Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Badanie potrzeb i praktyk informacyjnych w sektorze GLAM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z5BPPIG
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Badanie potrzeb i praktyk informacyjnych w sektorze GLAM
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 5 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przygotowanie do badań potrzeb i praktyk informacyjnych w obszarze kultury, w tym w zakresie korzystania z instytucji i zasobów kultury różnego typu, realizowane w formie zespołowej pracy projektowej.

Pełny opis:

Przygotowanie do badań potrzeb i praktyk informacyjnych w obszarze kultury, w tym w zakresie korzystania z instytucji i zasobów kultury różnego typu, realizowane w formie zespołowej pracy projektowej.

Definiowanie praktyk kulturalnych i uczestnictwa w kulturze. Metody badania potrzeb i praktyk informacyjnych w sektorze kultury. Kompetencje informacyjne jako kompetencje kulturowe.

Przeprowadzenie badań w przedmiotowym zakresie, których wyniki stanowią materiał do pracy w ramach przedmiotu „Projektowanie usług informacyjnych”.

Literatura:

Drozdowski, R., Fatyga, B., Filiciak, M., Krajewski, M., & Szlendak, T. (2014). Praktyki kulturalne Polaków. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Kisilowska M., Kompetencje informacyjne jako kompetencje kulturowe. W: Pulikowski A., red., Kultura książki i informacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Gondek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2017, s. 327-339.

Kisilowska, M., & Mierzecka, A. (2019). Emotions, experience, identity–motivations of the teens’ information behaviour in the area of culture.

Krajewski M., W kierunku relacyjnej koncepcji uczestnictwa w kulturze. „Kultura i Społeczeństwo” 2013 nr 1.

Krajewski M., Po co nam instytucje kultury? Małopolski Instytut Kultury, 2019.

Obracht-Prondzynski C., Zbieranek P., Pomorskie poszerzenie pola kultury: dylematy – konteksty – działania. Gdańsk 2017.

Płachecki T., Relacje i różnice: uczestnictwo warszawiaków i warszawianek w kulturze. M. st. Warszawa, 2019.

Szlendak T., W. Goszczyński, M. Krajewska, Praktyki pozametropolitalne: uczestnictwo w kulturze w małym i średnim mieście. „Studia Socjologiczne” 2019 nr 2.

Efekty uczenia się:

Student zna:

- podstawy teoretyczne i wybrane przykłady badań praktyk kulturowych oraz potrzeb i praktyk informacyjnych w obszarze kultury (K_W01, K_W07),

- specyfikę kultury jako sektora aktywności człowieka (K_W06),

potrafi:

- zaprojektować i przeprowadzić badanie potrzeb i praktyk informacyjnych w obszarze kultury (K_U01 K_U03, K_K01, K_K02),

- pracować w zespole projektowym i samodzielnie (K_U08, K_U09, _K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

- dyskusja

- elementy wykładu

- praca w grupie

- praca projektowa

Kryteria oceniania:

Udział w zajęciach (dopuszczalna 1 nieobecność - niezależnie, usprawiedliwiona czy nie).

Aktywność na zajęciach.

Udział w pracy zespołowej.

Realizacja i przygotowanie (w zespole) raportu z projektu badawczego.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Prowadzący grup: Małgorzata Kisilowska-Szurmińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)