Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka dziennikarska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D2ETDZ-DZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka dziennikarska
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 2 semestr, 1 rok (spec: Dziennikarska)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu etyki zawodowej związane bezpośrednio z podstawowymi problemami etycznymi wynikającymi z wykonywania zawodu dziennikarza. Podstawowym kryterium doboru tych problemów jest ich późniejsze wykorzystanie w praktyce zawodowej. Zajęcia koncentrują się na dwóch poziomach analizy:

- na założeniach teoretycznych związanych z istotą etyki zawodowej a zwłaszcza aksjologią określającą pojęcia dobra i zła, a także na omówieniu podstawowych standardów i zasad (takich jak wolność, prawda, uczciwość), które mają uświadomić studentom, że cała filozofia dziennikarstwa ma jednoznacznie etyczne podłoże

- na założeniach praktycznych czyli na analizie orzeczeń, oświadczeń organów samokontroli działających w środowisku dziennikarskim (Rada Etyki Mediów, sądy koleżeńskie działające przy stowarzyszeniach dziennikarskich) jak również na studium kazusów, naruszeń standardów etycznych i analizie medioznawczo-etycznej dziennikarskiej rzetelności

Pełny opis:

Celem zajęć jest analiza teoretyczna i praktyczna powszechnie uznanych zasad i norm etycznych. Student ma otrzymać wiedzę, która pozwoli mu świadomie stosować w praktyce zawodowej standardy etyczne i warsztatowe, ułatwić podejmowanie trudnych decyzji i rozwiązywanie dylematów moralnych. Zajęcia powinny ukształtować taki rodzaj wrażliwości etycznej, który będzie przekładał się na świadomą odpowiedzialność za przygotowywane i redagowane materiały prasowe. Pozwoli też na umiejętność uzasadniania wyborów, których dokonuje w pracy zawodowej, a które wiążą się z dramatem wyboru dobra, którego się broni i dobra, które się narusza. Celem zajęć jest więc internalizacja podstawowych wartości etycznych tak aby student potrafił je aplikować w pracy zawodowej i aby wartości te stanowiły wewnętrzny imperatyw samokontroli publikowanych treści.

Literatura:

J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Delfin, Warszawa 2007

I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Oficyna a Wolters Kluwer – business, Warszawa 2008

W. Rivers, C. Mathews, Etyka środków przekazu, WAiF, Warszawa 1995

E. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji, PWN, Warszawa 1997

B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska, a kwestie informacji masowej, COM SNP, Warszawa 1989

H. M. Kepplinger, Mechanizmy skandalizacji w mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

Elementy z obszaru wiedzy:

Po odbyciu zajęć absolwent zna podstawowe pojęcia i terminy określające system wartości i powinności „dziennikarzy” które zawarte są w kodeksach etyki dziennikarskiej. Absolwent wie, że odpowiedzialność moralna jest najbardziej osobistą i niezbywalną z ludzkich wolności i najcenniejszym z ludzkich praw. Nie można jej człowiekowi odebrać, nie można się nią podzielić z drugim człowiekiem, nie można przekazać jej innemu.

Elementy z obszaru umiejętności:

Absolwent posiada umiejętności pozwalające mu na rozróżnianie i stosowanie standardów i zasad istniejących w obowiązujących medialnych kodeksach etycznych. Absolwent potrafi w sytuacjach kryzysowych rozwiązywać dylematy moralne, ma też większą świadomość konsekwencji swoich słów i czynów.

Elementy z obszaru innych kompetencji:

Absolwent ma orientacje społeczną zorientowaną na przestrzeganie uniwersalnych i powszechnie akceptowanych norm moralnych, ma świadomość przestrzegania zasad współżycia społecznego jak również ma świadomość swojej autonomii i tożsamości.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła, praca semestralna, obecność na zajęciach i egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kononiuk
Prowadzący grup: Maria Bilińska, Tadeusz Kononiuk, Agata Raczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kononiuk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)