Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria komunikacji społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D1TKSP
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria komunikacji społecznej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest wprowadzenie zagadnień i pojęć dotyczących komunikacji społecznej. W ramach przedmiotu studenci uczestniczą w wykładach, na których omawiane są najważniejsze koncepcje teoretyczne, ich wady i zalety, jak również możliwości i ograniczenia jakie za sobą niosą. Celem wykładów jest nakreślenie zróżnicowanych teorii oraz relacji pomiędzy podejściami, w tym między innymi ponadczasowej analizy problematyki, symboliczny interakcjonizm czy aksjomaty podejścia interakcyjnego. Studenci poznają idee największych twórców teorii komunikacji, w tym między innymi. Arystotelesa, Meada, Watzlawicka, McLuhana, Philipsena, Baxtera, Montgomery, Reevesa, Nassa i wielu innych. Druga część przedmiotu, realizowana w formie ćwiczeń, ma charakter zdecydowanie bardziej praktyczny, podczas której analizie poddane zostają najważniejsze obszary komunikacji.

Pełny opis:

WYKŁADY

Teoria, tradycje komunikacyjne (socjopsychologiczna, cybernetyczna, retoryczna, semiotyczna, socjokulturalna, krytyczna, fenomenologiczna), ograniczenia, symboliczna konwergencja

Komunikacja interpersonalna: symboliczny interakcjonizm, skoordynowane gospodarowanie znaczeniem, teorie niespełnionych oczekiwań i interpersonalnego oszustwa, przetwarzanie poznawcze (konstruktywizm), kształtowanie związku (teorie penetracji społecznej i redukowania niepewności), utrzymywanie związku (podejście interakcyjne i dialektyka relacji), wywieranie wpływu (teoria oceny społecznej, model szans rozpracowywania przekazu)

Komunikacja grupowa i publiczna: grupowe podejmowanie decyzji (perspektywa funkcjonalna, adaptacyjna teoria strukturyzacji), komunikowanie się w organizacji (teoria systemów informacyjnych, podejście kulturowe, krytyczna teoria komunikacji), retoryka publiczna (retoryka Arystotelesa, dramatyzm, paradygmat narracyjny)

Komunikacja masowa: media a kultura (determinizm technologiczny, semiotyka, badania kulturowe), efekty działania mediów (teorie kultywowania postaw i ustalania hierarchii ważności), media i ludzie

Kontekst kulturowy: komunikacja międzyludzka (teorie kontroli niepewności, negocjowania twarzy i kodów językowych), płeć i komunikacja (dialekty rodzajowe, teorie punktu widzenia i zagłuszanej grupy)

ĆWICZENIA

Zajęcia wprowadzające – ustalenie zasad przygotowywania prezentacji i debat, komunikacja mailowa, afiliacja i właściwe zwracanie się do osób z otoczenia

1. Komunikacja społeczna – założenia teoretyczne (definicje, nadawca, odbiorca, przekaz, intencja, kodowanie, odbiór, dekodowanie, interpretacja, feedback), środki komunikowania (rys historyczny: pierwsze formy, druk, nowe i nowe nowe media, social media), formy, modele, typologie, rola i funkcje komunikowania, komunikaty interakcyjne, interpretacja przekazów, modyfikatory, artefakty, stereotypy (rodzaje, funkcje, przeciwdziałanie), płeć a style komunikowania się,

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna, kody komunikacyjne – aspekty, kategorie i różnice, kody komunikacyjne, sygnały i sytuacje, klasyfikacja (kinezjetyka, proksemika, parajęzyk), semiotyka, kody, znaki, symbole i mity, pojęcia: metafora, metonimia, sygnifikacja, denotacja i konotacja, mity dotyczące komunikowania a rzeczywistość, rodzaje, cele, etyka komunikowania, informowanie, wywieranie wpływu (osoby, zasady), perswazja i jej strategie, zachowania komunikacyjne i współdziałanie, kodeksy etyczne zwyczajowe i określone, komunikowanie w małych grupach

