Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metadane II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z2M2
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metadane II
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 2 semestr
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem kursu jest opanowanie podstawowych umiejętności związanych z indeksowaniem różnych typów dokumentów oraz poznanie wybranych tezaurusów.

Pełny opis:

Celem kursu jest opanowanie przez studentów podstawowych zagadnień z zakresu indeksowania różnych typów dokumentów takich jak dokumenty tekstowe i ikonograficzne. Studenci zapoznają się z różnymi podejściami do analizy dokumentu i tezaurusami: UNESCO Thesaurus, Thesaurus for Graphic Materials oraz narzędziami stworzonymi przez Getty Research Institute: Art & Architecture Thesaurus, The Cultural Objects Name Authority, The Getty Iconography Authority, The Getty Thesaurus of Geographic Names oraz The Union List of Artist Names. Ponadto opisują rzeczowo wybrane dokumenty tekstowe i ikonograficzne.

Literatura:

1. Patricia Harpring: Introduction to Controlled Vocabularies: Terminology for Art, Architecture, and Other Cultural Works. Los Angeles 2010. WWW: http://www.getty.edu/research/publications/electronic_publications/intro_controlled_vocab/index.html

2. Teresa Głowacka: Analiza dokumentu i jego opis przedmiotowy. Warszawa 2003.

3. Koraljka Golub: Automatic subject indexing of text. In ISKO Encyclopedia of Knowledge Organization. Ed. B. Hjørland. 2019. WWW: https://www.isko.org/cyclo/automatic

4. Paweł Rygiel: Opis rzeczowy dokumentu ikonograficznego – wstęp do problematyki. "Zagadnienia Informacji Naukowej" 2011, nr 2, s. 102-112. WWW: http://bbc.uw.edu.pl/Content/1853/z2011_2_08.pdf.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA:

- zna metody analizy i interpretacji różnych rodzajów zasobów informacyjnych właściwe dla wybranych tradycji, teorii lub szkół badawczych bibliologii i informatologii (K_W04).

- zna procedury oraz narzędzia umożliwiające zapewnienie dostępu do zasobów informacyjnych, zwłaszcza w zakresie tworzenia i/lub korzystania z metadanych dokumentu (K_W06).

UMIEJĘTNOŚCI:

- potrafi opracować poprawnie metadane dla różnych typów dokumentów (K_U03).

INNE KOMPETENCJE:

- jest zdolny do krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji (K_K01).

Metody i kryteria oceniania:

1) Obecność na zajęciach:

a) wszystkich - 25%;

b) jedna nieobecność - 20%;

c) dwie nieobecności - 15%;

d) powyżej - 0%.

2) Test pisemny - do 75%.

Oceny końcowe:

5: 91-100%

4,5: 81-90%

4: 71-80%

3,5: 61-70%

3: 50-60%

Nie ma możliwości poprawiania pozytywnych ocen.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Włodarczyk
Prowadzący grup: Bartłomiej Włodarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)