Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła informacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2700-L-API-Z1ZI
Kod Erasmus / ISCED: 15.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0320) Dziennikarstwo i informacja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Źródła informacji
Jednostka: Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
Grupy: API-ZAOCZNE I STOPNIA - 1 semestr
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nabycie umiejętności w zakresie posługiwania się tradycyjnymi i elektronicznymi źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy. Kształcenie umiejętności budowania strategii wyszukiwawczych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie ze źródłami informacji z różnych dziedzin wiedzy oraz kształtowanie umiejętności w zakresie posługiwania się nimi. Tematyka wykładów i laboratoriów obejmuje następujące zagadnienia: systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Bibliograficzne źródła informacji. Pełnotekstowe źródła informacji. Źródła informacji z różnych dziedzin wiedzy i ich specyfika. Open Source Intelligence – pojęcie i zastosowanie. Gromadzenie informacji metodą białego wywiadu.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Źródło informacji - pojęcie, podział źródeł informacji. Pojęcie dokumentu, kryteria podziału dokumentów. Systemy informacyjno-wyszukiwawcze. Pojęcie, struktura. Techniki przeszukiwania stosowane w systemach informacyjno-wyszukiwawczych.

2. Wyszukiwarki i metawyszukiwarki internetowe. Katalogi internetowe. Architektura wyszukiwarki. Ranking wyników wyszukiwania. Techniki wyszukiwania. Pozycjonowanie strony internetowej pod kątem wyszukiwarki internetowej. Wyszukiwarki naukowe.

3. Bibliograficzne źródła informacji (bibliografia narodowa, elementy bibliografii narodowej, bibliografie specjalne, bazy cytowań, katalogi biblioteczne).

4. Pełnotekstowe źródła informacji (biblioteki cyfrowe, repozytoria, repozytoria danych badawczych, encyklopedie, słowniki).

5. Źródła informacji prawnej (bazy aktów prawnych, orzecznictwa, bibliograficzne), gospodarczej (niekomercyjne rejestry gospodarcze, dane finansowe), medycznej (bazy bibliograficzne, źródłowe, typu evidence-based medicine, rejestry podmiotów medycznych, lekarzy i dentystów, leków), statystycznej, patentowej (bazy danych UPRP – wynalazki, znaki towarowe, specyfika informacji patentowej).

6. Open Source Intelligence – pojęcie i zastosowanie. Gromadzenie informacji metodą białego wywiadu. Stosowane narzędzia.

Laboratoria:

W czasie laboratoriów student, posługując się różnego rodzaju źródłami, wyszukuje informacje na zadany temat. Przedmiotem zajęć są różnego typu elektroniczne źródła informacji (bibliograficzne, pełnotekstowe) z różnych dziedzin wiedzy.

Literatura:

1. Angielsko-polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej. Warszawa 2004.

2. Angielsko – polski słownik terminów z zakresu dokumentacji i informacji patentowej, dostęp: https://www.academia.edu/26285768/ANGIELSKO_POLSKI_S%C5%81OWNIK_TERMIN%C3%93W_Z_ZAKRESU_DOKUMENTACJI_I_INFORMACJI_PATENTOWEJ.

3. Baeza-Yates, R.: Modern information retrieval. New York 1999.

4. Bibliografia: metodyka i organizacja. Pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego. Warszawa 2000.

5. Bibliografia narodowa, dostęp: https://www.bn.org.pl/bibliografie/bibliografia-narodowa.

6. Chowdhury, G. G.: Introduction to modern information retrieval. 3rd ed. London 2010.

7. Cisek, S.: Szara literatura jako źródło informacji biznesowej. Zarys problematyki. „EBIB Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002, nr 11, dostęp: http://www.ebib.pl/2002/40/cisek.php

8. Dembowska, Maria. Metoda bibliografii polskiej Karola Estreichera. Wyd. 3 uzup. Warszawa 2001.

9. Derfert-Wolf, L.: Odkrywanie niewidzialnych zasobów sieci, dostęp: http://eprints.rclis.org/8862/1/derfert_CPI.pdf

10. Enge, E. i in.: Sztuka SEO. Optymalizacja witryn internetowych. Wyd. 3. Gliwice 2016.

11. Fedorowicz, Małgorzata: Polska bibliografia narodowa bieżąca na tle tendencji europejskich – obserwacje z początku wieku. "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2008, t. 1, nr 1, s. 25–39, DOI 10.12775/TSB.2008.002, dostęp: https://apcz.umk.pl/TSB/article/view/TSB.2008.002

12. Gajos, M.: Opis patentowy jako źródło informacji. Katowice 2000.

13. Głowacka, E. i in.: Współczesne źródła informacji. W: Nauka o informacji. Pod redakcją Wiesława Babika. Warszawa 2016.

14. Hassan, N. A.; Hijazi R.: Open source intelligence methods and tools: a practical guide to online intelligence. New York 2018.

