Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gatunki dziennikarskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-DM-D1GADZ
Kod Erasmus / ISCED: 15.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0321) Dziennikarstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Gatunki dziennikarskie
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: DM-DZIENNE I STOPNIA 1 semestr, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie gatunków i formatów medialnych obecnych w polskich mediach, więc zarówno w prasie, jak i w mediach elektronicznych oraz nowych mediach. Podczas zajęć analizowana będzie oferta medialna oraz jej zbieżność ze znanymi z literatury tematu normami gatunkowymi. Przedstawiane będą także obecne w mediach elektronicznych formaty medialne.

Pełny opis:

Pomimo teorii głoszącej bezgatunkowość mediów, większość klasycznych gatunków dziennikarskich nadal reprezentowana jest w przekazie medialnym. Nie zmienia to faktu, że przekaz ten ulega symplifikacji, której konsekwencją jest między innym infotainement oraz edutainment. Coraz częściej także obserwujemy formy synkretyczne i hybrydowe, które łączą w sobie cechy gatunków dziennikarskich z formami wykorzystywanymi w innych obszarach twórczości. Stąd też powstaje coraz więcej przekazów nazywanych megagatunkami. Ta narastająca tendencja po części wynika z nowych możliwości technologicznych mediów i konwergencji ich oferty, czyli dostosowywania się form tradycyjnych do wymogów nowych technologii i vice versa, a po części z nasilającej się konkurencji między nadawcami i wreszcie, co się z tym wiąże, z wyborów, oczekiwań i przyzwyczajeń odbiorców.

Wykład dotyczący gatunków dziennikarskich ma na celu uporządkować teorię wprowadzając wiedzę o wzorcach gatunkowych oraz sposobach ich realizacji we współczesnych mediach. Podczas spotkań materiał jest podzielony na trzy części. Pierwsza odnosi się do przekazów informacyjnych oraz wzorca konstrukcji informacji zarówno w mediach tradycyjnych, jak i nowych mediach. Druga część omawia teorię i przykłady publicystyki medialnej. Trzecia - to gatunki i formaty rozrywkowe oraz formy synkretyczne i hybrydowe realizowane głównie w mediach elektronicznych.

Podczas wykładów, obok teorii, prezentowane są także liczne przykłady odnoszące się do polskich i zagranicznych mediów.

Literatura:

W. Godzic, A. Kozieł, J.Szylko-Kwas (red.), Gatunki i formaty we współczesnych mediach, Warszawa 2015

W. Godzic, Telewizja i jej gatunki, Kraków 2004

W. Godzic, Z. Bauer (red.), E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania, Warszawa 2015

I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media - gatunki w mediach, T.1 i T.2, Lublin 2017

M. Wojtak, Wprowadzenie do genologii, Lublin 2019

K. Wolny-Zmorzyński (red.), Gatunki dziennikarskie w erze cyfryzacji. Teoria, etyka, prawo, praktyka, Toruń 2021

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Wiedza

• posiada wiedzę o gatunkach i formatach obecnych w polskich mediach,

• potrafi samodzielnie określić wzorzec gatunkowy oraz stopień jego realizacji w poszczególnych przekazach,

• opisuje przekazy realizowane jako formy synkretyczne.

Umiejętności

• potrafi dokonać analizy przekazu medialnego,

• potrafi porównać ofertę w ramach mediów tradycyjnych i poszczególnych mediów elektronicznych,

• posiada umiejętność oceny gatunków w odniesieniu do norm gatunkowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny w formie testu z pytaniami zamkniętymi i otwartymi.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szylko-Kwas
Prowadzący grup: Joanna Szylko-Kwas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Szylko-Kwas
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)