3. Media i komunikacja masowa – wartości społeczne, przekazy masowe, motywy użytkowania mediów i struktura społeczna publiczności / audytorium na przestrzeni lat, oddziaływanie środków masowego przekazu, teorie skuteczności, społeczeństwo informacyjne / masowe / sieciowe / medialne, wykluczenie społeczne, teorie bazowe mediów, rytualizacja i schematyzm, oddziaływanie i efekty mediów (interakcje społeczne, teoria dwustopniowego przepływu, teoria spirali milczenia, efekt trzeciej osoby), recepcja treści i luka informacyjna

4. Komunikacja interpersonalna - kształtowanie wizerunku, znaczenie mowy ciała, 11 taktyk autoprezentacji, kompetencje osobiste i komunikacyjne, schematy komunikacji, zasady skutecznej komunikacji, techniki efektywnego słuchania, bariery w przekazie (wieloznaczność, osobista perspektywa, język - żargon/specjalistyczny, brak precyzji, różnorodność społeczna, asynchronizm przekazu, niepoprawność formułowania przekazów), bariery w odbiorze (słuch fonematyczny, filtrowanie, interpretacja, nieuwaga, krytycyzm, skojarzenia), interakcja (płaszczyzny, podstawy, typy, budowanie relacji, związków i więzi, dynamika, pojęcia: lokucja, illokucja, perlokucja,)

5. Komunikacja polityczna / społeczna – definicja, funkcje i schematy, public affairs, lobbing, mobbing, media polityczne, perswazja i programowanie neurolingwistyczne, badania opinii publicznej, debaty i wystąpienia publiczne, mediatyzacja polityki, rola mediów w kampaniach wyborczych i sytuacjach kryzysowych, kampanie społeczne (idee, funkcje, język przekazu),

6. Propaganda i manipulacja – definicje, funkcje, propaganda vs. informacje, język, wolność mediów, Reporterzy bez barier, przeciwdziałanie, postprawda, manipulacja, wojna psychologiczna, pranie mózgów, wywieranie wpływu, fake newsy, przecieki, rodzaje i konstrukcja przekazów , obiektywizm, analiza treści,

7. Komunikacja marketingowa – reklama i jej znaczenie w komunikacji (formy, cele, modele, kryptoreklama, product placement, ograniczenia, komercjalizacja i mitologizacja reklamy), branding i rebranding, design thinking, content marketing, storytelling, blogging i influencerstwo, marketing bezpośredni, komunikacja wizualna, konsumpcjonizm,

8. Komunikacja biznesowa, public relation – definicje, rola i narzędzia, relacje i komunikacja z otoczeniem, media relations i zmiana modelu pracy dziennikarzy, komunikacja wewnętrzna, audyt komunikacyjny, e-PR, komunikacja przez media vs. przekaz bezpośredni, sponsoring, opinie i monitorowanie mediów, zarządzanie kryzysowe, employer branding, corporate identity

9. Komunikacja kulturowa – symbolizacja, wartości, normy i typologie kulturowe, zmiany technologiczne i kulturowe (industrializacja, uniformizacja, urbanizacja), globalizacja kultury, kultura a zmiany pokoleniowe, popkultura (zmiany stylu życia, muzyka, ikony), multimedialność, multiscreening, subkultury, komunikowanie międzykulturowe, pojęcia: akulturacja, dekulturacja, szok kulturowy, ksenofilia, asymilacja,

10. Komunikacja cyfrowa – zmiany w komunikacji, cyberkomunikacja, cyberbezpieczeństwo, charakterystyka zagrożeń związanych z rozwojem mediów cyfrowych, bezpieczny dostęp do danych, ryzyka i zagrożenia związane z treściami cyfrowymi, dark net, dark web, treści nielegalne, piractwo w sieci, monetyzacja danych, dezinformacja – przyszłość regulacji, zarządzanie informacją na swój temat

