Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo prasowe z elementami własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D1PRPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo prasowe z elementami własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z obszaru prawa mediów. Głównym celem zajęć jest omówienie regulacji wyznaczających ramy prawne funkcjonowania mediów w Polsce oraz uprawnienia i obowiązki dziennikarzy. Przedmiot łączy teorię z praktyką stosowania omawianych przepisów, w szczególności w zakresie ochrony dóbr osobistych, kwestii związanych z prawem do informacji publicznej, tajemnicą dziennikarską.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z regulacjami prawnymi, które wyznaczają ramy prawne funkcjonowania w zawodzie dziennikarza. Punktem wyjścia są rozważania dotyczące wolności słowa i prasy, ich granic, usytuowania na tle innych chronionych prawem wolności. Przedmiotem szczególnej refleksji jest analiza przepisów określających ochronę dóbr osobistych, w tym prawa do dobrego imienia, godności, wizerunku i prywatności. Informacje na temat regulacji normujących wskazane wartości są konfrontowane z orzecznictwem sądowym zapadającym na tle spraw z udziałem przedstawicieli mediów oraz materiałami prasowymi poddawanymi analizie pod kątem naruszenia praw osobistych. Na zajęciach omawia się także inne obowiązki i prawa dziennikarza, w tym tajemnica dziennikarska i autoryzacja. Szczególne miejsce zajmują kwestie związane z dostępem do informacji publicznej oraz sprawozdawczością procesową. Przedmiotem refleksji są też uregulowania dotyczące radiofonii i telewizji.

W ramach przedmiotu wprowadza się także podstawowe zagadnienia z zakresu ochrony własności intelektualnej, co zwalnia studentów z obowiązków uczestnictwa w dodatkowym szkoleniu z zakresu OWI.

Podstawowe omawiane w ramach wykładu regulacje to: Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Konstytucja RP, ustawa prawo prasowe, ustawa o dostępie do informacji publicznej, ustawa o radiofonii i telewizji, wybrane przepisy kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, powiązane z omawianą problematyką.

Literatura:

• Prawo prasowe, J. Sieńczyło-Chlabicz, Z. Zawadzka, M. Nowikowska, Wolters Kluwer, Warszawa 2019 i kolejne wydania

• Prawo mediów, red. P. Ślęzak, Wolters Kluwer, Warszawa 2020 i kolejne wydania

• Prawo prasowe. Komentarz, K. Drozdowicz, M. Łoszewska-Ołowska, M. Zaremba, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

• następujące akty normatywne:

- Konstytucja RP

- Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności

- ustawa prawo prasowe

- ustawa o dostępie do informacji publicznej

- ustawa o radiofonii i telewizji

- ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych

- wybrane przepisy z kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student:

- w zakresie wiedzy

• zna przepisy wyznaczające ramy prawne komunikowania w zawodzie dziennikarza

• zna przepisy w oparciu o które działają media w Polsce

• posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne dokonanie analizy materiału prasowego z punktu widzenia jego legalności

• zna granice dozwolonej prawem krytyki prasowej

• wie czym jest zniesławienie i zniewaga

• umie ocenić, czy fotografia przedstawiająca wizerunki różnych osób nadaje się do publikacji

• zna zasady, które zobowiązany jest przestrzegać dziennikarz przygotowujący relację z postępowania karnego

• zna zasady związane z pozyskiwaniem informacji w ramach ustawy o dostępie do informacji publicznej

- w zakresie umiejętności:

• umie samodzielnie dokonać analizy zachowań w konkretnych sytuacjach związanych z komunikowaniem z punktu widzenia zgodności z prawem

• umie ocenić ryzyko związane z publikacją informacji określonej treści

• umie pisać teksty krytyczne mieszczące się w granicach prawa

• umie autoryzować tekst

• potrafi napisać prawidłowe z punktu widzenia merytorycznego i językowego sprawozdanie sądowe i relacjonować tematy związane z przestępczością

Inne kompetencje

• ma świadomość istniejących uwarunkowań prawnych obrotu

• zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań podejmowanych wbrew prawu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- obecność na zajęciach

- wykonanie zleconych przez prowadzącego zadań

- zaliczenie kolokwiów pisemnych lub ustnych (student musi uzyskać min. 55%)

Egzamin:

- warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń

- egzamin ma formę pisemną

- pytania konstruowane są w oparciu o listę zagadnień przekazanych przez prowadzącego wykłąd (koordynatora przedmiotu)

- od studenta oczekuje się zarówno znajomości teorii, jak i umiejętności zastosowania jej w praktyce; student powinien być przygotowany do samodzielnej oceny omawianych instytucji z użyciem argumentacji

- warunkiem zdania egzaminu jest uzyskanie minimum 55% punktów

- oceny pozytywne nie mogą być poprawiane

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Łoszewska-Ołowska
Prowadzący grup: Katarzyna Błeszyńska, Maria Łoszewska-Ołowska, Michał Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Brak protokołu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Łoszewska-Ołowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Brak protokołu
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)