wydawnictwa AGH, Kraków 2016.

4. Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.

5. Kaczmarek-Śliwińska M., Internet Public Relations. Polskie realia działań public relations w Sieci, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2010.

6. Kaczmarek-Śliwińska, M. , Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych. Działania organizacji i jej pracowników, Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2013.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

1. Zna historię rozwoju nowych mediów w kontekście działań komunikacyjnych.

2. Zna pojęcie konwergencji mediów.

3. Zna techniki i narzędzia komunikowania się w nowych mediach.

Umiejętności

1. Potrafi określić narzędzia komunikowania się w nowych mediach skuteczne w określonych przekazach.

2. Potrafi wykorzystać źródła badań nowych mediów i dokonać ich analizy.

Inne kompetencje

Brak

Metody i kryteria oceniania:

Opis w j. polskim

1. Test prawda/fałsz (podczas ostatniego wykładu); 10 stwierdzeń.

2. Obecności – 3 razy w semestrze lista obecności.

Skala ocen:

90-100% 5,0

80-89% 4,5

70-79% 4,0

60-69% 3,5

50-59% 3,0

0-49% 2,0

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Prowadzący grup: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Kaczmarek-Śliwińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)