11. Skutki i zmiany w procesie komunikowania –agresja i przemoc (teorie przemocy w tv, Katharsis, powstrzymywania, wzmocnienia, braku wpływu, rozhamowania, stymulacji, desensytyzacji czyli odwrażliwienia, uczenia się, modelowania), terroryzm, zmiana w interakcjach społecznych, wpływ internetu na problemy w komunikowaniu się

12. Błędy i bariery w komunikowaniu – dyskwalifikacja, mixtification, przekaz paradoksalny, stan równowagi, kategoryzacja, generalizacja, petryfikacja, uwarunkowania organizacyjne, błędy atrybucyjne, zniekształcenia poznawcze, heurystyka dostępności, redukcja przyczyn, stronniczość osądów, sprzeczne treści i wypowiedzi, rozbieżności w interpretacji, uzgadnianiu wiedzy i przekonań, dezaprobata rozmówcy i głoszonych tez.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA (WYKŁADY)

Griffin, E.A., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2003

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA (ĆWICZENIA)

Adams K., Galanes GJ., Komunikacja w grupach, PWN, Warszawa 2008

Baney J., Komunikacja interpersonalna, ABC Wolters Kluwer business / IPS, Warszawa 2009

Budzanowska-Drzewiecka M., Marcinkowski A.,Motyl-Adamczyk A., Różnice kulturowe w komunikacji biznesowej, Wyd.UJ, Kraków 2016

Budzyński W. Public Relation, wizerunek, reputacja, tożsamość, Poltext, Warszawa 2018

Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa 2007.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Astrum , Wrocław 2004

Doliński D., Psychologiczne mechanizmy reklamy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Gawroński S., Media relations, współpraca dziennikarzy i specjalistów PR, Rzeszów 2006

Goban-Klas T: Media i komunikowanie masowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008.

Golka M.,Bariery w komunikowaniu i społeczeństwo dezinformacyjne, PWN, 2008

Jakubowicz K., Media publiczne i profesjonalne, Warszawa 2007

Kunczik M. i ZipfelA., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, Scholar, Warszawa, 2000

Lusińska A. Kampanie społeczne w służbie publicznej. Komunikowanie rządowe w Polsce w latach 1994-2015 z wykorzystaniem informacyjnych kampanii społecznych, CeDeWu 2019

McQuail D., Teoria komunikowania masowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007.

Michalczyk S., Społeczeństwo medialne. Studia z teorii komunikowania masowego. Śląsk. Katowice 2008

Mikułowski Pomorski J., Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków 2012

Młyniec E., Opinia publiczna. Wstęp do teorii., Wydawnictwo Forum Naukowe, 2001

Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K.- Komunikacja między ludźmi. Motywacja, wiedza i umiejętności. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2007

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka i biznes., Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2001.

Ogonowska A., Edukacja medialna. Klucz do rozumienia społecznej rzeczywistości, Kraków 2003

Olędzki J., Tworzydło D., Public Relations. Znaczenie społeczne i kierunki rozwoju., Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006

Ollivier B., Nauki o komunikacji, Oficyna naukowa 2010

Pisarek W., Wstęp do nauki o komunikowaniu. Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne. Warszawa 2008

Płudowski T. Komunikacja Polityczna w Amerykańskich Kampaniach Wyborczych, PWN 2008

Stawik A., Lobbing w strategiach przedsiębiorstw., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009

Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, PWN 2006

Wojcik Krystyna., Public Relations. Wiarygodny Dialog z otoczeniem., Wolters Kluwer Polska, warszawa 2013

Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002

Metody i kryteria oceniania:

Wykłady – egzamin pisemny, testowy

Ćwiczenia – przygotowanie prezentacji oraz kolokwium końcowe pisemne

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda
Prowadzący grup: Agnieszka Marzęda, Emilia Zakrzewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Marzęda
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)