15. Hersh, W:. Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspective by William Hersh. 3rd ed. 2009. New York 2009.

16. Informacja naukowa: rozwój - metody – organizacja. Pod redakcją Z. Żmigrodzkiego oraz W. Babika i D. Pietruch-Reizes, Warszawa 2006.

17. Kłopotek, M. A., Inteligentne wyszukiwarki internetowe. Warszawa 2001.

18. Levene, M., An introduction to search engines and web navigation. Harlow 2006.

19. Liedel, K.; Serafin T.: Otwarte źródła w działalności wywiadowczej. Zarządzanie bezpieczeństwem. Warszawa 2011.

20. Marszałek, L.: Edytorstwo publikacji naukowych. Warszawa 1986

21. Nahotko, M.: Cyfrowa nauka - cyfrowe publikacje - cyfrowe biblioteki. „Przegląd Biblioteczny” 2007, z. 1.

22. Nauka o informacji. Pod redakcją Wiesława Babika. Warszawa 2016.

23. Pamuła-Cieślak, N., Typologia zasobów ukrytego Internetu. „Przegląd Biblioteczny” 2006, nr 2.

24. Petzel, J.: Informatyka prawnicza: zagadnienia teorii i praktyki. Warszawa 1999

25. Polska Norma PN 89 N-01225. Rodzaje i części składowe bibliografii: bibliotekarstwo i bibliografia: terminologia.

26. Polska Norma PN 92 N-01227. Typologia dokumentów: bibliotekarstwo i bibliografia: terminologia.

27. Popowska, H.: Bazy danych – klasyfikacje i typologie. Cz. 1. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1988, nr 5, s. 14-23.

28. Popowska, H.: Bazy danych – klasyfikacje i typologie. Cz. 2. „Aktualne Problemy Informacji i Dokumentacji” 1989, nr 3, s. 16-22.

29. Russell, D. M.: Advanced Search Operators, dostępny https://docs.google.com/document/d/1ydVaJJeL1EYbWtlfj9TPfBTE5IBADkQfZrQaBZxqXGs/edit

30. Saramak, B.: Wykorzystanie otwartych źródeł informacji w działalności wywiadowczej: Historia, praktyka, perspektywy. Warszawa 2015.

31. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Oprac. Bożenna Bojar. Warszawa 2002.

32. Słownik terminologiczny informacji naukowej. Wrocław 1979.

33. Słownik terminów, dostęp: https://uprp.gov.pl/pl/slownik-terminow.

34. Understanding Information Retrieval Systems: Management, Types, and Standards, ed. M.J. Bates. 2011.

35. Wiewiórowski, W. R.; Wierczyński G., Informatyka prawnicza: technologia informacyjna dla prawników i administracji publicznej. 4 wyd. Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- metody analizy i interpretacji różnych rodzajów zasobów informacyjnych, w tym szczególnie tzw. wydawnictw skierowujących i źródeł pochodnych (K_W04)

- procesy oceny jakości źródeł informacji, z uwzględnieniem ich specyfiki właściwej dla dokumentów pierwotnych, wtórnych i pochodnych (K_W07)

Absolwent potrafi:

- wskazać i wykorzystać adekwatne źródła informacji dla rozwiązania danego problemu (K_U02)

- oceniać jakość informacji w zależności od rodzaju dokumentu, z jakim ma do czynienia (K_U02)

- zaplanować i zrealizować strategię wyszukiwania informacji w celu rozwiązania danego problemu w części związanej z dokonywaniem wyboru odpowiednich źródeł informacji (w tym skierowującej i pochodnej) (K_U02)

Absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie korzystania ze źródeł informacji (K_K01)

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Laboratoria: na laboratoriach będą zadawane ćwiczenia do samodzielnego wykonania. Za każde ćwiczenie będzie można uzyskać 5 punktów. Suma punktów przełoży się na końcową ocenę.

Aby zaliczyć przedmiot należy uzyskać przynajmniej 51% możliwych do uzyskania punktów oraz uczestniczyć przynajmniej w 50% zajęć laboratoryjnych. Dozwolona liczba nieusprawiedliwionych nieobecności – 1. Każdą następną nieusprawiedliwioną nieobecność należy zaliczyć.

Skala ocen:

0-50% – ndst (2).

51-60% – dst (3).

61-70% – dst plus (3,5).

71-80% – dobry (4).

81-90% – dobry plus (4,5).

91-100% – bardzo dobry (5).

Ocenę będzie można podwyższyć wykazując się dodatkową aktywnością (np. przygotowaniem prezentacji).

Obowiązkowa obecność na kolokwiach.

Nie można poprawiać pozytywnych ocen.

Wykład - egzamin pisemny (test)

Laboratoria - zaliczenie na ocenę

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jachimczyk
Prowadzący grup: Adam Jachimczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)