Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do socjologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z2WDS
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do socjologii
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studenta z podstawowymi pojęciami i koncepcjami oraz wybranymi obszarami badawczymi socjologii

Pełny opis:

W ramach kursu dyskutowane będą wybrane zagadnienia z zakresu socjologii, zarówno ze sfery mikro-, jaki makrosocjologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odnoszącej się do społeczeństwa informacyjnego (m.in. nowe formy stratyfikacji społecznej, kwestie tożsamości, rola mediów, współczesne formy organizacji, konflikty kulturowe, globalizacja). Omówione zostaną kluczowe pojęcia, koncepcje i teorie pozwalające dokonywać interpretacji rzeczywistości społecznej, analizować ją z różnych perspektyw, diagnozować mechanizmy rządzące społeczeństwem. Ponadto studenci zapoznają się z podstawową wiedzą z zakresu metodologii badań społecznych (ilościowych i jakościowych)

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2012

Z. Bauman, Socjologia, Poznań 2004

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

Efekty uczenia się:

K_W02;

K_W02;

K_W04;

K_UO01;

K_01;

Metody i kryteria oceniania:

Obecność, aktywny udział w zajęciach

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24"

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Iwasiński
Prowadzący grup: Łukasz Iwasiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)