Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D1POPR
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz prawa publicznego: konstytucyjnego, administracyjnego i karnego. Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kwestii ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które aktualnie poruszane są w debacie publicznej i są przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej oraz mediów. Nadto dobór analizowanych pojęć i instytucji uwzględnia ich późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć z wybranych obszarów prawa (teoria prawa, prawo konstytucyjne, karne i administracyjne) zarówno w wymiarze teoretycznym , jak i praktycznym. Student ma otrzymać wiedzę możliwą do zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Powinien także rozumieć kontekst istniejących uregulowań i przyczynę ich stanowienia. Umiejętności te doskonalone są w ramach ćwiczeń, na których w oparciu o selektywnie dobrane zagadnienia, student pracując samodzielnie lub w grupie rozwiązuje różnorodne zadania szkolące logiczne myślenie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy.

Literatura:

Lista przykładowych lektur

• red. J. Kuciński, „Zarys prawa”, Lexis Nexis, Warszawa 2016

• Z. Muras, „Podstawy prawa”, Warszawa 2020

• red. A. Pogłódek, B. Szmulik, R. Zenderowski, „Wprowadzenie do nauki o państwie, polityce i prawie”, Warszawa 2022

• L. Garlicki, „Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu”, Warszawa 2023

• L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2023

• akty normatywne:

- Konstytucja RP

- Kodeks wyborczy

- Kodeks karny

- Kodeks postępowania administracyjnego

Efekty uczenia się:

Po odbyciu zajęć student:

- w zakresie wiedzy

• operuje siatką podstawowych pojęć prawnych z zakresu prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, karnego i postępowania administracyjnego

• zna podstawowe instytucje właściwe dla wskazanych gałęzi i działów prawa

• zna zasady tworzenia norm prawnych i zasady interpretacji przepisów

• zna zasady stosowania przepisów w konkretnych sytuacjach

- w zakresie umiejętności

• rozróżnia gałęzie prawa

• umie odnajdować przydatne mu akty normatywne i sprawdzać, czy były nowelizowane

• na poziomie podstawowym potrafi poruszać się w obrębie obowiązujących regulacji prawnych i znajdywać te, które są mu potrzebne

• na poziomie podstawowym potrafi odnieść zachodzące w otaczające rzeczywistości społecznej sytuacje do obowiązujących przepisów i wyciągać z tego wnioski, zwłaszcza co do konsekwencji prawnych zaistniałych sytuacji,

Inne kompetencje

• ma świadomość istniejących uwarunkowań prawnych obrotu

• zdaje sobie sprawę z konsekwencji zachowań podejmowanych wbrew prawu

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

- obecność na zajęciach

- zaliczenie kolokwiów pisemnych lub ustnych (student musi uzyskać min. 55% możliwych punktów do zdobycia)

Wykład:

- warunkiem przystąpienia do zaliczenia na ocenę wykładu jest zaliczenie ćwiczeń

- zaliczenie na ocenę ma formę pisemną

- pytania konstruowane są w oparciu o listę zagadnień umieszczonych na stronie WDIB, przy biogramie prowadzącego wykład

- od studenta oczekuje się zarówno znajomości teorii, jak i umiejętności zastosowania jej w praktyce; student powinien być przygotowany do samodzielnej oceny omawianych instytucji z użyciem argumentacji

- warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 55% punktów

- oceny pozytywne nie mogą być poprawiane

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ksenia Kakareko, Maria Łoszewska-Ołowska
Prowadzący grup: Ksenia Kakareko, Maria Łoszewska-Ołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz prawa publicznego: konstytucyjnego, administracyjnego i karnego. Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kwestii ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które aktualnie poruszane są w debacie publicznej i są przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej oraz mediów. Nadto dobór analizowanych pojęć i instytucji uwzględnia ich późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć z wybranych obszarów prawa (teoria prawa, prawo konstytucyjne, karne i administracyjne) zarówno w wymiarze teoretycznym , jak i praktycznym. Student ma otrzymać wiedzę możliwą do zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Powinien także rozumieć kontekst istniejących uregulowań i przyczynę ich stanowienia. Umiejętności te doskonalone są w ramach ćwiczeń, na których w oparciu o selektywnie dobrane zagadnienia, student pracując samodzielnie lub w grupie rozwiązuje różnorodne zadania szkolące logiczne myślenie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy.

Literatura:

Lista przykładowych lektur

• red. J. Kuciński, Zarys prawa, Lexis Nexis, Warszawa 2016

• L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019

• L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ksenia Kakareko, Maria Łoszewska-Ołowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Program przedmiotu obejmuje zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz prawa publicznego: konstytucyjnego, administracyjnego i karnego. Głównym celem przedmiotu jest uporządkowanie wiedzy dotyczącej kwestii ustrojowych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które aktualnie poruszane są w debacie publicznej i są przedmiotem szczególnego zainteresowania opinii publicznej oraz mediów. Nadto dobór analizowanych pojęć i instytucji uwzględnia ich późniejsze wykorzystywanie w prawie prasowym i autorskim.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych pojęć z wybranych obszarów prawa (teoria prawa, prawo konstytucyjne, karne i administracyjne) zarówno w wymiarze teoretycznym , jak i praktycznym. Student ma otrzymać wiedzę możliwą do zastosowania w konkretnych sytuacjach życiowych i zawodowych. Powinien także rozumieć kontekst istniejących uregulowań i przyczynę ich stanowienia. Umiejętności te doskonalone są w ramach ćwiczeń, na których w oparciu o selektywnie dobrane zagadnienia, student pracując samodzielnie lub w grupie rozwiązuje różnorodne zadania szkolące logiczne myślenie i wykorzystywanie zdobytej wiedzy.

Literatura:

Lista przykładowych lektur

• red. J. Kuciński, Zarys prawa, Lexis Nexis, Warszawa 2016

• L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2019

• L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)