Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ilościowe badania informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5IBI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ilościowe badania informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest przygotowanie studentów do samodzielnego przeprowadzania analiz ilościowych wybranych zasobów informacyjnych i ich wykorzystywania, w szczególności analiz bibliometrycznych i naukometrycznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot poświęcony jest zastosowaniu metod ilościowych do analizy różnych aspektów zasobów informacyjnych, w tym piśmiennictwa naukowego i obserwacji na jej podstawie zjawisk związanych z wykorzystywaniem informacji, w tym komunikacją naukową.

Pełny opis:

Przedmiot poświęcony jest zastosowaniu metod ilościowych do analizy różnych aspektów zasobów informacyjnych, w tym piśmiennictwa naukowego i obserwacji na jej podstawie zjawisk związanych z wykorzystywaniem informacji, w tym z komunikacją naukową. Studenci poznają założenia, metody i zastosowanie ilościowych badań informacji, w szczególności w zakresie bibliometrii, naukometrii, informetrii, altmetrii i webometrii. Omawiane są ilościowe prawa informacyjne i ich zastosowanie.

Literatura:

Drabek A. (2012). Wykorzystanie bibliometrii w polityce naukowej. EBIB nr 3 (130)

Nowak, P. (2008). Bibliometria. Webometria. Podstawy, wybrane zastosowania. Poznań: Wydaw. Naukowe UAM

Skalska-Zlat, M. (1988). Bibliometria – pojęcie, metody, kierunki badań. Roczniki Biblioteczne t. 32, nr 2, s. 259-283.

Solla Price, D. de (1967). Mała nauka – wielka nauka. Warszawa: PWN

Stefaniak, B. (1998). Badania bibliometryczne, informetryczne, naukometryczne. W: Informacja naukowa w Polsce : tradycja i współczesność. Olsztyn: Wydaw. WSP, s. 197-219

oraz lektury podawane na bieżąco na zajęciach.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu metodologię nauk o mediach i komunikacji społecznej, w szczególności w zakresie nauki o informacji (K_W01)

- teorie i metodologię badań ilościowych - w zakresie odpowiadającym współpracy i/lub inspiracji interdyscyplinarnej (K_W02)

- podstawową terminologię ogólną i specjalistyczną w zakresie badań ilościowych (K_W03)

Absolwent potrafi:

- zastosować adekwatne metody badań do rozwiązania problemu badawczego (K_U01)

- identyfikować i rozwiązywać szczegółowe problemy badawcze korzystając z teorii i metodologii nauk o mediach i komunikacji społecznej, w szczególności nauki o informacji (K_U01, K_U05)

- stosować terminologię specjalistyczną do interpretacji i rozwiązania danego problemu badawczego (K_U01)

- pracować w zespole realizującym projekt badawczy związany ze stosowaniem ilościowych badań informacji (K_U08)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy niezbędnej do realizacji działań badawczych (K_K01)

- przestrzegania zasad etycznych badań naukowych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot realizowany jest metodą podawczą (wykład) i metodą projektową (realizacja projektów zespołowych). Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach i uzyskanie pozytywnych ocen z zrealizowanych projektów.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Prowadzący grup: Patryk Hubar-Kołodziejczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)