Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Społeczny wpływ instytucji kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5SWIK
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Społeczny wpływ instytucji kultury
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie się z metodologią i specyfiką badań wpływu społecznego instytucji kultury oraz przygotowanie studentów do prowadzenia tego rodzaju badań w wybranych typach instytucji sektora GLAM.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci w zespołach zrealizują projekt badawczy, mający na celu określenie wpływu wybranej instytucji kultury.

Omówione zostaną m.in.:

- współpraca z interesariuszami instytucji,

- dane statystyczne jako miary zastępcze wpływu społecznego,

- badania satysfakcji i efektywności a wpływ społeczny,

- wpływ społeczny - specyfika, aspekty i obszary wpływu,

- metody badania wpływu społecznego.

Jako metody badania proponowane są m.in.:

- analiza danych zastanych i danych statystycznych,

- obserwacja uczestnicząca (klasyczna i np. jako sekretny klient),

- wywiady indywidualne (PAPI, CAPI, CAWI),

- wywiady grupowe.

Wykorzystane w projekcie metody zostaną dostosowane do specyfiki i potrzeb badanej instytucji.

Literatura:

Ćwikła, M. (2020). Badania o badaniach: czy i jak instytucje kultury pozyskują wiedzę o sobie i swoim otoczeniu, https://www.ibok.org.pl/download/779/.

Gądecki, J. (2017). Biblioteka Kraków. Rozwój sieci miejskich bibliotek publicznych, https://www.bip.krakow.pl/plik.php?zid=175460&wer=0&new=t&mode=shw.

Paul, M. (2018). Wpływ społeczny bibliotek publicznych : badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim, http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=4311.

Płachecki, T. (2019). Relacje i różnice: Uczestnictwo warszawiaków

i warszawianek w kulturze, http://www.kulturalna.warszawa.pl/tmp/relacja_i_roznice.pdf.

W zależności od wybranej przez grupę instytucji kultury, polecane będą dodatkowe opracowania.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student/ka:

Wiedza

Zna i rozumie:

- interdyscyplinarne teorie i terminologię badania wpływu instytucji kultury

(bibliologia i informatologia, socjologia) (K_W01, K_W02, K_W03)

- metody analizy i interpretacji społecznego oddziaływania instytucji kultury

(K_W04)

- zasady i formy działania instytucji kultury oraz realizacji przez nie procesów informacyjnych (K_W06).

Umiejętności

Potrafi:

- zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną i metodologiczną do badania

wybranych aspektów społecznego oddziaływania instytucji kultury (K_U01)

- analizować funkcjonowanie instytucji kultury, szczególnie w aspekcie

prowadzonej przez nie działalności informacyjnej (K_U05)

- przedstawiać wyniki przeprowadzonych działań badawczych i/lub

projektowych (K_U06)

- pracować w zespole (K_U08).

Inne kompetencje

Jest gotów / gotowa do:

- wypełniania zobowiązań społecznych związanych ze społecznym

oddziaływaniem instytucji kultury (K_K02)

- realizowania zadań w pracy grupowej, także w funkcji lidera (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w oparciu o przygotowanie merytoryczne do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i wykonanie oraz zaprezentowanie projektu zaliczeniowego. Oddanie projektu w wyznaczonym terminie.

Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)