Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie usług informacyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5PUI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Projektowanie usług informacyjnych
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci posiadają podstawową wiedzę na temat instytucji prowadzących działalność informacyjną.

Studenci posiadają umiejętność projektowania badań potrzeb i praktyk informacyjnych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawami projektowania usług informacyjnych w wybranych instytucjach.

Pełny opis:

Na zajęciach studenci poznają podstawowe zasady projektowania usług informacyjnych. Praktycznie uczą się, w jaki sposób dostosować ofertę do specyfiki, misji i strategii wybranych instytucji oraz potrzeb określonych grup użytkowników.

Omówione i w zależności od potrzeb wykorzystane zostaną takie koncepcje jak Service Design.

Literatura:

Daje efekt: o projektowaniu usług. (2015). Warszawa, Engage Warsaw. Dostępny w: http://www.mazowieckieobserwatorium.pl/media/_mik/files/2421/publikacjakonferencjadajeefekt.pdf.

Projektowanie skutecznych usług publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych. (2013). Katowice, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Dostępny w: http://www.pup.zory.pl/download/797.html.

Sikorski, M. (2012). Usługi on-line: jakość, interakcje, satysfakcja klienta. Warszawa: Wydawnictwo PJWSTK. Dostępny w: https://repin.pjwstk.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/186319/244/Uslugi_on-line.pdf?sequence=3.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- teorie i metody właściwe dla projektowania usług informacyjnych (K_W01)

- metody analizy i interpretacji usług informacyjnych (K_W04)

- zasady działania instytucji informacji i kultury w kontekście projektowania usług informacyjnych (K_W06)

- strategie i metody wyszukiwania i oceny wiarygodności informacji w kontekście projektowania lub optymalizacji usług informacyjnych (K_W07)

- formy i uwarunkowania komunikacji z użytkownikami, w kontekście projektowania lub optymalizacji usług informacyjnych (K_W08).

Absolwent potrafi:

- wykorzystać wiedzę teoretyczną w działaniach projektowych (K_U01)

- analizować potrzeby i zachowania informacyjne użytkowników w kontekście projektowania nowych lub optymalizacji istniejących usług informacyjnych (K_U03)

- analizować dostępne usługi informacyjne pod kątem wprowadzenia możliwych zmian (K_U05),

- pracować w zespole (K_U08).

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny i uzupełnienia własnej wiedzy i umiejętności (K_K01),

- wypełniania zobowiązań społecznych pracownika informacji (K_K02),

- pracy w zespole (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła w oparciu o przygotowanie merytoryczne do zajęć i aktywność w czasie zajęć.

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uzyskanie wystarczającej liczby obecności, aktywność i wykonanie projektu zaliczeniowego. Oddanie projektu w wyznaczonym terminie.

Dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona i jedna usprawiedliwiona nieobecność w semestrze. Student ma możliwość odrobienia nieobecności poprzez zaliczenie ustne omawianego na zajęciach tematu.

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Paul
Prowadzący grup: Magdalena Paul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)