Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy kontroli słownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z2PKS
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy kontroli słownictwa
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zrozumienie roli, funkcji oraz podstaw projektowania wybranych narzędzi kontroli słownictwa. Ponadto podczas kursu zostaną omówione podstawy indeksowania zasobów informacyjnych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zrozumienie roli, funkcji oraz podstaw projektowania wybranych narzędzi kontroli słownictwa takich jak listy, kartoteki wzorcowe (Library of Congress, Biblioteka Narodowa) i tezaurusy. Zostanie zaprezentowana terminologia specjalistyczna, sposoby korzystania z tych narzędzi i ich tworzenia z wykorzystaniem wybranych norm. Ponadto podczas kursu zostaną omówione podstawy indeksowania zasobów informacyjnych.

Literatura:

1. ANSI/NISO Z39.19-2005 (R2010). Guidelines for the Construction, Format, and Management of Monolingual Controlled Vocabularies. WWW: https://groups.niso.org/apps/group_public/download.php/12591/z39-19-2005r2010.pdf

2. Bojar Bożenna (red.): Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 2002.

3. Broughton Vanda: Essential thesaurus construction. London 2006.

4. Rosenfeld Louis, Morville Peter. Arang Jorge: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Gliwice 2017.

5. Woźniak-Kasperek Jadwiga: Podstawy budowy tezaurusa. Warszawa 2005.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna terminologię specjalistyczną w zakresie narzędzi i systemów kontroli słownictwa (K_W03).

- zna procedury indeksowania, zasady i narzędzia kontroli słownictwa służące optymalizacji dostępu do zasobów informacyjnych (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi stosować terminologię z zakresu kontroli słownictwa do interpretacji i rozwiązania danego problemu badawczego, związanego z usprawnianiem dostępu do zasobów informacyjnych (K_U01).

- potrafi wskazać i wykorzystać narzędzia kontroli słownictwa dla stworzenia charakterystyki dokumentu i/lub znalezienia relewantnego obiektu informacyjnego (K_U03).

INNE KOMPETENCJE:

- jest zdolny do krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie indeksowania zasobów informacyjnych (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach:

a) wszystkich - 25%;

b) jedna nieobecność - 20%;

c) dwie nieobecności - 15%;

d) powyżej - 0%.

2) Stworzenie tezaurusa - do 75%.

Oceny końcowe:

5: 91-100%

4,5: 81-90%

4: 71-80%

3,5: 61-70%

3: 50-60%

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)