Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy public relations

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D1PPRE
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy public relations
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają podstawowe wiadomości o komunikowaniu w firmach, instytucjach i organizacjach. Są w stanie korzystać z zaproponowanej literatury i materiałów dotyczących komunikowania (w języku polskim i angielskim), na bieżąco przygotowują się do zajęć, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, a przede wszystkim wykazują zainteresowanie tematyką public relations.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot „Podstawy public relations” jest wprowadzeniem do tematyki komunikowania organizacji, instytucji, firm i stowarzyszeń z różnymi grupami w ich otoczeniu, stanowiącej istotę public relations. Kurs ma zapoznać uczestników z podstawowymi koncepcjami dotyczącymi public relations, wypracowanymi w teorii i w praktyce polskiej i zagranicznej (głównie w krajach anglosaskich, a także w Europie, Ameryce Łacińskiej, Afryce i w Azji).

Zadaniem przedmiotu „Podstawy public relations” jest:

1/ zaprezentowanie public relations jako zarządzania komunikowaniem i jednej z zasadniczych funkcji menedżerskich w organizacjach z różnych sektorów,

2/ wskazanie ewolucji i form public relations, sposobów jego uprawiania, organizacji funkcji PR, wykorzystywanych narzędzi i technik,

3/ przedstawienie zastosowań public relations w praktyce życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i politycznego.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu będą poruszane zagadnienia związane z teorią i historią public relations, kwestie definicyjne i terminologiczne, miejsce public relations w strategii i w strukturze organizacyjnej, związki z pokrewnymi dyscyplinami, rozpoznawanie i badania otoczenia, identyfikacja interesariuszy, mierzenie skuteczności public relations, użycie nowoczesnych technologii (w tym generatywnej sztucznej inteligencji) w komunikowaniu organizacji, wykorzystanie mediów własnych, masowych, w tym internetu, mediów pozyskanych, opłaconych, udostępnionych. Będą przedstawione główne działy PR: relacje z mediami, komunikacja wewnętrzna, dialog z klientami, partnerami biznesowymi, relacje z inwestorami i społecznością finansową, kontakty z decydentami, politykami, urzędnikami, liderami opinii, z aktywistami, prowadzone przy pomocy różnych metod, od bezpośrednich spotkań do internetu, mediów społecznościowych i nowych mediów w public relations.

Zostaną też omówione podstawowe techniki i narzędzia public relations, zarówno tradycyjne, stosowane od początków tej dyscypliny (materiały dla mediów, ulotki, broszury, publikacje, wydarzenia, przemówienia, komunikaty etc.), jak i rozwiązania z obszaru nowych mediów (serwisy internetowe, blogi, internetowe biura prasowe, media społecznościowe: Facebook, Instagram, TikTok, X/Twitter, Pinterest, Snapchat, YouTube, LinkedIn etc.).

Zajęcia będą miały raczej formę konwersatorium niż wykładu, z aktywnym udziałem studentek i studentów, a elementy wykładowe będą połączone z dyskusją, wymianą opinii i interakcją prowadzącego z uczestnikami. Podczas zajęć – oprócz prezentacji koncepcji i modeli teoretycznych – będą przywoływane przykłady ilustrujące omawiane zagadnienie lub obszar komunikowania. Z tego powodu przydatna będzie – zwłaszcza dla osób planujących studia na specjalności PRiMM – bieżąca obserwacja wskazanych mediów fachowych, serwisów branżowych, stron internetowych, blogów i publikacji związanych z public relations. Ewentualne materiały i teksty dla studentów (opisy, studia przypadków, artykuły etc.) będą przekazywane ze stosownym wyprzedzeniem. W trakcie zajęć mogą się odbyć krótkie sprawdziany, dotyczące prezentowanej wiedzy, lektur, artykułów i opracowań.

