Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie informacją

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5ZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie informacją
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów podstawowych założeń teoretycznych oraz praktyk w zakresie zarządzania informacją i wiedzą.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Na ćwiczeniach studenci poznają zagadnienia praktyczne w zakresie różnych aspektów zarządzania informacją i wiedzą.

Pełny opis:

Ćwiczenia

1/2) Zarządzanie informacją w organizacjach /Informacja / wiedza / komunikacja

3) Zarządzanie informacją w nauce

4) Uwarunkowania kulturowe a zarządzanie informacją

5) Corporate Social Responsibility [Społeczna odpowiedzialność biznesu]

Literatura:

Ćwiczenia

Roman W.K. (2012). Podstawy zarządzania informacją. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Nowina Konopka M. (2017). Infomorfoza : zarządzanie informacją w nowych mediach. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Griffin R.W. (2017). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ponadto informacja o zagadnieniach powiązanych z poszczególnymi tematami zajęć przekazywana jest poprzez platformę Kampus.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metody zarządzania informacją (K_W01)

- terminologię specjalistyczną w zakresie zarządzania informacją (K_W03)

- procesy zarządzania zasobami informacyjnymi oraz oceny ich jakości (K_W06, K_W07)

Absolwent potrafi:

- identyfikować i formułować szczegółowe problemy badawcze z zakresu zarządzania informacją (K_U01)

- zastosować adekwatne metody badań z obszaru bibliologii i informatologii do rozwiązania problemu badawczego z zakresu zarządzania informacją (K_U01)

- analizować realizację procesów zarządzania informacją w różnych typach podmiotów (K_U05)

Absolwent jest gotów do:

- doskonalenia wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania informacją

(K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Obecność (maks. 1 nieusprawiedliwiona nieobecność)

Opracowanie i oddanie dwóch zadań

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Zbyrowska
Prowadzący grup: Małgorzata Zbyrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Gaczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Zbyrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)