Uzyskaniu praktycznych kompetencji przez uczestników posłuży też analiza otoczenia i interesariuszy wybranej organizacji (firmy, instytucji, stowarzyszenia), określenie jej celów i strategii komunikowania, a również proponowanych technik public relations i sposobów mierzenia efektywności działań. Choć zajęcia mają charakter propedeutyczny, to powinny się przyczynić do poprawienia kompetencji komunikacyjnych uczestników i przygotowania ich do dalszych studiów w dziedzinie komunikowania i public relations.

Tematy i rozkład zajęć:

1. 3 października 2023 r. – cel i program kursu, wprowadzenie do tematyki public relations,

2. 10 października 2023 r. – czym jest public relations, definicje i funkcje dyscypliny, różne perspektywy akademickie i branżowe w definiowaniu PR,

3. 17 października 2023 r. – historia i rozwój public relations w Ameryce i Europie zachodniej, agenci prasowi, początki PR, powstanie współczesnych form PR, profesjonalizacja dyscypliny, edukacja w dziedzinie PR,

4. 24 października 2023 r. – sposoby uprawiania PR (modele Gruniga i Hunta), ewolucja modeli PR, komunikowanie dwukierunkowe, symetria i asymetria w komunikowaniu i public relations, model mieszanych motywów (zrównoważony),

5. 31 października 2023 r. – role specjalistów public relations, miejsce PR w strukturze organizacyjnej, znaczenie public relations i komunikowania w zarządzaniu, komunikacja korporacyjna (instytucjonalna) i marketingowa (produktowa),

6. 7 listopada 2023 r. – public relations w firmach, organizacjach, stowarzyszeniach: zarządzanie komunikowaniem, etapy przedsięwzięć public relations, planowanie i strategia komunikowania,

7. 14 listopada 2023 r. – analiza otoczenia i publiczności, cele i strategia komunikowania, sytuacyjna teoria publiczności (wg Gruniga i Kima),

8. 21 listopada 2023 r. – narzędzia i techniki public relations, główne obszary public relations (wg podziału na publiczności),

9. 28 listopada 2023 r. – media relations jako kluczowy obszar PR, relacje z blogerami, różne rodzaje mediów: zakupione, pozyskane, udostępnione, własne (formuła PESO),

10. 5 grudnia 2023 r. – PR w internecie, nowe media i komunikowanie, użycie mediów społecznościowych w PR – nowa jakość czy powrót do źródeł,

11. 12 grudnia 2023 r. – komunikacja wewnętrzna: cele, strategia i narzędzia, użycie intranetu, internetu, mediów mobilnych, komunikacji interpersonalnej, platform komunikacyjnych, „aktywiści wewnętrzni” i ich rola w organizacjach,

12. 19 grudnia 2023 r. – stan branży PR w Polsce i na świecie (dane, statystyki, raporty), źródła wiedzy o PR (organizacje branżowe, serwisy branżowe, publikacje naukowe), najnowsze trendy w komunikowaniu instytucjonalnym, rola AI w PR,

13. 9 stycznia 2024 r. – badania w public relations: diagnostyczne (analiza otoczenia, identyfikacja interesariuszy, ich potrzeb komunikacyjnych, określenie celów), ocena efektów (użyte narzędzia, czytelność przekazów, zmiany wśród adresatów programów),

14. 16 stycznia 2024 r. – etyka i profesjonalizm w PR, rola kodeksów etycznych, standardy etyczne i ich egzekwowanie, społeczna rola PR, podsumowanie zajęć,

15. 23 stycznia 2024 r. – sprawdzian końcowy (pisemny) dla studentek i studentów.

Literatura:

1. J. Barlik (2021). Doskonałe public relations. Teorie, kontrowersje, debaty. Poltext, Warszawa.

2. R. Smith (2014). Public Relations. The Basics. Routledge Taylor & Francis Group, NY.

3. D. Tworzydło (2023). Public relations. Praktyka komunikowania 3.0. PWN, Warszawa.

4. K. Wojcik (2015). Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Wolters Kluwer, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student jest gotowy do dalszych, bardziej zaawansowanych zajęć z public relations, posiada wiedzę teoretyczną, warsztatową i praktyczną, która pomoże w rozwoju akademickim i profesjonalnym w obszarze komunikowania w różnych sektorach:

(WIEDZA)

1. Potrafi zdefiniować, czym jest public relations, jak powstało i jakie są jego związki z zarządzaniem i z innymi dziedzinami komunikowania.

2. Wie, jak wygląda zarządzanie komunikowaniem, jakie sposoby prowadzenia public relations występują w praktyce w sektorze publicznym, komercyjnym i pozarządowym.

3. Wie, z jakich elementów składa się proces budowania strategii komunikowania i jakimi narzędziami i technikami komunikowania należy się posługiwać dla osiągnięcia założonych celów strategicznych.

4. Jest w stanie przeprowadzić analizę sytuacji komunikacyjnej danej organizacji, wskazać jej interesariuszy i najskuteczniejsze sposoby trafienia do nich.

5. Wie, jakie cele można osiągnąć przy pomocy działań komunikacyjnych, a które pozostają poza zasięgiem public relations.

(UMIEJĘTNOŚCI)

1. Umie przeprowadzić analizę branży i sytuacji komunikacyjnej wybranej instytucji jako podstawę do opracowania planu public relations.

2. Umie skorzystać ze wskazanych lektur, serwisów, raportów i innych źródeł informacji do poszerzenia swoich kompetencji w zakresie komunikowania i public relations.

3. Potrafi wykorzystać studia przypadków i dobre praktyki public relations w pracy na rzecz swoich zleceniodawców, klientów i pracodawców.

4. Umie wskazać priorytetowe publiczności i hierarchię potrzeb komunikacyjnych klientów na podstawie narzędzi analitycznych, sondaży, wywiadów i innych metod.

(INNE KOMPETENCJE)

1. Rozumie rolę komunikowania i public relations w organizacji, ich wpływ na osiąganie celów strategicznych i na powodzenie organizacji.

2. Jest w stanie przedstawić szefom i menedżerom organizacji potrzebę prowadzenia świadomych i zaplanowanych działań public relations, a także aktywnie włączyć się w planowanie i wdrażanie programu komunikowania.

3. Posługuje się standardami profesjonalnego public relations i przestrzega zasad etyki PR sformułowanych w kodeksach tej dyscypliny.

4. Przyczynia się do podniesienia poziomu fachowego branży public relations, a dzięki zajęciom uniwersyteckim rozpowszechnia wiedzę, umiejętności i metody badań wypracowane przez teoretyków w Polsce i na świecie.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Z uwagi na kompleksowy charakter kursu i wagę omawianych zagadnień uczestnictwo w zajęciach jest zalecane, a ich częste opuszczanie może skutkować niezaliczeniem przedmiotu. Studenci i studentki będą oceniani na podstawie obecności podczas zajęć, aktywności w dyskusjach, wyników ewentualnych testów w trakcie semestru, a przede wszystkim końcowego sprawdzianu pisemnego.

Ważnym kryterium będzie obecność na zajęciach i aktywność w dyskusjach, rejestrowana na bieżąco. Prowadzący weźmie pod uwagę przygotowanie do zajęć i znajomość podanej literatury. Zagadnienia do końcowego sprawdzianu będą obejmować materiał omawiany w trakcie kursu. Sprawdzian końcowy będzie się odbywać w formie pisemnej: trzeba będzie odpowiedzieć na kilka (5-6) pytań odnoszących się do tematyki przedmiotu (na podstawie sylabusa i informacji uzupełniających). Sprawdzian zweryfikuje, czy uczestnicy opanowali przedstawione zagadnienia i zdobyli podstawową wiedzę o public relations, przydatną podczas dalszych studiów i kariery zawodowej.

Waga poszczególnych elementów branych pod uwagę przy ocenie końcowej będzie następująca:

- udział w zajęciach i aktywność w dyskusjach – 15%,

- przygotowanie do zajęć, znajomość literatury, lektur i zalecanych źródeł (ocena ciągła, sprawdziany i testy) – 25%,

- wynik sprawdzianu końcowego – 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Barlik
Prowadzący grup: Jacek Barlik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Barlik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)